Tag Archives: Versuri

today, you do not realize / oggi, non ti rendi conto / astăzi, nu-ți dai seama

.

trilingual text

Image

.

today something happened …

is a purely statistical matter …

to breathed the first time millions of babies

sex life began to millions of teenagers

received their first pension to million former employees

were dug fresh grave for million … former in alive

between these trivial issues, and miracles is happening

to a million is born a saint

one of million … ending sexual current after about 60 years of marriage

one in a million it enjoy by retirement longer time than by salary

one of a million by…  former alive is remembered three days after the funeral

between the teeming millions of anonymous that

they make wheat, they make bread, they make wine, make practicable road to the cemetery

and see the life as …just a story, like a number forecast, as a decoration

your soul will be as a the newest grave where you live with the illusion that

everything you do, and how you think…  is well, because as you have was educated

by the speculators of planet, creators of social systems odious,

luxury monsters of planet

happened today one major thing,  you remember  – you lived

and one thing badly: you have not realized it …

.

Image

.

oggi è successo qualcosa …

e’ una questione puramente statistico …

hanno respirato la prima volta milioni di bambini

la vita sessuale ha iniziato per milioni d’adolescenti

hanno ricevuto la loro prima pensione… milioni d’ex dipendenti

sono state scavate tomba fresca per milioni di … ex-vivi

tra questi problemi banali, stanno accadendo dei miracoli

uno su un milione nasce un santo

uno dei milioni … termina atto sessuale dopo circa 60 anni di matrimonio

uno su un milione che gode della pensione tempo più lungo come di stipendio

uno di un milione di … ex vivo è ricordato anche tre giorni dopo il funerale

tra i milioni brulicanti d’anonimo che

fanno il grano, fanno il pane, fanno il vino, fanno le strade praticabili verso il cimitero

e vedere la vita come … solo una storia, come un numero di previsione, come un decoro

la tua anima sarà come la più nuova tomba in cui si vive con l’illusione che

tutto quello che fai, e come pensi … è bene così, perché, come ti è stato educato

dagli speculatori del pianeta, creatori di sistemi sociali odiose,

mostri di lusso del pianeta

accadde oggi una cosa importante, ricordati – hai vissuto

e una cosa male: tu non hai capito questo …

.

Image

.

astăzi s-a întâmplat …ceva

este o chestiune pur statistică…

au respirat întâia oară milioane de prunci

au început viaţa sexuală milioane de adolescenţi

au primit prima pensie milioane de foşti salariaţi

li s-au săpat proaspăt mormânt a milioane de foşti vii

între aceste aspecte banale, se întâmplă şi miracole

la un milion se naşte un sfânt

la un milion… termină actual sexual după vreo 60 ani de căsnicie

la un milion unul se bucură de pensie mai lung timp decât de salariu

la un milion fostul viu mai este amintit şi după trei zile de la funeralii

între aceste milioane mişună anonimii care

fac grâul, fac pâinea, fac vinul, fac drumul practicabil spre cimitir

şi să vezi viaţa doar ca o ştire, ca o cifră prognozabilă, ca un decor

sufletul îţi este cel mai proaspăt mormânt unde locuieşti cu iluzia că

tot ceea ce faci şi gândeşti este bine, fiindcă astfel te-au educat

speculanţii planetei, creatorii de sisteme sociale odioase,

monştrii de lux ai planetei

astăzi s-a întâmplat un singur lucru major: ai trăit

şi un singur lucru grav: nu ţi-ai dat seama de aceasta…

.


the rungs … / i pioli … / treptele…

.

 Image

.

I put the lip over the lip, in deep silence

in silence… until the bone

I get up from the desk, to write from now on

the bare soles on asphalt of the sky, history of a defeated by words

.

ear none is no longer hungry for lyricism

the wind is tired of pushing echoes

.

somewhere to height of grass, remains clean my skull

hey, eagles, when ye pass, spared either just my eyes

to be able of send the sadness this new, with they

in the spiral rungs to heaven

.

 Image

.

ho messo il labbro sopra labbro, in profondo silenzio

nel silenzio … fino all’osso

mi alzo dalla scrivania, per scrivere d’ora in poi

i piedi nudi sull’asfalto del cielo, la storia di uno sconfitto dalle parole

.

nessun orecchio non è più affamato di lirismo

il vento è stanco di spingere echi

.

da qualche parte ad altezza d’erba, rimane pulire il mio cranio

ehi, aquile, quando passate, risparmiati solo i miei occhi

per essere in grado di inviare la tristezza questa nuova, con loro

nei pioli …a spirale verso il cielo

.

 Image

.

aştern buză peste buză şi tac tăcere adâncă

tac până la oase

mă ridic de la masa de scris, să scrie de acum înainte

tălpile desculţe pe asfaltul cerului, istoria unui răpus de cuvinte

.

nicio ureche nu mai este flămândă de lirism

vântul s-a plictisit să mai împingă ecourile

.

undeva la înălţimea ierbii, rămâne curată tigva mea

hei, vulturilor, când treceţi, cruţaţi-mi doar ochii

să pot trimite cu ei tristeţea aceasta nouă

în treptele spiralei spre ceruri  

.

 


what to do / cosa c’è da fare / ce este de făcut…

.

 Image

.

I can, without a job, whatever

to enjoy the absolute – but still I’m not dead enough …

to beg – but I don’t have a story … and

„The outstretched hand that does not tell a story, not receiving alms” – said

the master Dinica (a good actor Romanian)

licking the windows of pizzerias with eyelids – risk of scratch the glass …

to sing in the subway – I know only of songs, who would now want to hear ?…

to sell my organs – the new owner would come back to return them

he will not know to live the suffering of a poet …

to steal … I blush and tremble legs … – I know, because I tried …

to commit suicide … – I’m already doing, with incredible frequency, writing,

with my body-graphite on the road always wrong

to retire into the desert in search of my true cross, alive – they’re not worthy

to enter into politics – it’s like living in the restroom… to below …

to run away like a dog that never dies at home – or

to fix in the eye with the daring courage,

those who have real difficulty to those try of the fate

and should be about three quarters of humanity

.

I know now that I do …

.

 Image

.

posso, senza un lavoro, qualsiasi cosa

di godere dell’assoluto – ma ancora non sono morto abbastanza …

di chiedere l’elemosina – ma ho non ho una storia… e

” La mano tesa che non racconta una storia, non riceve l’elemosina” – ha detto

Maestro Dinica (un bravo attore rumeno)

di leccare le vetrine delle pizzerie con le palpebre – rischio di graffiarli …

di cantare nella metropolitana – lo so soltanto delle canzonette, e chi avrebbe voglia di sentirli…?

di vendere i miei organi – il nuovo proprietario sarebbe tornato a ridarmele

non saprà vivere la sofferenza di un poeta …

di rubare … arrossisco e mi trema le gambe … – lo so, perché ho ​​provato …

di suicidarmi … – già faccio questo, con una frequenza incredibile, la scrittura,

il mio corpo-grafite sulla strada sempre sbagliata

di ritirarmi nel deserto, alla ricerca della mia vera croce, viva – ma, non sono degno

d’entrare in politica – è come vivere nel cesso … di sotto a…

di fuggire come un cane che mai non muore in casa – o

di fissare negli occhi, con il coraggio audacia,

coloro che hanno difficoltà reale, a quelli messi in prova di bruto dalla sorte,

e dovrebbe essere di circa tre quarti dell’umanità

.

adesso lo so che devo fare…

.

 Image

.

în lipsa unui job aş putea orice

să mă bucur de absolut – dar încă n-am murit destul…

să cerşesc – dar nu am o poveste şi

„mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primeşte pomană” – spunea

maestrul Dinică

să ling vitrinele pizzeriilor cu ploapa – risc să le zgârâi…

să cânt la metrou – ştiu doar romanţe şi cine ar mai asculta azi…?

să-mi vând organele – ar veni noul posesor să mi le dea înapoi

el neştiind precis să trăiască suferinţele unui poet…

să fur… roşesc şi-mi tremură picioarele… – ştiu, pentru că am încercat…

să mă sinucid… – oricum o fac, cu o frecvenţă uluitoare, scriind

cu trupul meu de grafit pe drumurile întotdeauna greşite…

să mă retrag în pustie, căutându-mi crucea vie – nu sunt demn

să candidez în politică – ar fi ca şi cum aş locui în closet… dedesubt

să alerg precum orice câine care nu moare acasă – sau

să privesc fix în ochi cu cel mai temerar curaj

pe cei care au necazuri reale, pe cei cu adevărat încercaţi rău de soartă

şi ar fi cam trei sferturi din umanitate

.

acum ştiu ce am de făcut

.  


the return of the gods – Part One / il ritorno degli dei – parte prima / întoarcerea zeilor – partea întâi

.

 Image

.

    Motto:  this world is created in the dream

                 this world will be killed by a dream, a nightmare

                 next world will be a dream

 

north wind descends with reddish dust

bitter salts spread on the hills, on the waters …

were returned in the world… the gods frustrated, killed sometime in magic

every newborn, every creature,  are just reflections of old mirrors

from south, innocent,  rises a prayer, thus, postpones the snake swallow the queue

the center of the ballroom, the old lady tries the new makeup

in vain,  the sins of youth catch up, imperious piety is required

the young women wish a prince, the same  … and will remain virgins

but, comes as a miracle, a cardinal point in addition

and all will follow the sign, learning his language entirely new

speculators will eat their hands, era of the exchange language will no longer be

.

do not be afraid, ye dream  …so it will be

.

 Image

.

Motto: questo mondo è stato creato nel sogno

            questo mondo sarà ucciso da un sogno, un incubo

            altro mondo sarà un sogno

 

vento del nord scende con polvere rossastra

sali amari sparsero sulle colline, sulle acque …

sono tornati nel mondo … gli dei frustrati, a volte uccisi nelle magie

ogni neonato, ogni creatura, sono solo riflessi di specchi antichi

dal sud, innocente, sorge una preghiera, così posticipa il serpente d’inghiottirsi la coda

al centro della sala da ballo, la vecchia signora cerca il nuovo trucco

invano, i peccati di gioventù la raggiungono, imperiosa pietà è necessaria

le giovani donne desiderano un principe, lo stesso … e rimarranno vergini

ma, arriva come un miracolo, un punto cardinale in aggiunta

e tutti seguiranno il segno, imparando il suo linguaggio del tutto nuovo

speculatori mangeranno le mani, l’era della lingua di scambio non sarà più

.

non abbiate paura, voi sognate … così sarà

.

Image 

.

   Motto:  lumea aceasta este creată în vis

                lumea aceasta va fi răpusă de un vis, un coşmar

                lumea următoare va fi de vis

 

de la nord coboară vântul în pulberi roşiatice

sare amară presară peste coline, peste ape…

s-au întors în lume zeii frustraţi, răpuşi cândva în magii

fiecare nou-născut, fiecare vietate, sunt doar reflexii oglinzilor vechi

de la sud urcă inocentă o rugă, amână astfel şarpelui înghiţirea cozii

în mijlocul sălii de dans, bătrâna încearcă farduri noi

în zadar, păcatele tinereţii o ajung, imperioasă pietate i se cere

toate cele tinere vor acelaşi prinţ… şi vor rămâne fecioare

dar vine ca un miracol un punct cardinal în plus

şi toţi îi vor urma semnul, învăţând o limbă întru totul nouă

spaculanţii îşi vor mânca mâinile, era limbajului schimbului a apus

.

nu vă temeţi, visaţi… aşa va fi

.

     


superhuman / sovrumano / neomeneşte

.

Image

.

the light of your eyes is syrup of stars

soft veil of water from your whisper, wraps me

your touch is deep vibration, sound emerged so …catch heights too up –

is the touch of soul, we not have body since when we love

we love, else, superhuman, we do love as two raindrops

we go together like two breezes of the wind among the crags

we eat like two flames embraced and we sleep into a sphere

cupping of hands of heaven, in bedding of the scent of musk  and of

plains after summer rain … – This love is unnatural

accustomed as I was so far only with social norms, label and claims,

not,  barely now we love or… just barely now  we were born

.

Image

.

la luce dei tuoi occhi è sciroppo di stelle

soffice velo d’acqua dal tuo sussurro, mi avvolge

il tuo tocco è vibrazione profonda, il suono emerso così, va su troppo alto –

è il tocco d’anima, non abbiamo più il corpo da, quando amiamo

ci amiamo, così, sovrumano, facciamo l’amore come due gocce di pioggia

andiamo insieme come due brezze del vento tra le rocce

mangiamo come due fiamme abbracciate e dormiamo in una sfera

coppa delle mani del cielo, nelle lenzuola del profumo di muschio e di

pianure dopo la pioggia d’estate … – Quest’amore è innaturale

abituati come siamo stati fino ad ora solo con le norme sociali, etichette e pretese,

no, appena ora amiamo o … appena adesso siamo nati

.

Image

.

lumina ochilor tăi,  sirop de stele

mă învăluie moale vălul de ape din şoapta ta

atingerea ta-i vibraţie adâncă, sunetul astfel ivit… prinde înălţimi prea sus –

este atingerea sufletului – trup nu mai avem decând ne iubim…

ne iubim altfel, neomeneşte,  facem dragoste precum stropii de ploaie

ne plimbăm împreună ca două pale de vânt printre piscuri

mâncăm ca două flăcări îmbrăţişate şi adormim într-o sferă

în căuşul palmelor cerului, în aşternutul de parfum de mosc şi de

câmpie după ploaia de vară… – este nefirească această iubire

obişnuiţi cum eram,  doar cu normele sociale, cu etichetă şi pretenţii,

nu, abia acum iubim… ba chiar abia acum ne-am născut


my lady, come … / mia donna, vieni … / doamna mea, hai…

.

Image

.

always we want proofs of love,  hypocrite narcosis

ah, woman,

how many times I emptied my soul so that I can to love you …!

.

we want guarantees, we consider this relationship a investment

we grow buds strange in the eyes

seeds for remoteness

.

we want endless applause because we are

we manifest our disappointments as trophies

The Death takes us on a leash, we are obedient…

.

we want to push us the anger of being

three steps ahead of us

we plant autosuggestion in vain

.

woman, come on to we live

.

Image

.

vogliamo sempre le prove d’amore, ipocrita narcosi

ah, donna,

quante volte ho svuotato la mia anima per poter amarti …!

.

vogliamo delle garanzie, consideriamo questa relazione come un investimento

strani boccioli crescono negli occhi

gli semi per la lontananza

.

vogliamo applauso senza fine, perché siamo

mostriamo le nostre delusioni come trofei

La Morte ci portano al guinzaglio, siamo obbedienti …

.

vogliamo spingerci la rabbia di essere

tre passi avanti a noi

piantiamo autosuggestione invano

.

mia donna, andiamo a vivere

.

Image

.

vrem mereu dovezi de iubire, anestezii ipocrite

ah, femeie,

de câte ori mi-am golit sufletul pentru ca să te pot iubi…!

.

vrem garanţii, considerăm relaţia aceasta o investiţie

ne cresc muguri stranii în ochi

seminţele depărtărilor

.

vrem aplauze nesfârşite pentru faptul că suntem

ne etalăm decepţiile drept trofee

Moartea ne duce în lesă, cuminţi…

.

vrem să împingem furia de a fi

trei paşi înaintea noastră

plantăm autosugestii zadarului

.

femeie, hai şi să trăim

.


we are butterflies / noi siamo farfalle / noi suntem fluturi

.

 Image

.

we are worms in the wound called Earth, we are butterflies

caught in the spider web, dial of sky

grizzled butterflies … and the mirrors hypocritical show us

the majestic owners of this Earth …

by at birth we have engraved in us the death

as a barcode to which all we try to remove it, somehow

with nails sticked till to the bone

we are,  so good and that we are, wrong longer perceive the verb to be

the love is not a sacrifice, but a pretension and a right

us anymore we divide in the tiers absurd, pretending to be us specialists in the something

we are,  so well that we are, what evil lurks us Death

by the surveillance cameras mounted everywhere into us

without right to privacy

we are, so well that we are,  butterflies in jeans, butterflies in miniskirt

butterflies with ear headphones and sunglasses

we are all caught up in the illusion of common flight …

should perhaps, wrest the canvas of heavens and to emigrate

with the Earth together toward the Sun

we are, and whatever we be,  is not just a random …

.

 Image

.

noi siamo vermi nella ferita chiamato Terra, siamo farfalle catturate

nella tela di ragno, nel quadrante del cielo

farfalle canute… e gli ipocriti specchi ci mostrano

come maestosi proprietari  di questa Terra …

dalla nascita abbiamo inciso in noi la morte

come un codice a barre a cui tutti cercano di rimuoverlo in qualche modo

con le unghie infficati fino all’osso

noi siamo, va bene così che siamo, che male percepiamo il verbo essere

l’amore non è più un sacrificio, ma una pretesa e un diritto

ci dividiamo in più livelli assurdi, facendo finta d’essere specialisti in qualcosa

noi siamo, va bene così che siamo, che male sta guardando a noi la Morte

dalle telecamere di sorveglianza montate dappertutto nel nostro corpo

senza diritto alla privacy

noi siamo, va bene così che noi siamo, farfalle in jeans, farfalle in minigonna

farfalle con le cuffie auricolari e occhiali da sole

siamo tutti coinvolti nell’illusione di volo comune …

dovrebbe forse, strappare la tela di cieli e di emigrare

con la Terra insieme verso il Sole

siamo, e qualunque cosa sia, non è solo per caso …

.

Image 

.

suntem viermii acestei răni numite Pământ, suntem fluturi

prinşi în pânza de păianjen, cadranul cerului,

fluturi cărunţi… iar oglinzile ipocrite ne arată

impetuoşi stăpâni ai Terrei…

încă de la naştere avem scijelită moartea în noi

ca un cod de bare pe care tot încercăm să-l răzuim cumva

cu unghiile înfipte până la oase

suntem, ce bine-i că suntem, ce rău mai percepem verbul a fi

iubirea nu ne este sacrificiu, ci doar o pretenţie, un drept

ne tot împărţim în ranguri absurde, considerându-ne specialişti în ceva

suntem, ce bine-i că suntem, ce rău ne mai pândeşte Moartea

prin camerele ei de supraveghiere montate pretutindeni în noi

fără drept la privacy

suntem, ce bine-i că suntem, fluturi în blugi, fluturi cu minijupă

fluturi cu căşti la urechi şi ochelari de soare

cu toţii prinşi în iluzia zborului comun…

ar trebui poate, să sfâşiem pânza cerului şi să emigrăm

cu tot cu Pământ înspre Soare

suntem, şi orice am fi nu-i doar o …întâmplare

.


Manifesto for a flower / Manifesto per un fiore / Manifest pentru o floare

.

Image

.

who among us is not excited about a flower?

drunkenness of color, perfection of forms, often breathtaking…

especially drunkenness of perfume

.

the flowers are nothing more than

sex to plants, imagine

another creature, more emotional and more poetic

like we humans

and break us sexual organs to make a gift

to the delight of their partners…

.

most beautiful flowers are nameless, that living

and if we humans we not have them break it ever

Planet Earth will become a paradise…

.

Image

.

chi di noi non è entusiasta di un fiore?

d’ubriachezza di colore, perfezione delle forme, spesso mozzafiato …

soprattutto, ubriachezza dei profumi

.

gli fiori non sono altro che

sesso delle piante, immaginatevi

ad un’altra creatura, più emozionante e più poetica

come noi umani

e di romperci gli organi sessuali per farsi un regalo

per la gioia dei loro partner …

.

gli più bei fiori sono senza nome, quelli vivi

e se noi umani non li romperemo mai …

Pianeta Terra diventerebbe il paradiso …

.

Image

.

pe cine nu emoţionează… o floare…!

beţia de culori, desăvârşirea formelor, adesea uluitoare…

dar mai ales beţia parfumurilor

.

florile nu sunt altceva decât

sexul plantelor, imaginaţi-vă

să fie o altă vieţuitoare, mult mai emotivă şi poetică

decât noi oamenii

şi să ne rupă organele sexuale pentru a le oferi în dar

spre bucuria partenerilor lor…

.

cele mai frumoase flori sunt cele nenumite, sunt cele vii

şi dacă noi oamenii nu le-am mai rupe…

Terra ar deveni planeta paradis …

.

Image

.


Everything is poetry … / Tutto è poesia … / Totul este poezie…

.

Image

.

Motto: I believe life is in essence … a matter of poetic

all seem stacked like a poem, as a ballad

.

I recite a verse the new wind

I recite a verse depths of the earth, echo of lost voices

I recite in dreams, the old man who I will be, probably

I recite the burns babies today …they are very sad

although, they not do anyone any reproach…

I recite the condensed water, above  …imminent rain

Just I am the remained… anchored to absurd issues, the money …

.

The Lord, the only true poet, does not require reward …

had to toil in the creation of the world …

.

all poets of world, why do not mimic… the way to the end…?

.

Image

.

Motto: Credo che la vita è, in sostanza, … una questione di poetica

sembrano tutti accatastati come in una poesia, come una ballata

.

mi recita il vento nuovo una strofa

mi recita un versetto le profondità della terra, l’eco delle voci perse

mi recita nei sogni il vecchio che probabilmente sarò

mi recita i bambini oggi nati assai tristi …

anche se non fanno rimproveri a nessuno …

mi recita l’acqua condensata lì su, pioggia imminente

soltanto io sono rimasto ancorato nelle cose assurde, denaro …

.

Il Signore, l’unico vero poeta, non richiede ricompensa …

doveva faticare nella creazione del mondo …

.

gli poeti del mondo perché non lo imita… fino alla fine …?

.

Image

 

Motto: viaţa cred că este în esenţa ei… o chestiune poetică

toate par aşezate ca într-un poem, ca într-o baladă

.

îmi recită vântul nou o strofă

îmi recită străfundurile Pământului o strofă, ecoul vocilor pierdute

îmi recită în visuri bătrânul care probabil voi fi

îmi recită copiii născuţi astăzi foarte trişti…

deşi ei nu fac nimănui vreun reproş…

îmi recită apa condensată sus, iminentă ploaie

doar eu ce am rămas ancorat în chestiuni absurde, banii…

.

Domnul, unicul adevărat poet, nu cere răsplată…

a trebuit să trudească la facerea lumii…

.

poeţii lumii… de ce nu-l imită până la capăt…?

.

Image

.


in the arms of mother / tra le braccia della madre / în braţele mamei

.

Image

.

motto:  next to me a blade of grass rises

             obedient we look together to …the blue

.

they returned… those beautiful dizziness

when in mother’s arms I was equal with everyone

– yesterday, I watched to you: how small you’ve become, mom…!

.

Today is your turn to be …high

too …high

.

 Image

.

motto:  accanto a me un filo d’erba sorge

             in silenzio, assieme guardiamo l’azzurro

.

torna quelle vertigini splendide

su, tra le braccia della madre in cui ero uguale a tutti

– Ieri ti guardavo: quanto mi sei rimasta piccola, mamma …!

.

Oggi è il tuo turno di diventare di nuova alta

troppo alta …

.

Image 

.

motto: Lângă mine un fir de iarbă se înalţă

           cuminţi privim împreună albastrul

.

se întorc acele ameţeli frumoase

când din braţele mamei eram egal cu toată lumea

– ieri te priveam, cât de mică mi-ai rămas mamă…!

.

astăzi este rândul tău să devii iar înaltă

prea înaltă…

.

Image

.


segment of evening / segmento di sera / segment de seară

.

Image

.

burn in the fireplace of my mind, expectations, desires, cut into pieces

the mixed moods, takes my veins, numb in torment

I’m looking for mysteries … only in raw wines

the dream machine, with toothed wheels, remained a tooth

.

sunsets melt smoothly on my shoulders up

by desires, helplessness, I make clothes prohibited

I again the roots from the earth torn and plucked

I float, but not float the atop

.

Image

.

brucia nel camino della mia mente le attese, desideri fatte a pezzi

gli stati d’animo misti, piglia le mie vene intorpidite nei tormenti

sto cercando dei misteri… solo nei vini grezzi

la macchina dei sogni con le ruote dentati, è rimasta senza denti

.

i tramonti si sciolgono liscio sulle mie spalle alzati

dai desideri, impotenze, mi faccio dei vestiti proibite

ho di nuovo le radici dalla terra strappati e spennati

galleggio, ma non galleggio pienamente

.

 Image

.

în vatra minţii mele ard de aşteptare trunchiatele dorinţe

amestecate stări ostile mă prind de vene amorţite-n chin

îmi caut taine pe măsură doar în vin

maşina viselor, pe roţi dinţate, a rămas numai c-un dinte

.

pe umeri mi se scurge înserare lin

din doruri şi din neputinţe-mi fac veşmânt

mi-s rădăcinile iar smulse din pământ

plutesc, dar nu plutesc deplin

.

Image

.


urban prayer / preghiera urbano / rugă urbană

.

Imagine

.

Lord, thanks for fries and cucumbers in vinegar,

the blackbirds from tree by steel, lonely in the neighborhood

for the rumbling of trams, ambulance sirens,

for ergonomic seat and extension cord from winter …that reaches

end of the hall of my apartment …derailed wagon style

for the hood from my jacket and the gel of pen

for detergent dishwashing and surround speakers and my collection of cosmetic on shelf

for free newspapers at the subway entrance and telescopic tooth pain

for the smell by the world and increasingly diluted colors

and the howling of wilderness… Doberman of the neighbor’s

for inertia of afternoon with core by imminent agony

and plastic cutlery

for pseudo-joy that greets me formally in the mirror

Lord, thank you for all that are seemingly trivial but cost me a fortune

for the tinkled by my left ear and artificial flowers of mini-garden under the window

Thanks Lord… for so much silence, silence … since I don’t hope

anything …

.

Imagine

.

Signore, ti ringrazio per le patatine fritte, i cetrioli in aceto,

i merli dell’albero d’acciaio, solitario nel quartiere

per il rombo dei tram, le sirene delle ambulanze,

per la sedia ergonomico e cavo di prolunga per quest’inverno … che raggiunge

in fondo al corridoio del mio appartamento … stile carro deragliato

per il cappuccio della mia giacca e il gel della penna

per il detersivo per piatti e diffusori surround e la mia collezione di cosmetici sullo scaffale

per i giornali gratuiti pressi all’ingresso della metropolitana e il dolore dei denti telescopico

per l’odore dal mondo e gli colori sempre più diluiti

e per il Dobermann di mio vicino,  abbaiando a …deserto …

per l’inerzia del pomeriggio con core d’imminente agonia

e posate di plastica

per pseudo-gioia che mi saluta formalmente allo specchio

Signore, grazie per tutte le cose che sono apparentemente banale, ma mi è costato una fortuna

per i tintinni dal mio orecchio sinistro e i fiori artificiali di mini-giardino sotto la finestra

Grazie Signore … per tanto silenzio, il silenzio … da quando io non voglio più

niente …

.

Imagine

.

Doamne, îţi mulţumesc pentru cartofii prăjiţi, catraveciorii în oţet,

mierlele din copacul de fier, singurul în cartier

pentru huruitul tramvaielor, sirenele ambulanţelor,

scaunul ergonomic şi prelungitorul iernii care ajunge până

la capătul holului apartamentului meu stil vagon deraiat

pentru gluga de la jachetă şi gelul din pix

detergentul de vase şi boxe surround şi colecţia de cosmetice de pe etajeră

pentru ziarele gratis de la intrarea la metrou şi durerea telescopică de măsea

pentru mirosul lumii şi culorile diluate din ce în ce

şi dobermanul vecinului urlând a pustiu

pentru inerţia după-amiezei cu miez de iminentă spaimă

şi tacâmurile din plastic

pentru pseudo bucuria oglinzii care mă salută formal

Doamne, îţi mulţumesc pentru tot ce-i aparent banal dar m-a costat o avere

pentru ţiuitul urechii stângi şi florile artificiale din mini-grădina de sub fereastră

Îţi mulţumesc pentru atâta linişte, linişte… decând nu mai sper

la nimic…  

.

Imagine

.


you have to tell me / tu mi devi dire / trebuie să-mi spui

.

Image

.

yesterday I was wondering where people go when he leaves

and how many eggs are in the nest of the cuckoo

and how many shoots will grow again in my  heart

how many by my years… will be poor nomads

how long shoeshine for another myself.

who treats me like a lackey

and pushes me in the bed sheets foreign

and the thresholds of the taverns were full

with … the lose time, you lose years

without money in your pocket

eloquently reciting for stray dogs

same poem cliché and dumb

in exchange for a cuddle and for a pretzel

Lord, I want to scream

Where people go when he leaves … but before,

how to I ask them, „Brother, sister, friend …please, stay „

.

I want to know … where people go when he leaves, but before all

Where are all those who consider themselves alive? …

.

This oil that flowing into the underground

which I think is down … in a tomb

crowded streets, bustling, inside / outside, in stores

with bags full of illusions …

I know, I’m just stunned

my heart is sprouting, it disturbs the Cuckoo’s Nest

.

and where they go … those who go, but you have to tell me

where are all those who consider themselves to alive? …

.

Image

.

Ieri mi chiedevo dove la gente va, quando se ne va

e quante uova sono nel nido del cuculo

e quanti germogli cresceranno ancora nel cuore

quanti degli miei anni saranno degli poveri nomadi

per quanto tempo ancora lucidare le scarpe all’altro sé.

che mi tratta come un lacchè

e mi spinge nelle lenzuola straniere

e sulle soglie delle piene taverne

con dei  …perdi tempo, perdi anni

in tasca senza denari

eloquente recitando ai cani randagi

stessa poesia cliché e stordita…

in cambio di una coccola e anche un salatino

Signore, mi viene strillare …

Dove la gente va, quando se ne va…  ma prima

come chiederli: „fratello, sorella, amico … rimani”

.

Vorrei sapere … dove la gente va quando se ne va, ma prima

Dove sono tutti coloro che si considerano vivi? …

.

Questo olio che fluisce verso le fosse della metropolitana

che mi sembra scendere  … in una tomba

strade affollate, brulicanti, dentro/fuori,  nei negozi

con sacchi pieni d’illusioni …

Lo so, sono proprio stordito

il cuore mi sta germogliando, disturba nido del cuculo

.

e dove vanno … quelli che vanno, ma tu mi devi dire

dove sono tutti coloro che si considerano di vivere? …

.

Image

.

ieri mă-ntrebam unde se duc cei care se duc

şi câte ouă mai sunt în cuibul de cuc şi câţi lăstari

vor mai creşte inimii azi, câţi dintre anii mei vor mai fi

bieţi nomazi

cât voi mai lustrui pantofii celuilat eu care mă tratează

ca pe-un lacheu şi mă împinge-n aşternuturi străine

şi pe pragul bodegilor pline cu de-alde…

pierde-vară şi pierde-an, în buzunare fără vreun ban,

cu elocinţă câinilor vagabonzi recitând acelaşi poem clişeu şi bolând

în schimbul unui alint şi măcar un covrig – Doamne, îmi vine să strig…

Unde se duc cei care se duc, dar mai întâi cum să le cer

,,frate, soră, prieten… rămâi”

.

…vreau să aflu unde se duc cei care se duc, dar mai întâi

Unde sunt toţi cei care se consideră… vii?…

.

uleiul acesta care se scurge în gurile de metrou ce-mi pare

coborând de-a dreptul… într-un cavou

aglomeraţia străzilor, forfota, intră-iese din magazine

cu iluzii având sacoşele pline… – ştiu, sunt năucul cel mai năuc

mi-e inima lăstărind, deranjez cuibul de cuc şi se duc… cei care se duc, dar tu…

musai să-mi spui unde sunt toţi cei care… se consideră vii.

.

Image

.


Mechanical of Earth / Meccanica della Terra / Mecanica Pământului

.

Image

.

our blood is just a grease

for bearings in the belly of the Earth

to be able to rotate impetuous

.

our life lasts only as … open / close the eyelids Death

the most perfect mechanical …

.

love is the creak of gear wheels … music of the Earth

.

Image

.

il nostro sangue è solo un grasso

per i cuscinetti nella pancia della Terra

per essere in grado di ruotare impetuoso

.

la nostra vita dura solo quanto …apre/chiude le palpebre La Morte

il più perfetto meccanico …

.

l’amore è  il cigolio di ruote dentate … la musica della Terra

.

Image

.

sângele nostru este doar un ulei pentru

rulmenţii din burta Pământului

să se poată învârti impetuos

.

viaţa noastră durează câtz închide/deschide pleoapa Moartea

cel mai desăvârşit mecanic…

.

iubirea este scârţâitul roţilor dinţate… muzica Pământului

.

Image

.


The cat on wheels / Il gatto sulle ruote / pisica pe roţi

.

in mind of child 

Immagine

.

The Almighty God created everything … Perfect

If the wheel discovery, by man, is considered a thing so … extraordinary, epochal, revolutionizing civilization …

for me not seems still … a big deal …

.

to have been inevitably … necessary

would be put God, at least for a creature instead of wings, instead of legs some wheels

– my cat, for example, could have had wheels … How many with wheels creatures you seen?

.

Immagine

.

Il Dio Onnipotente ha creato tutto … perfetto…

Se la scoperta della ruota, dall’uomo, è considerata una cosa così … straordinaria, epocale, rivoluzionando la civiltà

per me non sembra tuttavia… un grande affare …

.

se era, cosi inevitabilmente … necessaria

avrebbe messo Lui, Dio, almeno per una creatura invece d’ali, invece di gambe alcune ruote

– il mio gatto, per esempio, potrebbe aver avuto le ruote …  Quanti creature con le ruote hai visto?

.

Immagine

.

Atotputernicul Dumnezeu a creat totul …Perfect

Dacă descoperirea roţii de către om este considerată o chestie atât de…  extraordinară, epocală, revoluţionând civilizaţia…   – mie nu mi se pare, totuşi …mare scofală…

să fi fost chiar aşa, inevitabil de …necesară,

ar fi pus El, Dumnezeu, cel puţin unei vieţuitoare, în loc de aripi, în loc de picioare nişte roţi

– pisica mea, de exemplu, ar fi putut avea …roţi  Câte vieţuitoare cu roţi ai mai văzut?

.

Immagine

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: