Tag Archives: Versuri

the sick of youthfulness … now completely healed / malati di giovinezza … ora completamente guariti / bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi

                                                                                                                                                                                                               trilingual text

.
to thee count… every white hair that… just thee appeared
and I to believe that every wrinkle that occurs, is due of more kisses
throughout our years
to me bend hardly to help you at put the shoes, and to we go
along the streets, to we take by hand
late evening, (we did not know this word – late), to we evoke myriad of memories
and to we do reproaches, jokingly, that we no still love as once
when we tease ironic, the sick of youthfulness … now completely healed …
.
and …suddenly, will find ourselves in a beyond … supposedly there exist …
to be…
.

batr1

  vorrei contarti ogni filo bianco che ti è appena apparso
e credere che ogni ruga che ti esce, è a causa dei tanti baci
nel percorso dei tutti nostri anni
vorrei, appena piegarmi, aiutarti a mettere le scarpe, e di andare insieme
lungo le strade, tenendoci per mano
fino a tarda serata, (non sapevamo questa parola – tarda…) di rievocare miriade di ricordi
e per rimproverarci, scherzando, che non ci amiamo come una volta
quando ci prendevamo in giro, ironici, malati di giovinezza … ora completamente guariti …
.
e… improvvisamente… di ritrovarci in un al di là … presumibilmente esiste …
e sia …
.

.

paradise_view_1280x960 să-ţi număr fiecare fir de păr alb abia ivit
şi să cred că orice rid îţi apare este din cauza multor săruturi
de-a lungul anilor noştri
să mă aplec, cu greu, să te încalţ şi să plecăm
împreună pe străzi, ţinându-ne de mână
seara până târziu, (noi neştiind acest cuvânt – târziu), să depănăm
puzderia de amintiri
şi să ne reproşăm, în glumă, că nu ne mai iubim ca odinioară…
când ne tachinam ironic, bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi…
.
şi, deodată… să ne trezim într-un dincolo… cică există…
o fi…


you, where are you? / te, dove sei? / tu, unde eşti?

trilingual text

.

when love is missing, even a salute seems an insult
when love is missing, your senses go on vacation.
sweet is not as sweet, nor bitter so bitter
you’re like a bird with a wing
like a clock without dial, its needles describing a chaotic path
but … and when love comes …
you leave by „oneself”, you leave everything … and you moved completely
in what you love, behold the freedom …      you, where are you?

dove4

 quando l’amore manca, anche un saluto sembra un insulto
quando l’amore manca, i sensi vanno in vacanza.
dolce non è così dolce, né l’amaro così amaro
sei come un uccello con un’ala
come un orologio senza quadrante, i suoi aghi descrivendo un percorso caotico
ma … e quando l’amore viene …
lasci „il sé”, lasci tutto … e ti trasferisci completamente
in ciò che ami, ecco la libertà … te, dove sei …?

.

dove1

când lipseşte iubirea, până şi un salut îţi pare o insultă
când lipseşte iubirea, simţurile iau vacanţă…
dulcele nu mai este aşa de dulce, nici amarul amar
eşti ca o pasăre cu o singură aripă
ca un orologiu fără cadran, acele lui descriu un parcurs haotic
dar… şi când vine iubirea…   părăseşti sinele şi te muţi cu totul
în ceea ce iubeşti, iată libertatea…    tu, unde eşti…?!

.


without the churchs / senza le chiese / fără biserici

trilingual text

            Image

let us imagine a moment the planet… without any church
without any priest
without any prayer, not even in stealthy
.
now, we go out from this nightmare … in which
even the atheists would be dismayed …
and we imagine this planet exactly as it really is
but, where
to we be all alive …look, you see? …
what the light goes ascend from earth to heaven? …
we too pressed the artificial worry, so we look between us with
orbits of eyes… empty
too we consider the churches as simple things architectonic, as a decor … museum …
and our prayers almost all are related to the verb to have
and not by… verb to be

          Image

cerchiamo di immaginare il pianeta un momento … senza nessuna chiesa
senza nessun sacerdote
senza nessuna preghiera, nemmeno in segreto
.
ora, usciamo da quest’incubo … che
anche gli atei sarebbero costernati …
e immaginiamo questo pianeta esattamente com’è realmente
ma, dove
siamo tutti …vivi … guarda, vedi? …
ciò che la luce sale dalla terra al cielo? …
troppo ci premono le preoccupazioni artificiali, ci guardiamo troppo tra noi
con le orbite degli occhi… vuote
troppo… consideriamo ogni chiesa come semplici cose architettoniche, come un decoro … museo …
e le nostre preghiere quasi tutti sono legati al verbo avere
e non dal verbo essere

              Image
să ne imaginăm o clipă planeta fără nicio biserică
fără niciun preot
fără nicio rugăciune, nici măcar tainică…
.
acum, să fugim din coşmarul acesta… în care
până şi ateii s-ar înspăimânta…
şi să imaginăm planeta aceasta fix aşa cum este ea în realitate
dar în care
să fim toţi vii cu adevărat, uite, vezi?…
ce lumină urcă dinspre pământ la cer?…
prea ne apasă griji artificiale, prea ne privim cu
găvanele goale
prea socotim bisericile simple chestii arhitectonice, decor… muzeu…
şi rugăciunile noastre sunt mai toate legate de verbul a avea
şi nu… a fi
.          Image


Ode to the great failures … / Ode per i grandi fallimenti … / Odă marilor eşecuri…

trilingual text

Image

we celebrate with great pomp failures
not to reward virtues, but often condemning …
we will put our finger heeltaps’s at how is gnawed and permanent
tireless directed towards just another, anyone else and never by
the „self”, which yeast of inflated ego to give the sides, but not as is due…
we celebrate the decline, singing ode of failures and poverty of spirit and absurd needs
rascals, waster, upstart, are the rulers brought before as being the heroes of this time …
are stigmatized they who remain entire of life obedient, servant of honor, creation, work, fulfilling of fate …
today villains are of price, crowd puts forward and then them impugn, so giving them more magnifying
the peel off the wound of the world will always be alive… as long as we are submissive of wrong standards
and our common language remains only one by exchange, commercial languages,
the values to fall in obsolete, in trivial
come, come all to the universal fair, Earth’s the carousel
us revolves dizzying … – And if dare anyone to be a rebel
belt will be weakened… and is thrown into space, to sing odes to vain
but not of general failure, into that brought us progress, whose goal… the few will learn… the sense
we celebrate with great pomp the hypocrisy, and so, we are hypocrites more
applaud how much, nothing will wake us asleep conscience …

 Image

celebriamo con gran pompa i fallimenti
non si premia la virtù, ma spesso si condanna …
metteremo al dito heeltaps da com’è rosicchiato e permanente
diretto instancabile, sempre verso un altro, chiunque altro, e non verso
il „sé”, che il lievito d’ego lo ha gonfiato per versarsi ai lati, ma non sui meriti…
celebriamo il declino, cantando ode ai fallimenti e alla povertà di spirito e ai bisogni assurdi
mascalzoni, nulla facenti, arrivisti, sono i capi portati in avanti come gli eroi di questo tempo …
stanno stigmatizzati quelli che rimangono tutta la vita obbediente, servi d’onore, la creazione, il lavoro, adempiendo il destino …
gli cattivi oggi sono di prezzo, folla li avanza e poi li impugna, in modo da dare loro di più ingrandimento
buccia della ferita del mondo sarà sempre viva … fino a, quando ci siamo sottomessi alle norme sbagliate
e la nostra lingua comune, rimarrà solo … quella dello scambio, lingua commerciale,
i valori caleranno in obsoleto, in banale
dai, venite tutti alla fiera universale, la Terra è la giostra
ci ruota vertiginosa … – E se qualcuno ha il coraggio di essere un ribelle
cintura sarà indebolita … e sarà lanciato nello spazio, a cantare odi a nessuno
e non per il fallimento generale, in che ci ha portato il progresso, il cui obiettivo … i pochi impareranno … il senso
si celebra in pompa magna l’ipocrisia, e così, siamo ipocriti di più
applaudite quanto forte si può, nulla ci sveglierà la coscienza addormentata …

Image 

sărbătorim cu mare fast eşecuri
nerăsplătind virtuţi, dar condamnând frecvent…
la degetul arătător o să ne punem flecuri de cât e de tocit şi permanent
doar înspre un altul neobosit îndreptat, oricare altul şi niciodată către
acel „sine” căruia maiaua din orgoliu l-a umflat să dea pe lături, cât nu se i cuvine…
sărbătorim declinul, cântând oda ratării şi sărăciei de spirit şi absurdelor nevoi
pramatii, pierde-vară, ciocoii sunt mai marii aduşi în faţă ca fiind ai vremilor eroi…
stigmatizat rămână cine-i docilul serv o viaţă cinstei, creaţiei, muncii, împlinind menire…
azi sunt de preţ mişeii, îi pune gloata în faţă şi îi contestă apoi, aşa, mai mult dându-le mărire
coaja de pe rana lumii va fi vie mereu, cât timp vom fi supuşii etaloanelor greşite
şi limba noastră comună va rămâne doar cea a schimbului, limbaj comercial,
valorile lăsând să cadă în deşuiet, banal
hai, poftiţi cu toţii la bâlci universal, Pământu-i carusel
ameţitor ne învârte… – şi de-ndrăzneşte careva să fie un rebel
centura-i se desface şi-i aruncat în gol, să cânte ode oricui
dar nu ratării generale la care ne-a adus Progresul, căruia puţini îi află ţelul şi… inţelesul
sărbătorim cu mare fast ipocrizia fiind până şi astfel ipocriţi
aplaudăm oricât de tare, nimic nu ne va trezi, în conştiinţe adormiţi…


get out, but without luggage, clearly! … / vattene, ma senza bagagli, chiaro!… pleacă, dar fără bagaje, clar!…

trelingual text

out of love you can not leave with luggage, it does not leave residues
but merely wounds – on which afterwards these… we display sumptuously as trophies
in true love there is no disappointment, but, wholly burnt
.
we are just poor sounds, we can not be simultaneously and the instruments
so, nobody can use by us…
any fear in this regard is unfounded …
.
everything we receive as a gift from Heaven, we seems to be of our, own
into reality, we do nor belong to ourselves –
we are receptacles already full, no space … nothing can be added …
.
out of love can not one ever get out
it remains as an alter ego, as a third shade, as a curse
and to enter … we enter on the unknowingly… well as into life

Image

dall’amore non si può uscire con i bagagli, lei non lascia i residui
soltanto le ferite – che dopo ci esibiamo sontuosamente, come dei trofei
nel vero amore non esiste delusioni, soltanto ardere interamente
.
siamo soltanto poveri suoni, non possiamo esserlo anche degli strumenti
così, nessuno ci può usare
alcun timore in questo senso è infondato
.
tutto quello che riceviamo in dono dal Cielo, ci sembra di essere nostro, personale
in realtà, non ci apparteniamo nemmeno a noi stessi –
siamo dei recipienti pieni, senza spazio, niente non può essere messo in più
.
dall’amore non si può uscire mai
ci rimane come un alter ego, come terza ombra, come una maledizione
per entrare, si entra all’insaputa, anche come nella vita…

Image

din iubire nu poţi ieşi cu bagaje, ea nu lasă reziduri
ci doar răni – pe care apoi le etalăm ceremonios… ca pe trofee
în iubirea adevărată nu există decepţii, ci ardere de tot…
.
noi suntem doar biete sunete, nu putem fi în acelaşi timp şi instrumente
astfel, nimeni nu ne poate folosi…
orice frică în acest sens, este nefondată…
.
tot ceea ce primim în dar de la Cer ni se par ale noastre, proprii,
în realitate, nu ne aparţinem nici măcar pe noi înşine –
suntem recipiente deja pline, fără spaţiu… nimic nu ne poate fi de adaos…

din iubire nu se poate ieşi niciodată
ea rămâne ca un alter ego, ca o a treia umbră, ca un blestem
iar de intrat… se intră pe neştiute, precum în viaţă

Image


life as a simulated orgasm / la vita come un orgasmo simulato / viaţa ca un orgasm simulat

.
we smile in the mirror, she actually smiles,
we remain inwardly devastated by illusions and fears …
we are extremely courteous, we greet neighbors in passing,
hurried and false …
see you events of the world at news, we are terrified… a millisecond –
rejoicing us that not happened to us
we invent expectations …that carries us into bondage
and we hide in the pile of useless things that cost us a fortune …
we live precariously by simulating any … spending the money, and so few, to show others
that we are at least one rank higher than in reality …
.
if I return inside out, like a shirt
you will see it just a wound
.
what-if from today I will walk naked through the world, free by
all rules, all hypocrites …
life as a simulated orgasm depresses me and I would not want
as the sole real orgasm… be last moment of life …

Image

sorridiamo nello specchio, infatti, sorridi lui…
rimaniamo interiormente devastati da illusioni e paure …
siamo veramente cortesi, salutiamo i vicini di passaggio,
frettolosi e falsi …
vediamo le tragedie del mondo dalle notizie, siamo terrorizzati un milli-secondo –
poi, gioimmo perché quelle… non successero a noi…
inventiamo attese che ci porta in schiavitù
e ci nascondiamo nel mucchio di cose inutili che hanno costato una fortuna …
viviamo precariamente simulando ogni cosa … spendendo ultimi soldi, pure così pochi, per mostrare agli altri
che siamo almeno un rango più elevato come… nella realtà …
.
se mi girate a rovescio, come una camicia
vedrete tutto… solo una ferita
.
che sarebbe se, da oggi, andassi nudo per il mondo, libero di
tutte le regole, tutte le ipocrisie …
la vita come un orgasmo simulato mi deprime, e non vorrei
l’unico vero orgasmo che sia… l’ultimo istante di vita …

Image
surâdem oglinzii, ea de fapt surâde,
noi rămâneam pe dinăuntru devastaţi de iluzii şi frici…
suntem extrem de amabili, ne salutăm vecinii în trecere,
grăbiţi şi falşi…
vedem la ştiri întâmplările lumii, ne îngrozim o milisecundă –
bucurându-ne că nu nouă ni s-a întâmplat
inventăm speranţe ce ne poartă în robie
şi ne ascundem în grămada de lucruri inutile, care ne-a costat o avere…
trăim precar şi simulăm orice… cheltuind puţinii bani ca să demonstrăm altora
că suntem cu cel puţin un rang mai sus decât în realitate…
.
dacă m-ai întoarce pe dos ca pe-o cămaşă
ai vedea totul numai o rană
.
ce-ar fi dacă începând de astăzi voi umbla gol prin lume… liber
de toate normele, de toate făţărniciile…
viaţa ca un orgasm simulat mă deprimă şi nu aş vrea
ca unicul real orgasm să fie clipa cea de pe urmă…
.


look, so… / guarda, così / uite, aşa…

.

We do waste of joys, they pass besides us without us touching
because… we keep on a leash the child in us, for to seem mature
by fear, avoiding that someone can to laugh at us
one hoax at day … if you do
did you color the sky and did you customize the clouds, your world suddenly will become good …
Caught with daily worries, damned by serious, forget that we live…
we imitate the stereotypical gestures, forced pleasantries, hidden disgust clumsy,
half prayer, half-smile …

The only way to love is disinterested, of which is able
just the child in us … to them we give back freedom, and to be me an example …
right now I began to doodle all the walls – until what my lady returns home..
look, so
.

Image

.
Facciamo spreco di gioie, passano oltre a noi senza toccarci
perché … teniamo al guinzaglio il bambino dentro di noi, per sembrarci più maturi
dalla paura, evitando che qualcuno possa ridere di noi
uno beffa al giorno … se si fa
hai colorato il cielo e hai personalizzato le nuvole, il mondo improvvisamente diventa buono …
Presi con le preoccupazioni quotidiane, dannatamente gravi, dimentichiamo che viviamo …
imitiamo i gesti stereotipati, convenevoli forzati, disgusto nascosto goffo,
mezza preghiera, mezzo sorriso …

L’unico modo d’amare è disinteressato, di cui è in grado
solo il bambino dentro di noi … restituiamoci la libertà, …per essere io un esempio …
proprio adesso ho cominciato a scarabocchiare su tutti i muri – prima che la mia signora torna a casa ..
guarda, così
.

Image

.
Facem risipă de bucurii, ele trec pe lângă noi fără să ne atingă,
pentru că ţinem în lesă copilul din noi, să părem maturi,
de teamă să nu ne râdă careva…
…O şotie pe zi dacă ai face
ţi-ai colora cerul, ai personaliza norii şi lumea ta ar deveni dintr-o dată bună…
Prinşi cu grijile cotidiene, al naibii de grave, uităm că suntem vii…
Mimăm gesturi stereotipe, amabilităţi silite, sictir ascuns cu stângacie,
jumătăţi de rugăciuni, jumătăţi de surâs…
Singurul mod de a iubi este acela dezinteresat, de care este capabil
doar copilul din noi… Să-i redăm libertatea, şi ca să fiu un exemplu…
chiar acum mă apuc să mâzgâlesc toţi pereţii – până vine doamna mea acasă…
uite aşa…

Image


what do you want … / cosa vuoi te … / ce vrei tu…

Motto: want imminent happiness – what do you make of this?

you just want to get – you know what to do with wealth?

I love and so… I never get bored,
invent worlds
I become coal in your fire – and what you want … counts
.
to would not want anything, it would be the same as a desire
I would like to … do not want anything … To tell the truth, so, I want everything…
I, for one, I want the juvenility, is the unique the most beautiful illusion
and I could have it
if I will opened the cage from other countless hoary illusions
.
but, just what you want counts…

Image

Motto: vuoi imminente felicità – sai cosa fare di questa?

vuoi soltanto ricevere – sai che cosa fare con la ricchezza?

Io amo e così, non mi annoio mai,
invento dei mondi
divento il carbone nel tuo fuoco – e che cosa vuoi … conta
.
se non volessi niente, sarebbe lo stesso un desiderio
vorrei … non volere niente … A dire il vero, così vorrei il tutto…
Io, per esempio, voglio la giovinezza, è l’unica bell’illusione
e avrei potuto averla
se aprivo la gabbia ai altri, innumerevoli illusioni canuti
.
ma, proprio quello che vuole conta

Image

Motto: vrei iminent fericirile – ştii ce să faci cu ele?

vrei doar să primeşti – ştii ce să faci cu belşugul?

iubesc şi astfel, nu mă plictisesc niciodată
inventez lumi
devin cărbuni focului tău – ce vrei tu contează
.
să nu mai vreau nimic ar fi tot o dorinţă
să vreau să nu mai vreau nimic! …De fapt aş vrea totul
eu, de exemplu, vreau tinereţe, este unica frumoasă iluzie
şi aş putea să o am doar dacă
aş deschide colivia celorlalte,
nenumărate iluzii cărunte
.
dar, ce vrei tu contează
.


the angle slanting / dall’angolo obliquo / din unghiul pieziş…

.

from this angle I can see the world
weevil amused, cocksparrow in jeans, worthy,
who pecking at crumbs from the moment …and
Mediterranean, somewhere near, pushing the coast as a continuous siege,
I can see the sky, dripping inks on forefront of this sheet of paper
.
from this angle imminent I’ll go to ye…
multiplied in billion by „myself”
.
here I think… I’m being born… with amazing frequency
and not the quadrant suffer travail, but other mothers
sprouting under fresh asphalt …
.
I can not erase imperfections of decor, nor of mirror,
just… by dropping eyelid …
can not erase the limestone crust, that has grown increasingly on my body …
If you still do I not have a job
the work they can do is …to hinder Atlas, or
will I give him a helping hand, somehow …

Image

da quest’angolo posso vedere il mondo,
le coccinelle allegre, dei passerotti operosi, in jeans,
che beccavano le briciole del momento… e
il Mediterraneo, da qualche parte vicino, spingendo la costa come un assedio continuo,
posso vedere il cielo gocciolando inchiostri sul questo foglio di carta
.
da quest’angolo imminente andrò verso di voi …
moltiplicato in miliardi di „io”
.
qui penso, sto nascendo mi con frequenza sorprendente
e non il quadrante soffre le doglie del parto, ma altre madri
germogliando sotto l’asfalto fresco …
.
non posso cancellare le imperfezioni del decoro, neanche lo specchio,
soltanto facendo cadere la palpebra …
Non riesco a raschiare la crosta di calcare crescendo sempre di più sul mio corpo …
se ancora non ho un lavoro
quello che possono fare è … di ostacolare Atlante
o di dargli una mano, in qualche modo …

Image

din unghiul acesta pot vedea lumea,
gâze vesele, vrăbioi destoinici, în blugi,
ciugulind firmiturile clipei şi
mediterana, undeva aproape, împingând ţărmul ca un asediu continuu,
pot vedea cerul picurând cerneluri pe fruntea acestei foi de hârtie
.
din unghiul acesta iminent am să plec
multiplicat în miliarde de Eu, spre voi…
.
aici mă cred născânu-mă cu o frecvenţă uluitoare
şi durerile de naştere nu le suferă cadranul ci alte mame
germinând sub asfaltul proaspăt…
.
nu pot şterge imperfecţiunile decorului, nici oglinda,
doar coborând pleoapa…
nu pot să răzui crusta de calcar din ce în ce crescându-mi pe trup…
neavând un serviciu,
muncile pe care le mai pot face sunt… să-i pun piedică lui Atlas
ori să-i dau cumva…o mână de ajutor


merely who forgives / soltanto chi perdona / doar cine iartă

.trilingual text

Image

the celebration unwritten in the calendars, the joy of this morning,
with the windows open to reconciliation…
we will meet soon, is the promise of a blade of grass, just appeared…
and you, you will respond with a touch of the hand, with a smile nonconformist
I know it’s hard to put on the scales the forgiveness
.
I will return, as to a temple, at every the friend –
I will embrace as it knows… only the wind
I will kiss their soles through the blade of grass
.
reborn in a time like this, and see it a blessing,
would be teaching that forgetting is a double edged sword, it would be the beginning of salvation –
merely who forgives must to forget,
one that is forgiven… never…

Image

una celebrazione non scritta nei calendari, la gioia di stamattina,
con le finestre aperte alla riconciliazione …
presto ci ritroveremo, è la promessa di un filo d’erba appena apparso…
e tu, risponderai con un tocco della mano, con un sorriso nonconformista
So che è difficile mettere sulle bilance il perdono
.
tornerò, come ad un tempio, a tutti gli amici –
abbraccerò soltanto come il vento lo sa
bacerò i piedi attraverso quel filo d’erba
.
rinascere in un momento come questo, e vederlo una benedizione,
sarebbe l’insegnamento che l’oblio è un’arma a doppio taglio, sarebbe un inizio di salvezza –
soltanto chi perdona deve dimenticare,
il perdonato …mai

Image

o sărbătoare nescrisă în calendare, bucuria acestei dimineţi
cu ferestrele deschise spre împăcare…
ne vom regăsi, e promisiunea firului ierbii abia ivit…
şi vei răspunde cu o atingere de mână, cu un surâs neformal
ştiu că este greu să urci pe balanţe iertarea
.
mă voi întoarce, ca la un templu, la fiecare prieten –
te voi îmbrăţişa cum doar vântul o ştie
îţi voi săruta tălpile prin firul acela al ierbii
.
să renasc într-un astfel de moment şi să văd în aceasta o sfinţire,
învăţând că uitarea este un tăiş dublu, ar fi un început mântuirii –
doar cine iartă trebuie să uite,
cel iertat …niciodată

 


always the same / sempre gli stessi / mereu aceeaşi

.

 Image

trilingual text

we do prodigality of juvenility, of hope
in the mirrors always greet us someone else, though we are
I, same who loves you, you, same that doesn’t know
let not we look the love… as on a apple begun,
this branch… my hand outstretched, not reach thy bosom,
only patting… remoteness painful
in the bedroom we meet as
two eagles that overflies on the same prey ..

.Image

facciamo spreco di giovinezza, di speranze
negli specchi ci saluta sempre qualcun altro, anche se siamo
Io, lo stesso che ti ama, tu la stessa che non sai
non dobbiamo guardare l’amore … come una mela cominciato,
questo ramo … la mia mano tesa, non raggiunge tuo seno,
soltanto accarezza la lontananza dolorosa
in camera da letto c’incontriamo come
due aquile che sorvola sulla stessa preda ..

Image

facem risipă de tinereţe, de speranţe
în oglinzi ne salută mereu altcineva, deşi… sunt
acelaşi eu… care te iubeşte, tu aceeaşi care nu ştie…
hai să nu privim iubirea ca pe un măr început
ramul, mâna mea întinsă nu ajunge sânul tău,
mângâie doar depărtări dureroase
în dormitor ne întâlnim ca
doi vulturi survolând aceeaşi pradă…
.


to be we the rain… / siamocci noi la pioggia… / să fim noi ploaia…

trilingual text
Image

motto: life as a raindrop

without applause that you exist?

without that you rise your love higher than the one you love?

without pride of to be … someone with importance?

today at dawn I was on the streets
I heard creaking of Earth’s…in the his path among the stars
I heard the rustling by stars
Earth’s crust soaked with dew… smelled like eternity
somewhere on above, returned humble and crippled, the prayers unfulfilled
the filter of dawns reveal a new world, just born
which means that … one prayer was accepted there upward
one be… of the one who suffered without regretfully… wound world …

nothing must longer be saved, throw your fears, the values remain the same
gold buried, even in escremente, all gold will remain
as well our soul, too hidden between intentions and hesitations
just life as a raindrop would cure the drought of love … so much uniform
So come on, to be we the rain, together, … today … you, come? …

a better version of the translation, made by generous Michaela 

Let us be the rain..
Motto: life as a raindrop
No applause for just being?
No raise through your love above the one you love?
No pride of… being someone important?
I was walking the streets this morning
I was listening to the squeaking of the Earth on its way among the stars
I was listening to the rustling of the stars
Earth’s juicy crust smelled of eternity
Somewhere from above the unanswered prayers were bouncing back defeated, crippled..
The filter of dawn revealed to me a new world, just born
Which means that… at least, one single prayer was answered up there
Must be of someone who suffered without regret, the wound of the world..
Nothing must be saved, throw your fears away, the real values withstand
Gold, even buried in feces, is still gold
Just like our soul hidden too well between intentions and hesitations
Only life as a raindrop could cure the .. so tied in uniformity love draught
Common then…. Let us be the rain, together, this very

Image

motto: la vita come una goccia di pioggia

senza applausi perché tu lo sei?

senza che il tuo amore cresca più del tuo amato?

senza l’orgoglio di essere … qualcuno che conta?

oggi all’alba ero per le strade
sentivo cigolare la Terra … nel suo cammino tra le stelle
sentivo il fruscio di stelle
Crosta terrestre intrisa di rugiada …aveva un odore d’eternità
da qualche parte là sopra se ne ritornavano umili e storpie le preghiere insoddisfatte
il filtro dell’alba mi rivela un mondo tutto nuovo, appena nato
significa che … una preghiera è stata esaudita lassù
forse quella di colui che ha sofferto, senza rammarico … la ferita del mondo …

nulla più deve essere salvato, getta le tue paure, i valori rimangono
e l’oro sepolto negli escrementi sempre oro resterà
cosi come la nostra anima, troppo nascosta tra intenzioni e esitazioni
solo la vita come una goccia di pioggia può curare la siccità d’amore … così diffusa
Quindi forza, siamo noi tutti insieme… la pioggia … oggi … tu, vieni? …

Image

motto: viaţa ca un strop de ploaie

fără apluaze că eşti?

fără să te crească iubirea ta mai mare decât cel pe care-l iubeşti?

fără orgoliul de a fi… cineva important?

astăzi în zori am fost pe străzi
ascultam scârţâitul Pământului în drumul lui printre stele
ascultam foşnetul stelelor
coaja mustoasă a Pământului mirosea a veşnicie
undeva deasupra se întorceau spăşite, betege, rugăciunile neîmplinite
filtrul zorilor îmi dezvălui o lume nouă, abia născută
ceea ce înseamnă că… o singură rugăciune a fost admisă acolo sus
o fi a cuiva care a suferit fără părere de rău rana lumii…
.
nimic nu trebuie salvat, aruncaţi-vă fricile, valorile rămân aceleaşi
aurul îngropat chiar şi în escremente, tot aur va rămâne
precum sufletul nostru prea ascuns între intenţii şi şovăiri
doar viaţa ca un strop de ploaie ar vindeca seceta de iubire… atât de uniformă
haideţi deci…să fim noi ploaia, împreună, chiar astăzi… tu vii?…


what would you want you to be / cosa vorrei farti…? / ce ai vrea să te faci?

trilingual text

 Image

My father has taught me to count

taking me on his knees and… he dream

what can I become when I grow up

Mom it watched to me… and I grow seeing with eyes

so, the glances they… me grew, eh?

how I was bored  in their endless assumptions about my future …!

I just wanted to play out,  to be free …

.

my son – dad asked me –  what would you want you to be when you grow?

– Daddy, I want to pee …

Image

Papà m’insegnava a contare

tenendomi sulle sue ginocchia… e sognava

cosa sarei diventato, una volta grande

Mamma mi guardava e io crescevo a vista d’occhio

perché era il suo sguardo che mi alzava, giusto?

Quanto mi annoiavano le loro infinite fantasie… sul mio futuro …!

Volevo soltanto andar fuori a giocare, essere libero …

.

figlio mio, chiese papà, cosa vuoi fare da grande?

– Papà, vorrei fare pipì …

 

Image

tatăl meu mă învăţa să socotesc

ţinându-mă pe genunchii lui  şi visa

câte aş putea deveni când voi fi mare…

mama mă privea iar eu creşteam văzând cu ochii

deci privirea ei mă creştea, nu-i aşa?…

cât mă plictisea nesfârşitele lor presupuneri legate de viitorul meu…!

eu voiam doar… la joacă, afară, să fiu liber…

.

fiule, mă întrebă iar tata, ce ai vrea să te faci când vei fi mare?

– tati, vreau să fac pipi…

.


therefore, Carmela / motivo, Carmela / de aceea, Carmela

trilingual text

.

motto: under the ambush of nostalgia … a real mystery

among the lemons from your garden, Carmela
I’ve never seen crows
such as in walnut, under which I lost my virginity …
among the olive trees behind your house, Carmela
I’ve never seen silkworms
as in the mulberry trees in the courtyard of the elementary school
under which I was crying because
I did not know weave scarves
the lady teacher, who was my sweetheart,
and you know it
first love … you can not forget ever
.
you just found out why you do not stand you anymore
Carmela

 

.

Lucy51__casale-tra-gli-ulivi_g

motto: sotto l’agguato della nostalgia … un vero mistero
fra i limoni del tuo giardino, Carmela
non ho visto mai corvi
come nel noce, sotto il quale ho perso la verginità…
negli ulivi dietro la tua villa, Carmela
non ho mai visto bachi da seta
come nei gelsi del cortile della scuola elementare
sotto i quali piangevo
perché non sapevo tessere sciarpe
per la signora maestra, di cui ero innamorato,
e tu lo sai
il primo amore… non lo scordi mai…
.
hai appena scoperto il motivo per cui non ti sopporto più
Carmela

.

nuc ciori

motto: mă pândeşte un dor… ca o taină gravă

în lămâii din grădina ta, Carmela
nu am văzut niciodată ciori
aşa ca în nucul sub care mi-am pierdut fecioria
în măslinii din spatele vilei tale, Carmela
n-am văzut virmi de mătase
aşa ca în duzii din curtea şcolii primare
sub care plângeam că nu ştiam să ţes eşarfe
pentru învăţătoarea de care mă îndrăgostisem, şi ştii tu
prima dragoste nu se uită…
.
tocmai ai aflat de ce nu te mai suport eu
Carmela
.


jiffy… / attimo … / clipită…

trilingual text

.

Image 

.

mechanical doll on a music box defective

it moves intermittent – behold, my eyes, how I sit so

with chin on hands on the windowsill towards tomorrow

the barrel organ is broken…. the sky is blue and

no bird

.

Image 

.

bambola meccanica su un carillon difettoso

si muove intermittente – ecco, i miei occhi, come mi siedo così.

con il mento sulle mani sul davanzale della finestra verso il domani

l’organetto è rotto …il cielo è azzurro e

nessun uccello

.

Image

 

.

o păpuşă mecanică pe o cutie muzicală defectă

se mişcă întermitent – iată, ochii mei, aşa cum stau

cu bărbia pe mâini la pervazul ferestrei dinspre mâine

flaşneta este spartă, cerul albastru şi

nicio pasăre

.

Image.

.

 


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: