Tag Archives: Calendario

like some sharp tools… / come degli strumenti taglienti… / ca nişte instrumente ascuţite…

.

please excuse my the poor translations

.

Image

.

we are pleased wounding

we always dreamed happiness on others account

claiming more, than to we wait, leaving us

even if they reach of wave of occurrences

to needs of others

selfish bad we burn any skill

life passes away from us

we are pleased to do evil and then

we cry, blame at fate.

.

there is no desire for self-sacrifice

just love behind a  „because”

humility of love, that might raise us, scares us

accustomed to be us too selfish, we thank the

only to receive again and again and again …

and we find in claiming the nests

.

one clip of eyelash and… end

life has crossed, all I got is a wastage

and we remain to believe that I was the just tools

on the road of those who knew live fully …

.

Image

.

siamo contenti ferirci

sempre sul conto degli altri sognare la nostra felicità

pretendere di più, attendere poco, lasciarci

nell’onda degli accaduti anche se urtino

le necessità di tutti

egoisti cattivi bruciando ogni capacità

la vita se ne va passando alla larga da noi

siamo contenti farci del male e poi

piangere e dare colpa al destino.

.

non c’è nessuna voglia di sacrificare il sé

amiamo solo dietro ad un perché

l’umiltà dell’amore, che ci alzerebbe, ci spaventa

educati d’essere sempre troppo orgogliosi, ci accontenta

solo ricevere ancora, ancora, ancora…

e cosi nelle nostre pretese troviamo dimora

.

un battito di ciglio e basta

la vita passò, che abbiamo ricevuto è spreco

o forse c’è da considerarci come strumenti

nella via di quelli che sappiano vivere pienamente…

.

Image

.

suntem mulţumiţi rănindu-ne

mereu în contul altora să ne visăm fericirea

pretinzând mai mult, aşteptând puţin, lăsându-ne

în valul întâmplărilor chiar dacă acestea ating

necesităţile celorlalţi

egoişti răi arzând orice îndemânare

viaţa trece departe de noi

suntem mulţumiţi să ne facem rău şi apoi

plângând să dăm vina pe soartă.

.

nu este nicio dorinţă de sacrificiu de sine

iubim doar în spatele unui „pentru că”

smerenia iubirii, care ar putea să ne-nalţe, ne sperie

deprinşi să fim prea egoişti, ne mulţumeşte

doar să primim iar şi iar şi iar…

şi ne găsim culculşul în pretenţii

.

un clipit de geană şi gata

viaţa trecu, tot ce-am primit e-o risipă

sau ne rămâne să ne considerăm c-am fost doar  instrumente

în calea celor care au ştiut trăi din plin…

.

Image

.


phoenix of stone / phoenix di pietra / phoenix de piatră

.

Image

.

the commercial language makes us dishonest…

to we reinvent greetings heart

„Hello” a free smile, a generous gesture

„Hello” by ceding a instead in the bus

– risking the even to we stay standing all …and empty seats

„Hello” most beautiful memories when

we were helped absolutely disinterested …at difficult

to we reinvent the oneself, Phoenix of stone …we are …

statues vivante, dizzy…

simply to be good, nor it would be difficult

at the wedding of life not to be nobody missing …

The Earth would become Sun and God

would return home, here, where we are close

to we lose and…  one the second paradise.

.

Image

.

il linguaggio commerciale ci rende disonesti

reinventiamoci il saluto del cuore

„Ciao” di un sorriso gratuito, un gesto generoso

„Ciao” di un lasciarci posto nel bus

– rischiando anche di rimanere tutti in piedi… e i posti vuoti

„Ciao” di… ricordi più belli quando

siamo stati aiutati assolutamente disinteressato …nelle difficoltà

reinventiamoci se stessi, Phonix di pietra che siamo …

statue vivante, confuse …

semplicemente siamoci buoni, non sarebbe difficile

alla nozze della vita non sia mancante nessuno…

e la Terra diventerà un Sole e Dio

tornerà a casa, qui, dove siamo quasi

per perderci… anche il secondo paradiso

.

Image

.

limbajul comercial ne face necinstiţi

să reinventăm salutul inimii

„bună ziua” unui surâs gratuit, unui gest generos

„bună ziua” unui loc cedat în autobuz

– chiar cu riscul de a sta cu toţii în picioare… şi scaunele goale

„bună ziua” aminitirilor cele mai frumoase când

am fost ajutaţi la greu în mod absolut dezinteresat…

să reinventăm sinele, phonix de piatră ce suntem…

statui umblătoare, buimace…

să fim pur şi simplu buni, nu ar fi greu

la nunta vieţii să nu fie niciunul absent…

Pământul ar deveni un Soare iar Dumnezeu

s-ar întoarce acasă, aici, unde suntem cât pe ce

să pierdem şi …cel de-al doilea paradis

.

Image

.


a kiss / un bacio / un sărut

.

Image

.

on blue planet, tear of Lord, we are salt
creators of solitude
unlove the time with the illusion of immortality
we are religious in mirror, and we nourish with the dry hopes…
a savior of humanity sleeps in each of us
.
planet is now a balloon of blue gum
needle of our intentions just about to deflate – salt will dissipate
and will be food The Death … too mooring rope
.
we can not take each other’s burdens, but …
if we could least … ease the way … looks here, I start now
in the air with a kiss

.

Image

.

sul pianeta azzurro, lacrima di Dio, noi siamo sale

creatori di solitudine

disamiamo il tempo, con l’illusione d’immortalità,

ci siamo religiosi nello specchio, ci nutriamo con le speranze secche …

un salvatore dell’umanità dorme in ognuno di noi

.

pianeta è ora una bolla di gomma azzurra

l’ago delle nostre intenzioni sta pronto per sgonfiarlo – il sale si diffonderà

e sarà il cibo per La Morte … troppo amaro

.

non può prendere uno i pesi degli altri, ma …

se possiamo almeno … spianare la strada … guarda qui, io comincio adesso

in aria con un bacio

.

Image

.

pe planeta albastră, lacrima Domnului, îi suntem sare

creatori de solitudine

deziubim timpul având iluzia nemuririi

religioşi oglinzilor ne nutrim cu speranţe seci…

un salvator al umanităţii doarme în fiecare dintre noi

.

planeta este astăzi un balon din gumă albastră

acul intenţiilor noastre dă să-l spargă – sarea se va risipi

iar bucatele Morţii vor fi prea amare

.

nu ne putem lua unul altuia povara, dar…

de ne-am putea măcar netezi calea… eu, uite, încep acum

în aer, cu un sărut

.

Image

.


archaeology into shell of time / archeologia nel guscio del tempo / arheologie în coaja timpului

.

 Image

.

digging out

I discovered my skull in a previous life

I it him out pull, it him rotate in my hands … and I do not understand, would you say

that I laughed…  when I died …

.

I discovered the skeleton, and that I had a lack rib

which means that … I was married erstwhile

look, and a whole finger indicating toward me, I, at present

I was the back straight ,  on that time I did not know reverences.

what times …! – adjacent is and a small pitcher of wine, a bow …

So, it hunt, they cultivate vines, he it loved … not as now

.

digging out

I discovered the archaeologist tools …

of present-day

.

 Image

.

scavando

ho scoperto il mio cranio in una vita precedente

l’ho tirato fuori, l’ho ruotato tra le mani … e non mi capisco, vuoi dire

che ridevo … allora, quando morissi …

.

ho scoperto lo scheletro, avevo una costola mancante

il che significa che … ero sposato tempo fa

ecco, e un dito intero che indica verso di me, io, questo d’oggi

ero con la schiena dritta, a quel tempo non sapevo di fare riverenze

– che tempi! – affiancato c’è anche una brocca di vino, un arco …

quindi, si cacciava, si coltivano viti, si amava … non come ora

.

scavando

ho scoperto strumenti d’archeologo…

d’oggi

.

 Image

.

săpând

am descoperit craniul meu dintr-o viaţă anterioară

îl scot, îl învârt în mâini… şi nu mă înţeleg, ai zice că

râdeam atunci, când am murit…

.

am descoperit scheletul şi că aveam o coastă lipsă

ceea ce presupune că …eram însurat pe atunci

uite, şi un deget întreg îndreptat spre mine, cel de astăzi…

aveam spatele drept, pe vremea aceea nu ştiam reverenţe….

ce vremuri…! – alături stă şi-o ulcică pentru vin, un arc…

deci se vâna, se cultiva viţa de vie, se iubea… nu ca acum

.

săpând mai departe

am descoperit …uneltele de arheolog

de astăzi

.

 Image

.


„scribble… of love” / „bigliettini d’amore” / „bileţele de dragoste”

.

Image

.

I write the as for first time…

every  lyrical intent enter into strings that

betrays emotion,  like I write for the …mistress

.

each letter… increase exaggerated, and raise my hand too far up

me raise up

are now become as a comma, which does not find its place in the strings

.

Image

.

scrivo come se fosse per la prima volta

ogni intenzione lirica entra nelle stringhe cui

tradisce le emozioni come scriverei alla donna amata

.

ogni lettera cresce esagerato, mi alza la mano troppo in su

alza pure me…

sono diventato quanto una virgola, che non trova il suo posto nelle stringhe

.

Image

.

scriu ca şi cum ar fi întâia oară

fiecare intenţie lirică intră în şiruri care

trădează emoţia de parcă aş scrie iubitei…

.

fiecare literă creşte exagerat, îmi saltă mâna prea sus

mă ridică

sunt devenit acum cât o virgulă, care nu-şi găseşte locul său în şiruri

.

Image

.


we do not see, but… / noi non vediamo, ma… / noi nu vedem, însă…

.

Image

.

God we gives at every moment… Like … 

Dio ci dà in ogni momento … Mi Piace …

Dumnezeu ne dă în fiecare clipă… Îmi place

.

Image.

.

 


The Sower / Il Seminatore / Semănătorul

.

Image

.

It all started as a sneeze or

as a glance in passing, gesture unfinished

.

I left my heart on paper and a wind out of the blue,

to closed the copybook…

.

the lights him pierced in outward, and since then I have not found peace

the road, before of imminent step, was just of thresholds

.

in right hand I was holding tight … alive letters of the alphabet

I threw them towards the sky as a sower

.

I indrawn with both hands, with teeth,

of the copybook, for open it,  to catch at least a sign,

to germinate then, in his white earth, a poem

or my heart …

.

any poem is just a reflection of what is written

forever up there, in the sky, so I was just a sower

of shards of mirrors? …

.

Image

.

tutto iniziò come uno starnuto o come

uno sguardo sfuggente, gesto incompiuto

.

ho lasciato il mio cuore sulla carta e un vento all’improvviso,

mi chiusi il quaderno …

.

le luci lo trafisse verso l’esterno, e da allora non ho più trovato la pace

la via, prima del passo imminente, era fatta solo di soglie

.

nella mano destra tenevo stretto … lettere dell’alfabeto vivi

le ho buttate verso il cielo come… un seminatore

.

tiravo con entrambe le mani, con i denti,

del quaderno, per aprirlo, per prendere almeno un segno,

e germinare poi, nella sua terra bianca, una poesia

o il mio cuore …

.

ogni poesia è solo un riflesso di ciò che è scritto

per sempre lassù, in cielo, e così, sono stato solo un seminatore

di schegge di specchi? …

.

Image

.

totul a început ca un strănut sau

ca o privire în treacăt, gest ne dus la capăt…

.

am lăsat inima pe foaie şi un vânt, din senin,

mi-a închis caietul…

.

lumini străpungea spre înafară, şi de atunci n-am mai găsit liniştea

drumul, dinaintea pasului iminent, era doar praguri

.

în mâna dreaptă ţineam strânse… litere vii,

le-am aruncat spre cer precum semănătorul

.

trăgeam cu mâinile amândouă, cu dinţii,

de caiet, să-l deschid, să prindă şi el măcar o literă,

să încolţească apoi, în ţărâna lui albă, un poem

sau inima mea…

.

orice poem este doar o oglindire a ceea ce este scris

de-a pururi acolo sus, deci n-am fost decât semănătorul

cioburilor de oglinzi?…

.

Image

.


è morto …Franco Califano…

.

http://www.ilmessaggero.it/SPETTACOLI/MUSICA/califano_morto_sistina/notizie/262007.shtml

.

Image

.

Image

.

Citando IL MESSAGGERO   –  ROMA – Franco Califano è morto nella sua casa ad Acilia. 

.

,

.

.


the forsaking / l’abbandono … / părăsire…

.

 Image

.

spend the hill … a procession,  slipping through soft clay

and wind that is round

it’s heading slowly to seas the salt into the depths of amnesia

and forgiveness

this wedding without godparents has  the guests,  bizarre statues

just the gaze remained hard,  to break through beyond the horizon rough

.

procession gathered hastily ..  are poor my memories, hostile,  wastage of

bitterness, when she seemed abundance in the my youth, with his yoke lofty

Now, in wandering continuously going, satiated of bitter in cold gourd, painted inside

only with lime

.

the shadow of this sad exodus,  that murmured requiem… is my body

emptied of meaning, by the wants and every passion, former a roar yesterday

– just clay,  is something concrete into this shriveled picture

the procession, even would take a upwards,  also in the clay would walk again

because as here and is in the heaven

and then,  what would more hope … what to hope longer?

.

Image

.

trascorre la collina … processione scivolando tra fango morbido

e vento tondo 

si sta dirigendo lentamente verso i mari di sale, nelle profondità d’amnesia

e di perdono

questo matrimonio senza padrini ha come invitati delle statue bizzarre

soltanto lo sguardo è rimasto per sfondare oltre…il ruvido orizzonte …

.

la processione radunata in fretta, sono i miei poveri ricordi, ostili, spreco

dell’amarezza, quando sembrava abbondanza alla gioventù, con il suo grandioso giogo

Ora, girovagando, continua ad andare, stanchi d’amaro dal teschio freddo dentro dipinto

solo di calce

.

l’ombra di questo triste esodo che mormora il requiem… è il mio corpo

svuotata di significato, desideri e ogni passione, un fragore ieri

– soltanto argilla è qualcosa di concreto in questo quadro avvizzito

la processione anche se andasse al in su,  camminerebbe nell’argilla di nuovo

perché è come qui… anche nel cielo

e allora che cosa aspetterebbe  … a che potrò sperare io? …

.

Image

.

petrece dealul… alaiul,  lunecând prin clisa moale

şi prin vânt rotund

se-ndreaptă lent spre mări de sare în adâncuri de amnezie

şi iertare

această nuntă fără naşi are statui bizare drept nuntaşi

căci doar privirea a rămas mai tare să străpungă dincolo de aspra zare…

.

alaiul adunat în pripă sunt biete amintiri ostile, risipă

amarului, pe vremea când părea belşug tinereţii, punând măreţu-i jug

acum, în pripegie se tot duc, sătule de amar în tigva rece spoită dinăuntru

doar cu var

.

umbra acestui trist exod ce murmură ca la prohod e trupul meu

golit de sens, de vreri şi orice patimă, un vuiet ieri,

– doar clisa, huma, e ceva concret acestui scorojit tablou

şi chiar în sus de ar porni alaiul tot în humă va păşi din nou

fiindcă-i precum aici şi-n cer 

şi-atunci la ce-ar spera… la ce să sper?!…

.

Image

.


imminent flight / volo imminente / zborul iminent

.

Image

.

just roasted the seeds of dreams become good

of  morning to crunch alone, on empty heart …

the cold sweat at the secondary needle of the clock gives them the salt

.

I just found out that the first infarction has a taste of

first love (when you kissed her… often times than the she knew)

and… begin to you grow a kind of wings … but not on the shoulders …

.

I just found out that in the peak of secondary needle … is eternity,

indeed, it is a bit ‘wrong … when dreams

always crunch it greedy, with fist, suddenly …

.

I just have a strange joy …  I will learn to fly

and… then there will be a long time … without a stopping point …

.

Image

.

soltanto tostati i semi dei sogni …diventano buoni

la mattina a sgranocchiare da solo, a stomaco vuoto

il sudore freddo della lancetta secondario li dà il sale

.

ho appena scoperto che il primo infarto ha un sapore di

primo innamoramento (quando l’ha baciavi… più volte che lei sapeva …)

e cominciano a crescerti una sorta d’ali … ma non sulle spalle …

.

ho appena scoperto che nella punta dell’ago secondario… è l’eternità,

in effetti, sta un po’ storta… quando i sogni

sempre li stai sgranocchiare avido, con il pugno, improvvisamente …

.

ho solo una strana gioia … imparerò a volare

e poi ci sarà un lungo tempo …senza un punto di sosta …

.

Image

.

doar coapte sunt bune seminţele visurilor

dimineaţa să ronţăi singur, pe inima goală…

sudoarea rece a secundarului le dă sarea

.

abia am aflat că primul infarct are gustul

primei îndrăgostiri (când o sărutai de mai multe ori decât ştia ea…)

şi-ncep să-ţi crească un fel de aripi… dar nu pe umeri…

.

abia am aflat că în vârful acului secundarului stă veşnicia,

eh, stă un pic cam şuie când visurile

mereu le ronţăi lacom, cu pumnul, deodată…

.

am o singură bucurie stranie… voi învăţa să zbor

şi nu va fi apoi multă vreme …loc de popas

.

Image

.


Stretch out your hand / Stendi la mano! / Întinde mâna ta

.

Image

.

See? … Every drop of rain

has a different colour, as though raining with dreams…

Hear? … seems …a staves musical. But, this song

is not for ear …

.

because it rains from Earth towards Sky

with clean prayers

and with desires of lovers …the same thing

.

stretch your hand, come on, you can touch the sky

up there, somewhere, in the vastness,

souls barefoot … trampling in milk of a new day …

.

Image

.

Vedi? … Ogni goccia di pioggia

ha un colore diverso, come se piovesse con dei sogni …

Senti? …  sembrerebbe un pentagramma… Ma questa canzone

non è per  l’orecchio …

.

perché piove dalla Terra verso il Cielo

con le preghiere puri

e gli desideri degli innamorati, ugualmente…

.

stendi la mano, dai, puòi toccare il cielo

lassù, da qualche parte, nell immensità,

le anime scalze… camminano nel latte di nuovo giorno …

.

portativ

Vezi?… Fiecare strop de ploaie

are culoare diferită, de parcă plouă cu vise…

Auzi?…  Pare un portativ însă cântecul acesta

nu-i pentru ureche…

.

pentru că plouă dinspre Pământ spre Cer

cu rugăciuni curate

şi cu dorinţele îndrăgostiţilor, totuna-i…

.

întinde mâna ta, hai, poţi atinge cerul

acolo sus, undeva, în imensitate,

inimi desculţe păşesc în laptele noii zile…

.

Image

.


lost …virginity / verginità perduta… / virginităţi pierdute…

.

Image

.

the day …that just passed

is like a virginity lost

.

day imminent, this „tomorrow” that already comes

is as a bride …

.

the needles clean with inequality, in their transition stereotyped, unconscious,

the dial of the Clock

.

the days, It seems, they meet somewhere within us

and persecute us in the absence

.

and comes one day, only one day

that does not have a …Tomorrow

.

just … love saves us from drowning in Vain … just so

.

Image

.

il giorno appena passato

è come la verginità persa

.

il giorno imminente…  quel domani già apparso

è come una sposa …

.

gli aghi cancellano ineguale, nella loro transizione stereotipata, inconscio,

il quadrante dell’orologio

.

i giorni sembrerebbe incontrarsi da qualche parte dentro di noi

e ci perseguitano in contumacia

.

e verrà un giorno, un giorno solo che

non avrà un …domani

.

soltanto l’amore ci salva da annegamento nel vano … così

.

Image

.

ziua abia trecută

este ca o virginitate pierdută

.

ziua iminentă…  acel mâine deja mijit…

este ca o mireasă…

.

acele şterg inegal, în trecerea lor stereotipică, inconştientă,

cadranul orologiului 

.

zilele ar părea că se întâlnesc undeva înăuntrul nostru

şi ne persecută în absenţă

.

şi vine o zi, o singură zi care

nu mai are un …mâine

.

doar …iubirea ne salvează de la înecul zadarului…  atât

.

Image

.

Image

.


Video-Message of Greetings for the Passover 2013 / Video-Messaggio di Auguri per la Pasqua 2013

Video-Messaggio di Auguri alla Comunità Diocesana di Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, per la Pasqua 2013


carousel inverted / un carosello ribaltato / caruselul răsturnat

.

Immagine

.

grizzled butterfly on the shell of moment

resting it his soul, supported by a pestle
.
rains crazy, short, descends paper kites
among branches slim, that scarcely budding
.
the perspectives are twisted like a haulm too from much sun
I am… the harvest, here, in the hard verb of autumn
.
I breathe cubical air, such as sugar from grandparents
and I sing of immortality in window… cleaned of fears …
.
this landscape … is between worlds, as I sit …
or between seasons, who fell in masticator
.
is a sign that big longing
has the clogged chimney of my mind, and trajectory of veins
.
a mixture of confusing and conflicting states
break the little peace obtained by my frequent death
.
a carousel inverted in heaven and overturned here
spins the blue apple, where I am worm impetuous and worthy
.
I want all seasons to happen …suddenly
even the to have been more seasons, that is ,,enough” … I don’t know
.
when I am butterfly, all I am the zest
also I am the kite and drop of rain that to sprinkled eternal longing …
.
between multiple worlds I am hung… and the evil
is in the well, when taken as innate and as trivial…

.

Immagine

.

Una farfalla canuta, sul guscio dell’attimo

tirandosi il fiato appoggiato in un pestello…

.

piogge confuse, breve, fanno cadere  gli aquiloni di carta

tra i rami sottili, appena germogliati

.

le prospettive sì sono contorte come uno stelo al Sole

E io sono quel …raccolto  …dal pesante verbo d’autunno.

.

sto respirando l’aria cubica, com’era lo zucchero dei nonni

e canto ad immortalità nella finestra pulita dalle paure …

.

questo paesaggio … è tra i mondi, dove sto …

o tra le stagioni cadute in mixer

.

E’ un segno che una gran nostalgia

mi ha intasato il camino della mente e le  traiettorie delle vene

.

una miscela di stati d’animo confusi e contrastanti sta per rompermi

la fetta di pace guadagnata… morendo frequente

.

un carosello incastrato nel cielo  e ribaltato qui

ruota la mela blu in qui io sono un verme impetuoso e degno

.

vorrei tutte le stagioni accadesse simultaneamente

e anche in più se sarebbe stato… –   ,,il sufficiente” io non l’ho conosco…

.

quando io sono farfalla, io il guscio

e sempre io l’aquilone di carta e goccio che piove nostalgia eterna …

.

tra i mondi diversi sono appeso e il male

sta  sempre nel quel  bene preso  come naturale …così banale

Immagine

.

fluturi încărunţind pe coaja clipei

trăgându-şi duhul sprijiniţi de un pistil

.

ploi năuce, scurte,  coboară zmeie de hârtie 

printre ramuri subţirii, abia ce dă în mugur…

.

planuri răsucite ca un vrej de prea mult Soare

şi cel cules eu sunt  în verbul greu al toamnei

.

respir un aer cubic, precum zahărul bunicii

şi cânt a nemurire în geamul şters de spaime…

.

priveliştea aceasta… e între lumi, cum stau…

sau între anotimpuri căzute-n malaxor

.

e semn că mare dor

îmi înfundă hornul minţii şi-a venelor traiect

.

un amalgam de stări confuze şi contrarii sparge

fărâma de pace dobândită-n muririle frecvente

.

un carusel înfipt în cer şi răsturnat aici

învârte albastru măr cărui sunt vierme impetuos şi demn

.

vreau toate anotimpurile deoadată petrecute,

şi chiar în plus de-ar fi, de ajuns-ul nu-l cunosc…

.

când eu sunt flutur, eu şi coaja

tot eu şi zmeul şi stropul ploii dorului etern…

.

între lumile multiple stau atârnat şi-i răul

în binele mereu luat ca drept firesc …banal

.

Immagine.

.


maternity / maternità / maternitate

.

Immagine

.

I learned that  should never shake up a cherry tree

may  fall children

and is not cherry tree with ripe cherry, but  without children – is like

there are born

.

 

 

 

 

.

ho imparato che

non bisogna mai scuotere un ciliegio

possono cadere dei bambini

non c’è ciliegio con ciliegie mature senza bambini arrampicati – è come

sarebbero nati lì

.

cires

 

 

 

 

.

am învăţat că nu trebuie niciodată
să scuturi un cireş
din el pot cădea copii
şi nu este cireş cu cireşe coapte dar fără copii – este ca şi cum 
acolo se nasc

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: