Tag Archives: Bani

how many people it takes to be a humanity, a world? / Quante persone servono per essere un’Umanità, un Mondo? / De câţi oameni este nevoie ca să fim o Umanitate, o Lume?

.

Image

.

Hunger – Part II  / La Fame – Parte II  /  Foamea – partea a II a

.

We percentages and not … souls

We live in a world of statistics, are „head”, a number, part of one percent …

What percentage, how per a thousand, how, how …

What percentage of the money of world is spends … against humanity?

What percentage of food produced worldwide every day end up in the trash?

What percentage of food purchased by we in a year, end up into the trash?

What percent of those born today will have to repeat our mistakes?

The progress is dynamic, but vices and virtues are always the same. Moral oscillates… around the same sins and is defined by what …each allow their children to do or not to do …

Each field of manufacturing, of services, of administration… put our on heads… a percentage, we take into account in forecasting’s how much could would it us outsmart … let them we give access in our wallet …

We see in the media all sorts of atrocities, violence, calamities, injustice, corruption, politicians always at the service for only the very rich, social differences, moral crisis, and each of these stories affect our freedom by … terror, dread …

In order to protect, our brain starts to say:  „good not that happened to me misfortune”  or…  „good that I was not even there” …

If my happiness is built in the unhappiness on a single another man, somehow, sooner or later I will pay. And not a percent…

If I’m hungry … and to the whole world he is hungry?

or conversely?

Question in the title of this article is not rhetoric but it should help to put these questions often.

The answers not we will find to the sages or to Internet databases… but just in our soul.

.

(To be continued)

.

Image

Siamo percentuali e non più… le anime …

Viviamo in un mondo di statistiche, io sono una „testa”,  un numero, una parte di un per cento …

Qual è la percentuale da… o al  mille, quale, quale …

Quale percentuale del mondo è spreco di denaro contro l’umanità?

Qual è la percentuale d’alimenti prodotti in tutto il mondo ogni giorno che finiscono nella spazzatura?

Qual è la percentuale di cibo acquistato in un anno che buttiamo la spazzatura?

Qual è la percentuale di chi sono già nati oggi, sarà necessario ripetere i nostri errori?

Il Progresso à svolgimenti, ma i vizi e le virtù  sono sempre le stesse. La Morale oscilla intorno agli stessi peccati ed è definita da ciò che permetteremo ai nostri figli a fare o non fare …

Ogni campo della produzione, dei servizi, amministrazioni … mettono le nostre teste in una percentuale, ci prendono nelle prognosi per quanto potrà … ingannarci… per far loro accedere al nostro portafoglio …

Vediamo nei mezzi media ogni sorta d’atrocità, violenze, calamità, l’ingiustizia, la corruzione, i politici sempre al servizio soltanto dei molto ricchi, le differenze sociali, crisi morale, e ciascuna di queste storie riguardano la nostra libertà … spaventandoci…

Per proteggersi, il nostro cervello inizia a dire: „Beh, bene perché non è successo a me questa sfortuna” o „Bene che… non ero lì” …

Se la mia felicità è costruita su l’infelicità di un unico altro uomo, in qualche modo, alla fine pagherò. E  non a percentuale …

Se io ho fame… pure  intero mondo lo ha?… o al incotrario?

Domanda nel titolo di questo articolo non è retorica, ma dovrebbe aiutarci per metterci speso queste domande. La risposta non la troveremo ai saggi, né database da Internet ma solo nella nostra anima.

.

( da proseguire)

.

Suntem procente şi nicidecum …suflete

Trăim într-o lume a statisticelor, suntem „cap de locuitor”, „coşul zilnic”, o cifră, parte dintr-un procent…

Cât la sută, cât la mie, cât, cât…

Cât la sută din banii întregii lumi se irosesc împotriva umanităţii?

Cât la sută din alimentele produse zilnic la nivel mondial sfârşesc la coşul de gunoi?

Cât la sută din alimentele cumpărate de noi le aruncăm la coşul de gunoi, într-un an?

Cât la sută dintre cei născuţi chiar astăzi vor avea să repete erorile noastre?

Progresul este dinamic însă viciile şi virtuţile sunt mereu aceleaşi. Morala oscilează în jurul aceloraşi păcate şi este definită de ceea ce permitem noi copiilor noştri să facă sau să nu facă…

Fiecare domeniu de producţie, servicii, administraţie…  pune pe capul nostru un procent, ne iau în calcul previzionând cât ar putea să …ne păcălească…  să le lăsăm acces la portofelul nostru…

Vedem în mass-media tot felul de atrocităţi, violenţe, calamităţi, injustiţie, corupţie, politicieni mereu în slujba doar a celor foarte bogaţi,  decalaje sociale, criză morală, iar fiecare dintre aceste ştiri ne afectează libertatea prin …Înspăimântare…

Pentru a se apăra, creierul nostru începe să-şi spună: „bine că nu mi s-a întâmplat mie nenorocirea”, sau „bine că nu mă aflam chiar acolo”…

Dacă fericirea mea se clădeşte pe nefericirea fie a unui singur alt om, cumva, mai devreme sau mai târziu voi plăti. Şi nu percentual…

Dacă mi-e foame … și întregii lumi îi este foame? …sau invers?

Întrebarea din titlul acestui articol nu este retorică… dar ar trebui să ne ajute să ne punem des astfel de întrebări. Răspunsul nu-l vom găsi la înţelepţi, nici în bazele de date de pe internet ci doar în sufletul nostru.

.

(va urma)

.

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: