Category Archives: Proză

ascultă…

radio vocativ

 

Contact: radiovocativ@cultwings.com – radiovocativ2014@yahoo.com

Chat: http://xat.com/radiovocativ
site: http://radiovocativ.wordpress.com/
       http://radiovocativ.cultwings.com/ 


LUNI

– ora 11:00 – vom servi ,,cafeaua de dimineaţă,, împreună cu Mirela Godina care ne va oferi o emisiune de muzică şi divertisment, vom afla ce spun astrele pentru prima zi a săptămânii.

– ora 22:00 – ,,Punctul pe i”, o emisiune despre AUTISM. Psihopedagog Monica Berceanu...

– ora 23.00 – Andrei Rares Adam cu “Rock… sau cum sa vorbim despre noi”

MARȚI

– ora 14.00 – ,,Cine a scris cartea?” emisiune realizată de Teodora Anghel 

– ora 20.00 – Anca Potinteu cu… surprizeeee...„Povești pentru oameni mari” 

– ora 22:00 – ,,dacă e marți, sunt io!!!,, cu Gabriel Gherbaluta

MIERCURI

– ora 19:00 – ,,Vieţi între coperte’’, o emisiune care îşi propune să promoveze proza contemporană românească. Realizator Claudia Minela.

– ora 21:00 – ,,Gramofonul din Cugiria’’,

Vezi articolul original 264 de cuvinte mai mult


A ritual on the planet Squerox – fantastic story / Un rituale sul pianeta Squerox – storia fantastica / Un ritual pe planeta Squerox – poveste fantastică

trilingual text

Image
… In ancient times, on a blue sphere, were living people.
When they reached the pinnacle of their science, on their sphere there more was nothing without being moved out from its place.
The topography, the depths, all, passed through modeling with pain and waste.
Nature (as it was called the environment from which they sprang these beings, humans) it was crouched under the burden of ideals of knowledge, of conquest, of power and greed.
How much more has became smarter, with so… were less little wise
Because cleverness, my daughter, is baggage of knowledge collected and its use for a give loading of moment, in order not leave empty future. The wisdom, but, is inspired; it is intuition of eternity and care for increase in all that is lasting and… renunciation of
all that is hostile to the beauty of the universe.
My ancestors, my dear, once reached this point; they realized only after… it was too late.
You, the daughter of the last descendant offshoot of the survivors, you need to know, and to say to your children when the time comes:
Behond, I give you, and leave in your care, this small vial; you have to pass it on from generation to generation; it is the last drop of gasoline.
The gasoline was obtained by extracting, from the depths of the blue sphere, a black fluid that was refined, and used as fuel for vehicles, in numerous industries; almost all of humanity essentially relied on this… Until the day it began to be increasingly rare, and the humans rummaged it anywhere, looking for it in every place, until the sphere was destroyed.
When it was first discovered, the essence was in enormous quantities, in rivers, streams.
Today, look; this is the last drop, here in the vial.
To my birthday, then and yours, and the father and master’s on Sqeurox (Squerox is name of the small sphere on which we live today). He had permission to anoint at the temples with …with what barely touches the fingertip as a little, from the substance kept in the vial.  As did the people on blue sphere with selected fragrances or with chrism, it is done now; it has become something more sacred, like a rite of unforgetting.. A source of wisdom … and, evoking the second paradise lost.

Image
… Nei tempi antichi, su una sfera blu, vivevano degli uomini.
Quando raggiunsero l’apice della loro scienza, sulla loro sfera non vi era niente di più senza essere spostato fuori dal suo posto.
Topografia, le profondità, il tutto, è stato passato attraverso la modellazione di dolore e di spreco.
Natura (com’era chiamato l’ambiente da cui sono scaturiti questi esseri, gli esseri umani), si è accovacciato sotto il peso d’ideali di conoscenza, di conquista, di potere e avidità.
Quanto più diventava intelligente, di così … erano meno poco saggi
Perché l’intelligenza, mia figlia, è il bagaglio di conoscenze raccolto, e l’uso per un danno di carico di momento, al fine di non lasciarlo vuoto per il futuro. Ma, la saggezza, s’ispira, è l’intuizione d’eternità e di cura per aumento di tutto ciò che è durevole…  rinunciare a tutto ciò che è ostile alla bellezza dell’universo.
I miei antenati, mia ​​cara, una volta raggiunti a questo punto, si sono resi conto solo, quando … era troppo tardi.

Si, tu sei la figlia dell’ultimo discendente, propaggine dei sopravvissuti, che deve sapere, e di dire ai tuoi figli, quando il tempo sarà per averli… Ecco, io ti do, e lascio in cura, questo piccolo flacone, si deve passare di generazione in generazione, è l’ultima goccia di benzina.

La benzina è stata ottenuta estraendo dalle profondità di sfera blu, un liquido nero che è stato raffinato e usato poi come carburante per i veicoli, in numerose industrie… – quasi tutta l’umanità ha essenzialmente fatto affidamento su questo liquido… Fino il giorno in cui ha cominciato ad essere sempre più raro, e gli umani si frugò ovunque alla ricerca di essa in ogni luogo, fino a, quando la sfera è stata distrutta.
Quando è stata l’appena scoperta, l’essenza era in enormi quantità, nei fiumi, nei torrenti …
Oggi, guarda, è l’ultima goccia qui nel flacone.

Per il mio compleanno, quindi anche per il tuo, il padre e il maestro di Sqeurox (Squerox è il nome della piccola sfera su cui viviamo oggi) ci hanno permesso di ungere le tempie con … con quello che toccare appena con la punta delle dita, quello piccolo, dalla sostanza tenuta in fiala. Come hanno fatto gli uomini sulla sfera blu, con fragranze selezionate, o con il crisma, ora, è diventato qualcosa di più sacro, è come un rito di non dimenticanza … Una fonte di saggezza … e, evocando… il secondo paradiso perduto.

Image
…În vremuri îndepărtate, pe o sferă albastră, trăiau oameni.
Când au atins apogeul ştiinţei lor, pe sfera aceea nu mai era nimic nemutat de la locul lui.
Relieful, adâncurile, toate au fost trecute prin modelări cu durere şi risipă.
Natura (aşa cum se chema mediul din care au izvorât aceste fiinţe, oamenii) se chircea sub povara idealurilor de cunoaştere, de cucerire, de stăpânire şi lăcomie.
Cu cât deveneau mai deştepţi cu atât erau mai puţin înţelepţi…
Pentru că deşteptăciunea, fata mea, este bagajul de cunoştinţe strâns şi uzul acestuia pentru a da încărcătură clipei, pentru ca să nu o laşi goală viitorului. Înţelepciunea însă este inspirată, este intuiţia veşniciei şi a grijii pentru sporire a tot ce-i trainic şi… lepădare a tot ce este ostil frumuseţii universului.
Înaintaşii mei, draga mea, ajunşi aici şi-au dat seama abia după ce …era prea târziu.

Tu, fiică a ultimului descendent al ramului de supravieţuitori, trebuie să afli şi să spui copiilor tăi, când va veni vremea să-i ai.
Iată, îţi las în dar şi grijă un şip mic, va trebui să-l dai mai departe din generaţie în generaţie, este ultimul strop de benzină.

Benzina aceasta era obţinută extrăgând din adâncurile sferei albastre un fluid negru pe care-l rafina şi-l folosea drept combustibil la vehicule, în nenumărate industrii, aproape întreaga umanitate se bizuia pe această esenţă… Până în ziua când ea începu să fie din ce în ce mai rară, şi oamenii scormoneau căutând-o în orice loc, până ce… uite, astfel au distrus sfera.

Când a fost abia descoperită, esenţa se găsea în cantităţi impresionante, în fluvii, fluvii… Astăzi, iată ultimul strop în acest şip.

La ziua naşterii mele, apoi şi la a ta, tatăl şi stăpânul Sqeurox-ului (Squerox este sfera aceasta mică pe care trăim azi) avea îngăduinţa să dea pe la tâmple cu… cât atingi cu vârful degetului mic din esenţa păstrată în şip. Precum făceau oamenii de pe sfera albastră cu parfumurile alese sau cu mirul, acum a devenit ceva mult mai sacru, este ca un ritual al neuitării…          …şi izvor de înţelepciune, reevocând cel de-al doilea paradis pierdut.


the sick of youthfulness … now completely healed / malati di giovinezza … ora completamente guariti / bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi

                                                                                                                                                                                                               trilingual text

.
to thee count… every white hair that… just thee appeared
and I to believe that every wrinkle that occurs, is due of more kisses
throughout our years
to me bend hardly to help you at put the shoes, and to we go
along the streets, to we take by hand
late evening, (we did not know this word – late), to we evoke myriad of memories
and to we do reproaches, jokingly, that we no still love as once
when we tease ironic, the sick of youthfulness … now completely healed …
.
and …suddenly, will find ourselves in a beyond … supposedly there exist …
to be…
.

batr1

  vorrei contarti ogni filo bianco che ti è appena apparso
e credere che ogni ruga che ti esce, è a causa dei tanti baci
nel percorso dei tutti nostri anni
vorrei, appena piegarmi, aiutarti a mettere le scarpe, e di andare insieme
lungo le strade, tenendoci per mano
fino a tarda serata, (non sapevamo questa parola – tarda…) di rievocare miriade di ricordi
e per rimproverarci, scherzando, che non ci amiamo come una volta
quando ci prendevamo in giro, ironici, malati di giovinezza … ora completamente guariti …
.
e… improvvisamente… di ritrovarci in un al di là … presumibilmente esiste …
e sia …
.

.

paradise_view_1280x960 să-ţi număr fiecare fir de păr alb abia ivit
şi să cred că orice rid îţi apare este din cauza multor săruturi
de-a lungul anilor noştri
să mă aplec, cu greu, să te încalţ şi să plecăm
împreună pe străzi, ţinându-ne de mână
seara până târziu, (noi neştiind acest cuvânt – târziu), să depănăm
puzderia de amintiri
şi să ne reproşăm, în glumă, că nu ne mai iubim ca odinioară…
când ne tachinam ironic, bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi…
.
şi, deodată… să ne trezim într-un dincolo… cică există…
o fi…


urban prayer / preghiera urbano / rugă urbană

.

Imagine

.

Lord, thanks for fries and cucumbers in vinegar,

the blackbirds from tree by steel, lonely in the neighborhood

for the rumbling of trams, ambulance sirens,

for ergonomic seat and extension cord from winter …that reaches

end of the hall of my apartment …derailed wagon style

for the hood from my jacket and the gel of pen

for detergent dishwashing and surround speakers and my collection of cosmetic on shelf

for free newspapers at the subway entrance and telescopic tooth pain

for the smell by the world and increasingly diluted colors

and the howling of wilderness… Doberman of the neighbor’s

for inertia of afternoon with core by imminent agony

and plastic cutlery

for pseudo-joy that greets me formally in the mirror

Lord, thank you for all that are seemingly trivial but cost me a fortune

for the tinkled by my left ear and artificial flowers of mini-garden under the window

Thanks Lord… for so much silence, silence … since I don’t hope

anything …

.

Imagine

.

Signore, ti ringrazio per le patatine fritte, i cetrioli in aceto,

i merli dell’albero d’acciaio, solitario nel quartiere

per il rombo dei tram, le sirene delle ambulanze,

per la sedia ergonomico e cavo di prolunga per quest’inverno … che raggiunge

in fondo al corridoio del mio appartamento … stile carro deragliato

per il cappuccio della mia giacca e il gel della penna

per il detersivo per piatti e diffusori surround e la mia collezione di cosmetici sullo scaffale

per i giornali gratuiti pressi all’ingresso della metropolitana e il dolore dei denti telescopico

per l’odore dal mondo e gli colori sempre più diluiti

e per il Dobermann di mio vicino,  abbaiando a …deserto …

per l’inerzia del pomeriggio con core d’imminente agonia

e posate di plastica

per pseudo-gioia che mi saluta formalmente allo specchio

Signore, grazie per tutte le cose che sono apparentemente banale, ma mi è costato una fortuna

per i tintinni dal mio orecchio sinistro e i fiori artificiali di mini-giardino sotto la finestra

Grazie Signore … per tanto silenzio, il silenzio … da quando io non voglio più

niente …

.

Imagine

.

Doamne, îţi mulţumesc pentru cartofii prăjiţi, catraveciorii în oţet,

mierlele din copacul de fier, singurul în cartier

pentru huruitul tramvaielor, sirenele ambulanţelor,

scaunul ergonomic şi prelungitorul iernii care ajunge până

la capătul holului apartamentului meu stil vagon deraiat

pentru gluga de la jachetă şi gelul din pix

detergentul de vase şi boxe surround şi colecţia de cosmetice de pe etajeră

pentru ziarele gratis de la intrarea la metrou şi durerea telescopică de măsea

pentru mirosul lumii şi culorile diluate din ce în ce

şi dobermanul vecinului urlând a pustiu

pentru inerţia după-amiezei cu miez de iminentă spaimă

şi tacâmurile din plastic

pentru pseudo bucuria oglinzii care mă salută formal

Doamne, îţi mulţumesc pentru tot ce-i aparent banal dar m-a costat o avere

pentru ţiuitul urechii stângi şi florile artificiale din mini-grădina de sub fereastră

Îţi mulţumesc pentru atâta linişte, linişte… decând nu mai sper

la nimic…  

.

Imagine

.


you have to tell me / tu mi devi dire / trebuie să-mi spui

.

Image

.

yesterday I was wondering where people go when he leaves

and how many eggs are in the nest of the cuckoo

and how many shoots will grow again in my  heart

how many by my years… will be poor nomads

how long shoeshine for another myself.

who treats me like a lackey

and pushes me in the bed sheets foreign

and the thresholds of the taverns were full

with … the lose time, you lose years

without money in your pocket

eloquently reciting for stray dogs

same poem cliché and dumb

in exchange for a cuddle and for a pretzel

Lord, I want to scream

Where people go when he leaves … but before,

how to I ask them, „Brother, sister, friend …please, stay „

.

I want to know … where people go when he leaves, but before all

Where are all those who consider themselves alive? …

.

This oil that flowing into the underground

which I think is down … in a tomb

crowded streets, bustling, inside / outside, in stores

with bags full of illusions …

I know, I’m just stunned

my heart is sprouting, it disturbs the Cuckoo’s Nest

.

and where they go … those who go, but you have to tell me

where are all those who consider themselves to alive? …

.

Image

.

Ieri mi chiedevo dove la gente va, quando se ne va

e quante uova sono nel nido del cuculo

e quanti germogli cresceranno ancora nel cuore

quanti degli miei anni saranno degli poveri nomadi

per quanto tempo ancora lucidare le scarpe all’altro sé.

che mi tratta come un lacchè

e mi spinge nelle lenzuola straniere

e sulle soglie delle piene taverne

con dei  …perdi tempo, perdi anni

in tasca senza denari

eloquente recitando ai cani randagi

stessa poesia cliché e stordita…

in cambio di una coccola e anche un salatino

Signore, mi viene strillare …

Dove la gente va, quando se ne va…  ma prima

come chiederli: „fratello, sorella, amico … rimani”

.

Vorrei sapere … dove la gente va quando se ne va, ma prima

Dove sono tutti coloro che si considerano vivi? …

.

Questo olio che fluisce verso le fosse della metropolitana

che mi sembra scendere  … in una tomba

strade affollate, brulicanti, dentro/fuori,  nei negozi

con sacchi pieni d’illusioni …

Lo so, sono proprio stordito

il cuore mi sta germogliando, disturba nido del cuculo

.

e dove vanno … quelli che vanno, ma tu mi devi dire

dove sono tutti coloro che si considerano di vivere? …

.

Image

.

ieri mă-ntrebam unde se duc cei care se duc

şi câte ouă mai sunt în cuibul de cuc şi câţi lăstari

vor mai creşte inimii azi, câţi dintre anii mei vor mai fi

bieţi nomazi

cât voi mai lustrui pantofii celuilat eu care mă tratează

ca pe-un lacheu şi mă împinge-n aşternuturi străine

şi pe pragul bodegilor pline cu de-alde…

pierde-vară şi pierde-an, în buzunare fără vreun ban,

cu elocinţă câinilor vagabonzi recitând acelaşi poem clişeu şi bolând

în schimbul unui alint şi măcar un covrig – Doamne, îmi vine să strig…

Unde se duc cei care se duc, dar mai întâi cum să le cer

,,frate, soră, prieten… rămâi”

.

…vreau să aflu unde se duc cei care se duc, dar mai întâi

Unde sunt toţi cei care se consideră… vii?…

.

uleiul acesta care se scurge în gurile de metrou ce-mi pare

coborând de-a dreptul… într-un cavou

aglomeraţia străzilor, forfota, intră-iese din magazine

cu iluzii având sacoşele pline… – ştiu, sunt năucul cel mai năuc

mi-e inima lăstărind, deranjez cuibul de cuc şi se duc… cei care se duc, dar tu…

musai să-mi spui unde sunt toţi cei care… se consideră vii.

.

Image

.


Mechanical of Earth / Meccanica della Terra / Mecanica Pământului

.

Image

.

our blood is just a grease

for bearings in the belly of the Earth

to be able to rotate impetuous

.

our life lasts only as … open / close the eyelids Death

the most perfect mechanical …

.

love is the creak of gear wheels … music of the Earth

.

Image

.

il nostro sangue è solo un grasso

per i cuscinetti nella pancia della Terra

per essere in grado di ruotare impetuoso

.

la nostra vita dura solo quanto …apre/chiude le palpebre La Morte

il più perfetto meccanico …

.

l’amore è  il cigolio di ruote dentate … la musica della Terra

.

Image

.

sângele nostru este doar un ulei pentru

rulmenţii din burta Pământului

să se poată învârti impetuos

.

viaţa noastră durează câtz închide/deschide pleoapa Moartea

cel mai desăvârşit mecanic…

.

iubirea este scârţâitul roţilor dinţate… muzica Pământului

.

Image

.


The cat on wheels / Il gatto sulle ruote / pisica pe roţi

.

in mind of child 

Immagine

.

The Almighty God created everything … Perfect

If the wheel discovery, by man, is considered a thing so … extraordinary, epochal, revolutionizing civilization …

for me not seems still … a big deal …

.

to have been inevitably … necessary

would be put God, at least for a creature instead of wings, instead of legs some wheels

– my cat, for example, could have had wheels … How many with wheels creatures you seen?

.

Immagine

.

Il Dio Onnipotente ha creato tutto … perfetto…

Se la scoperta della ruota, dall’uomo, è considerata una cosa così … straordinaria, epocale, rivoluzionando la civiltà

per me non sembra tuttavia… un grande affare …

.

se era, cosi inevitabilmente … necessaria

avrebbe messo Lui, Dio, almeno per una creatura invece d’ali, invece di gambe alcune ruote

– il mio gatto, per esempio, potrebbe aver avuto le ruote …  Quanti creature con le ruote hai visto?

.

Immagine

.

Atotputernicul Dumnezeu a creat totul …Perfect

Dacă descoperirea roţii de către om este considerată o chestie atât de…  extraordinară, epocală, revoluţionând civilizaţia…   – mie nu mi se pare, totuşi …mare scofală…

să fi fost chiar aşa, inevitabil de …necesară,

ar fi pus El, Dumnezeu, cel puţin unei vieţuitoare, în loc de aripi, în loc de picioare nişte roţi

– pisica mea, de exemplu, ar fi putut avea …roţi  Câte vieţuitoare cu roţi ai mai văzut?

.

Immagine

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat asta: