Category Archives: Teatru

the sick of youthfulness … now completely healed / malati di giovinezza … ora completamente guariti / bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi

                                                                                                                                                                                                               trilingual text

.
to thee count… every white hair that… just thee appeared
and I to believe that every wrinkle that occurs, is due of more kisses
throughout our years
to me bend hardly to help you at put the shoes, and to we go
along the streets, to we take by hand
late evening, (we did not know this word – late), to we evoke myriad of memories
and to we do reproaches, jokingly, that we no still love as once
when we tease ironic, the sick of youthfulness … now completely healed …
.
and …suddenly, will find ourselves in a beyond … supposedly there exist …
to be…
.

batr1

  vorrei contarti ogni filo bianco che ti è appena apparso
e credere che ogni ruga che ti esce, è a causa dei tanti baci
nel percorso dei tutti nostri anni
vorrei, appena piegarmi, aiutarti a mettere le scarpe, e di andare insieme
lungo le strade, tenendoci per mano
fino a tarda serata, (non sapevamo questa parola – tarda…) di rievocare miriade di ricordi
e per rimproverarci, scherzando, che non ci amiamo come una volta
quando ci prendevamo in giro, ironici, malati di giovinezza … ora completamente guariti …
.
e… improvvisamente… di ritrovarci in un al di là … presumibilmente esiste …
e sia …
.

.

paradise_view_1280x960 să-ţi număr fiecare fir de păr alb abia ivit
şi să cred că orice rid îţi apare este din cauza multor săruturi
de-a lungul anilor noştri
să mă aplec, cu greu, să te încalţ şi să plecăm
împreună pe străzi, ţinându-ne de mână
seara până târziu, (noi neştiind acest cuvânt – târziu), să depănăm
puzderia de amintiri
şi să ne reproşăm, în glumă, că nu ne mai iubim ca odinioară…
când ne tachinam ironic, bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi…
.
şi, deodată… să ne trezim într-un dincolo… cică există…
o fi…


urban prayer / preghiera urbano / rugă urbană

.

Imagine

.

Lord, thanks for fries and cucumbers in vinegar,

the blackbirds from tree by steel, lonely in the neighborhood

for the rumbling of trams, ambulance sirens,

for ergonomic seat and extension cord from winter …that reaches

end of the hall of my apartment …derailed wagon style

for the hood from my jacket and the gel of pen

for detergent dishwashing and surround speakers and my collection of cosmetic on shelf

for free newspapers at the subway entrance and telescopic tooth pain

for the smell by the world and increasingly diluted colors

and the howling of wilderness… Doberman of the neighbor’s

for inertia of afternoon with core by imminent agony

and plastic cutlery

for pseudo-joy that greets me formally in the mirror

Lord, thank you for all that are seemingly trivial but cost me a fortune

for the tinkled by my left ear and artificial flowers of mini-garden under the window

Thanks Lord… for so much silence, silence … since I don’t hope

anything …

.

Imagine

.

Signore, ti ringrazio per le patatine fritte, i cetrioli in aceto,

i merli dell’albero d’acciaio, solitario nel quartiere

per il rombo dei tram, le sirene delle ambulanze,

per la sedia ergonomico e cavo di prolunga per quest’inverno … che raggiunge

in fondo al corridoio del mio appartamento … stile carro deragliato

per il cappuccio della mia giacca e il gel della penna

per il detersivo per piatti e diffusori surround e la mia collezione di cosmetici sullo scaffale

per i giornali gratuiti pressi all’ingresso della metropolitana e il dolore dei denti telescopico

per l’odore dal mondo e gli colori sempre più diluiti

e per il Dobermann di mio vicino,  abbaiando a …deserto …

per l’inerzia del pomeriggio con core d’imminente agonia

e posate di plastica

per pseudo-gioia che mi saluta formalmente allo specchio

Signore, grazie per tutte le cose che sono apparentemente banale, ma mi è costato una fortuna

per i tintinni dal mio orecchio sinistro e i fiori artificiali di mini-giardino sotto la finestra

Grazie Signore … per tanto silenzio, il silenzio … da quando io non voglio più

niente …

.

Imagine

.

Doamne, îţi mulţumesc pentru cartofii prăjiţi, catraveciorii în oţet,

mierlele din copacul de fier, singurul în cartier

pentru huruitul tramvaielor, sirenele ambulanţelor,

scaunul ergonomic şi prelungitorul iernii care ajunge până

la capătul holului apartamentului meu stil vagon deraiat

pentru gluga de la jachetă şi gelul din pix

detergentul de vase şi boxe surround şi colecţia de cosmetice de pe etajeră

pentru ziarele gratis de la intrarea la metrou şi durerea telescopică de măsea

pentru mirosul lumii şi culorile diluate din ce în ce

şi dobermanul vecinului urlând a pustiu

pentru inerţia după-amiezei cu miez de iminentă spaimă

şi tacâmurile din plastic

pentru pseudo bucuria oglinzii care mă salută formal

Doamne, îţi mulţumesc pentru tot ce-i aparent banal dar m-a costat o avere

pentru ţiuitul urechii stângi şi florile artificiale din mini-grădina de sub fereastră

Îţi mulţumesc pentru atâta linişte, linişte… decând nu mai sper

la nimic…  

.

Imagine

.


you have to tell me / tu mi devi dire / trebuie să-mi spui

.

Image

.

yesterday I was wondering where people go when he leaves

and how many eggs are in the nest of the cuckoo

and how many shoots will grow again in my  heart

how many by my years… will be poor nomads

how long shoeshine for another myself.

who treats me like a lackey

and pushes me in the bed sheets foreign

and the thresholds of the taverns were full

with … the lose time, you lose years

without money in your pocket

eloquently reciting for stray dogs

same poem cliché and dumb

in exchange for a cuddle and for a pretzel

Lord, I want to scream

Where people go when he leaves … but before,

how to I ask them, „Brother, sister, friend …please, stay „

.

I want to know … where people go when he leaves, but before all

Where are all those who consider themselves alive? …

.

This oil that flowing into the underground

which I think is down … in a tomb

crowded streets, bustling, inside / outside, in stores

with bags full of illusions …

I know, I’m just stunned

my heart is sprouting, it disturbs the Cuckoo’s Nest

.

and where they go … those who go, but you have to tell me

where are all those who consider themselves to alive? …

.

Image

.

Ieri mi chiedevo dove la gente va, quando se ne va

e quante uova sono nel nido del cuculo

e quanti germogli cresceranno ancora nel cuore

quanti degli miei anni saranno degli poveri nomadi

per quanto tempo ancora lucidare le scarpe all’altro sé.

che mi tratta come un lacchè

e mi spinge nelle lenzuola straniere

e sulle soglie delle piene taverne

con dei  …perdi tempo, perdi anni

in tasca senza denari

eloquente recitando ai cani randagi

stessa poesia cliché e stordita…

in cambio di una coccola e anche un salatino

Signore, mi viene strillare …

Dove la gente va, quando se ne va…  ma prima

come chiederli: „fratello, sorella, amico … rimani”

.

Vorrei sapere … dove la gente va quando se ne va, ma prima

Dove sono tutti coloro che si considerano vivi? …

.

Questo olio che fluisce verso le fosse della metropolitana

che mi sembra scendere  … in una tomba

strade affollate, brulicanti, dentro/fuori,  nei negozi

con sacchi pieni d’illusioni …

Lo so, sono proprio stordito

il cuore mi sta germogliando, disturba nido del cuculo

.

e dove vanno … quelli che vanno, ma tu mi devi dire

dove sono tutti coloro che si considerano di vivere? …

.

Image

.

ieri mă-ntrebam unde se duc cei care se duc

şi câte ouă mai sunt în cuibul de cuc şi câţi lăstari

vor mai creşte inimii azi, câţi dintre anii mei vor mai fi

bieţi nomazi

cât voi mai lustrui pantofii celuilat eu care mă tratează

ca pe-un lacheu şi mă împinge-n aşternuturi străine

şi pe pragul bodegilor pline cu de-alde…

pierde-vară şi pierde-an, în buzunare fără vreun ban,

cu elocinţă câinilor vagabonzi recitând acelaşi poem clişeu şi bolând

în schimbul unui alint şi măcar un covrig – Doamne, îmi vine să strig…

Unde se duc cei care se duc, dar mai întâi cum să le cer

,,frate, soră, prieten… rămâi”

.

…vreau să aflu unde se duc cei care se duc, dar mai întâi

Unde sunt toţi cei care se consideră… vii?…

.

uleiul acesta care se scurge în gurile de metrou ce-mi pare

coborând de-a dreptul… într-un cavou

aglomeraţia străzilor, forfota, intră-iese din magazine

cu iluzii având sacoşele pline… – ştiu, sunt năucul cel mai năuc

mi-e inima lăstărind, deranjez cuibul de cuc şi se duc… cei care se duc, dar tu…

musai să-mi spui unde sunt toţi cei care… se consideră vii.

.

Image

.


Mechanical of Earth / Meccanica della Terra / Mecanica Pământului

.

Image

.

our blood is just a grease

for bearings in the belly of the Earth

to be able to rotate impetuous

.

our life lasts only as … open / close the eyelids Death

the most perfect mechanical …

.

love is the creak of gear wheels … music of the Earth

.

Image

.

il nostro sangue è solo un grasso

per i cuscinetti nella pancia della Terra

per essere in grado di ruotare impetuoso

.

la nostra vita dura solo quanto …apre/chiude le palpebre La Morte

il più perfetto meccanico …

.

l’amore è  il cigolio di ruote dentate … la musica della Terra

.

Image

.

sângele nostru este doar un ulei pentru

rulmenţii din burta Pământului

să se poată învârti impetuos

.

viaţa noastră durează câtz închide/deschide pleoapa Moartea

cel mai desăvârşit mecanic…

.

iubirea este scârţâitul roţilor dinţate… muzica Pământului

.

Image

.


The cat on wheels / Il gatto sulle ruote / pisica pe roţi

.

in mind of child 

Immagine

.

The Almighty God created everything … Perfect

If the wheel discovery, by man, is considered a thing so … extraordinary, epochal, revolutionizing civilization …

for me not seems still … a big deal …

.

to have been inevitably … necessary

would be put God, at least for a creature instead of wings, instead of legs some wheels

– my cat, for example, could have had wheels … How many with wheels creatures you seen?

.

Immagine

.

Il Dio Onnipotente ha creato tutto … perfetto…

Se la scoperta della ruota, dall’uomo, è considerata una cosa così … straordinaria, epocale, rivoluzionando la civiltà

per me non sembra tuttavia… un grande affare …

.

se era, cosi inevitabilmente … necessaria

avrebbe messo Lui, Dio, almeno per una creatura invece d’ali, invece di gambe alcune ruote

– il mio gatto, per esempio, potrebbe aver avuto le ruote …  Quanti creature con le ruote hai visto?

.

Immagine

.

Atotputernicul Dumnezeu a creat totul …Perfect

Dacă descoperirea roţii de către om este considerată o chestie atât de…  extraordinară, epocală, revoluţionând civilizaţia…   – mie nu mi se pare, totuşi …mare scofală…

să fi fost chiar aşa, inevitabil de …necesară,

ar fi pus El, Dumnezeu, cel puţin unei vieţuitoare, în loc de aripi, în loc de picioare nişte roţi

– pisica mea, de exemplu, ar fi putut avea …roţi  Câte vieţuitoare cu roţi ai mai văzut?

.

Immagine

.


phoenix of stone / phoenix di pietra / phoenix de piatră

.

Image

.

the commercial language makes us dishonest…

to we reinvent greetings heart

„Hello” a free smile, a generous gesture

„Hello” by ceding a instead in the bus

– risking the even to we stay standing all …and empty seats

„Hello” most beautiful memories when

we were helped absolutely disinterested …at difficult

to we reinvent the oneself, Phoenix of stone …we are …

statues vivante, dizzy…

simply to be good, nor it would be difficult

at the wedding of life not to be nobody missing …

The Earth would become Sun and God

would return home, here, where we are close

to we lose and…  one the second paradise.

.

Image

.

il linguaggio commerciale ci rende disonesti

reinventiamoci il saluto del cuore

„Ciao” di un sorriso gratuito, un gesto generoso

„Ciao” di un lasciarci posto nel bus

– rischiando anche di rimanere tutti in piedi… e i posti vuoti

„Ciao” di… ricordi più belli quando

siamo stati aiutati assolutamente disinteressato …nelle difficoltà

reinventiamoci se stessi, Phonix di pietra che siamo …

statue vivante, confuse …

semplicemente siamoci buoni, non sarebbe difficile

alla nozze della vita non sia mancante nessuno…

e la Terra diventerà un Sole e Dio

tornerà a casa, qui, dove siamo quasi

per perderci… anche il secondo paradiso

.

Image

.

limbajul comercial ne face necinstiţi

să reinventăm salutul inimii

„bună ziua” unui surâs gratuit, unui gest generos

„bună ziua” unui loc cedat în autobuz

– chiar cu riscul de a sta cu toţii în picioare… şi scaunele goale

„bună ziua” aminitirilor cele mai frumoase când

am fost ajutaţi la greu în mod absolut dezinteresat…

să reinventăm sinele, phonix de piatră ce suntem…

statui umblătoare, buimace…

să fim pur şi simplu buni, nu ar fi greu

la nunta vieţii să nu fie niciunul absent…

Pământul ar deveni un Soare iar Dumnezeu

s-ar întoarce acasă, aici, unde suntem cât pe ce

să pierdem şi …cel de-al doilea paradis

.

Image

.


a kiss / un bacio / un sărut

.

Image

.

on blue planet, tear of Lord, we are salt
creators of solitude
unlove the time with the illusion of immortality
we are religious in mirror, and we nourish with the dry hopes…
a savior of humanity sleeps in each of us
.
planet is now a balloon of blue gum
needle of our intentions just about to deflate – salt will dissipate
and will be food The Death … too mooring rope
.
we can not take each other’s burdens, but …
if we could least … ease the way … looks here, I start now
in the air with a kiss

.

Image

.

sul pianeta azzurro, lacrima di Dio, noi siamo sale

creatori di solitudine

disamiamo il tempo, con l’illusione d’immortalità,

ci siamo religiosi nello specchio, ci nutriamo con le speranze secche …

un salvatore dell’umanità dorme in ognuno di noi

.

pianeta è ora una bolla di gomma azzurra

l’ago delle nostre intenzioni sta pronto per sgonfiarlo – il sale si diffonderà

e sarà il cibo per La Morte … troppo amaro

.

non può prendere uno i pesi degli altri, ma …

se possiamo almeno … spianare la strada … guarda qui, io comincio adesso

in aria con un bacio

.

Image

.

pe planeta albastră, lacrima Domnului, îi suntem sare

creatori de solitudine

deziubim timpul având iluzia nemuririi

religioşi oglinzilor ne nutrim cu speranţe seci…

un salvator al umanităţii doarme în fiecare dintre noi

.

planeta este astăzi un balon din gumă albastră

acul intenţiilor noastre dă să-l spargă – sarea se va risipi

iar bucatele Morţii vor fi prea amare

.

nu ne putem lua unul altuia povara, dar…

de ne-am putea măcar netezi calea… eu, uite, încep acum

în aer, cu un sărut

.

Image

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: