Category Archives: Proză

ascultă…

radio vocativ

 

Contact: radiovocativ@cultwings.com – radiovocativ2014@yahoo.com

Chat: http://xat.com/radiovocativ
site: http://radiovocativ.wordpress.com/
       http://radiovocativ.cultwings.com/ 


LUNI

– ora 11:00 – vom servi ,,cafeaua de dimineaţă,, împreună cu Mirela Godina care ne va oferi o emisiune de muzică şi divertisment, vom afla ce spun astrele pentru prima zi a săptămânii.

– ora 22:00 – ,,Punctul pe i”, o emisiune despre AUTISM. Psihopedagog Monica Berceanu...

– ora 23.00 – Andrei Rares Adam cu “Rock… sau cum sa vorbim despre noi”

MARȚI

– ora 14.00 – ,,Cine a scris cartea?” emisiune realizată de Teodora Anghel 

– ora 20.00 – Anca Potinteu cu… surprizeeee...„Povești pentru oameni mari” 

– ora 22:00 – ,,dacă e marți, sunt io!!!,, cu Gabriel Gherbaluta

MIERCURI

– ora 19:00 – ,,Vieţi între coperte’’, o emisiune care îşi propune să promoveze proza contemporană românească. Realizator Claudia Minela.

– ora 21:00 – ,,Gramofonul din Cugiria’’,

Vezi articolul original 264 de cuvinte mai mult


A ritual on the planet Squerox – fantastic story / Un rituale sul pianeta Squerox – storia fantastica / Un ritual pe planeta Squerox – poveste fantastică

trilingual text

Image
… In ancient times, on a blue sphere, were living people.
When they reached the pinnacle of their science, on their sphere there more was nothing without being moved out from its place.
The topography, the depths, all, passed through modeling with pain and waste.
Nature (as it was called the environment from which they sprang these beings, humans) it was crouched under the burden of ideals of knowledge, of conquest, of power and greed.
How much more has became smarter, with so… were less little wise
Because cleverness, my daughter, is baggage of knowledge collected and its use for a give loading of moment, in order not leave empty future. The wisdom, but, is inspired; it is intuition of eternity and care for increase in all that is lasting and… renunciation of
all that is hostile to the beauty of the universe.
My ancestors, my dear, once reached this point; they realized only after… it was too late.
You, the daughter of the last descendant offshoot of the survivors, you need to know, and to say to your children when the time comes:
Behond, I give you, and leave in your care, this small vial; you have to pass it on from generation to generation; it is the last drop of gasoline.
The gasoline was obtained by extracting, from the depths of the blue sphere, a black fluid that was refined, and used as fuel for vehicles, in numerous industries; almost all of humanity essentially relied on this… Until the day it began to be increasingly rare, and the humans rummaged it anywhere, looking for it in every place, until the sphere was destroyed.
When it was first discovered, the essence was in enormous quantities, in rivers, streams.
Today, look; this is the last drop, here in the vial.
To my birthday, then and yours, and the father and master’s on Sqeurox (Squerox is name of the small sphere on which we live today). He had permission to anoint at the temples with …with what barely touches the fingertip as a little, from the substance kept in the vial.  As did the people on blue sphere with selected fragrances or with chrism, it is done now; it has become something more sacred, like a rite of unforgetting.. A source of wisdom … and, evoking the second paradise lost.

Image
… Nei tempi antichi, su una sfera blu, vivevano degli uomini.
Quando raggiunsero l’apice della loro scienza, sulla loro sfera non vi era niente di più senza essere spostato fuori dal suo posto.
Topografia, le profondità, il tutto, è stato passato attraverso la modellazione di dolore e di spreco.
Natura (com’era chiamato l’ambiente da cui sono scaturiti questi esseri, gli esseri umani), si è accovacciato sotto il peso d’ideali di conoscenza, di conquista, di potere e avidità.
Quanto più diventava intelligente, di così … erano meno poco saggi
Perché l’intelligenza, mia figlia, è il bagaglio di conoscenze raccolto, e l’uso per un danno di carico di momento, al fine di non lasciarlo vuoto per il futuro. Ma, la saggezza, s’ispira, è l’intuizione d’eternità e di cura per aumento di tutto ciò che è durevole…  rinunciare a tutto ciò che è ostile alla bellezza dell’universo.
I miei antenati, mia ​​cara, una volta raggiunti a questo punto, si sono resi conto solo, quando … era troppo tardi.

Si, tu sei la figlia dell’ultimo discendente, propaggine dei sopravvissuti, che deve sapere, e di dire ai tuoi figli, quando il tempo sarà per averli… Ecco, io ti do, e lascio in cura, questo piccolo flacone, si deve passare di generazione in generazione, è l’ultima goccia di benzina.

La benzina è stata ottenuta estraendo dalle profondità di sfera blu, un liquido nero che è stato raffinato e usato poi come carburante per i veicoli, in numerose industrie… – quasi tutta l’umanità ha essenzialmente fatto affidamento su questo liquido… Fino il giorno in cui ha cominciato ad essere sempre più raro, e gli umani si frugò ovunque alla ricerca di essa in ogni luogo, fino a, quando la sfera è stata distrutta.
Quando è stata l’appena scoperta, l’essenza era in enormi quantità, nei fiumi, nei torrenti …
Oggi, guarda, è l’ultima goccia qui nel flacone.

Per il mio compleanno, quindi anche per il tuo, il padre e il maestro di Sqeurox (Squerox è il nome della piccola sfera su cui viviamo oggi) ci hanno permesso di ungere le tempie con … con quello che toccare appena con la punta delle dita, quello piccolo, dalla sostanza tenuta in fiala. Come hanno fatto gli uomini sulla sfera blu, con fragranze selezionate, o con il crisma, ora, è diventato qualcosa di più sacro, è come un rito di non dimenticanza … Una fonte di saggezza … e, evocando… il secondo paradiso perduto.

Image
…În vremuri îndepărtate, pe o sferă albastră, trăiau oameni.
Când au atins apogeul ştiinţei lor, pe sfera aceea nu mai era nimic nemutat de la locul lui.
Relieful, adâncurile, toate au fost trecute prin modelări cu durere şi risipă.
Natura (aşa cum se chema mediul din care au izvorât aceste fiinţe, oamenii) se chircea sub povara idealurilor de cunoaştere, de cucerire, de stăpânire şi lăcomie.
Cu cât deveneau mai deştepţi cu atât erau mai puţin înţelepţi…
Pentru că deşteptăciunea, fata mea, este bagajul de cunoştinţe strâns şi uzul acestuia pentru a da încărcătură clipei, pentru ca să nu o laşi goală viitorului. Înţelepciunea însă este inspirată, este intuiţia veşniciei şi a grijii pentru sporire a tot ce-i trainic şi… lepădare a tot ce este ostil frumuseţii universului.
Înaintaşii mei, draga mea, ajunşi aici şi-au dat seama abia după ce …era prea târziu.

Tu, fiică a ultimului descendent al ramului de supravieţuitori, trebuie să afli şi să spui copiilor tăi, când va veni vremea să-i ai.
Iată, îţi las în dar şi grijă un şip mic, va trebui să-l dai mai departe din generaţie în generaţie, este ultimul strop de benzină.

Benzina aceasta era obţinută extrăgând din adâncurile sferei albastre un fluid negru pe care-l rafina şi-l folosea drept combustibil la vehicule, în nenumărate industrii, aproape întreaga umanitate se bizuia pe această esenţă… Până în ziua când ea începu să fie din ce în ce mai rară, şi oamenii scormoneau căutând-o în orice loc, până ce… uite, astfel au distrus sfera.

Când a fost abia descoperită, esenţa se găsea în cantităţi impresionante, în fluvii, fluvii… Astăzi, iată ultimul strop în acest şip.

La ziua naşterii mele, apoi şi la a ta, tatăl şi stăpânul Sqeurox-ului (Squerox este sfera aceasta mică pe care trăim azi) avea îngăduinţa să dea pe la tâmple cu… cât atingi cu vârful degetului mic din esenţa păstrată în şip. Precum făceau oamenii de pe sfera albastră cu parfumurile alese sau cu mirul, acum a devenit ceva mult mai sacru, este ca un ritual al neuitării…          …şi izvor de înţelepciune, reevocând cel de-al doilea paradis pierdut.


the sick of youthfulness … now completely healed / malati di giovinezza … ora completamente guariti / bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi

                                                                                                                                                                                                               trilingual text

.
to thee count… every white hair that… just thee appeared
and I to believe that every wrinkle that occurs, is due of more kisses
throughout our years
to me bend hardly to help you at put the shoes, and to we go
along the streets, to we take by hand
late evening, (we did not know this word – late), to we evoke myriad of memories
and to we do reproaches, jokingly, that we no still love as once
when we tease ironic, the sick of youthfulness … now completely healed …
.
and …suddenly, will find ourselves in a beyond … supposedly there exist …
to be…
.

batr1

  vorrei contarti ogni filo bianco che ti è appena apparso
e credere che ogni ruga che ti esce, è a causa dei tanti baci
nel percorso dei tutti nostri anni
vorrei, appena piegarmi, aiutarti a mettere le scarpe, e di andare insieme
lungo le strade, tenendoci per mano
fino a tarda serata, (non sapevamo questa parola – tarda…) di rievocare miriade di ricordi
e per rimproverarci, scherzando, che non ci amiamo come una volta
quando ci prendevamo in giro, ironici, malati di giovinezza … ora completamente guariti …
.
e… improvvisamente… di ritrovarci in un al di là … presumibilmente esiste …
e sia …
.

.

paradise_view_1280x960 să-ţi număr fiecare fir de păr alb abia ivit
şi să cred că orice rid îţi apare este din cauza multor săruturi
de-a lungul anilor noştri
să mă aplec, cu greu, să te încalţ şi să plecăm
împreună pe străzi, ţinându-ne de mână
seara până târziu, (noi neştiind acest cuvânt – târziu), să depănăm
puzderia de amintiri
şi să ne reproşăm, în glumă, că nu ne mai iubim ca odinioară…
când ne tachinam ironic, bolnavi de tinereţe… acum complet vindecaţi…
.
şi, deodată… să ne trezim într-un dincolo… cică există…
o fi…


urban prayer / preghiera urbano / rugă urbană

.

Imagine

.

Lord, thanks for fries and cucumbers in vinegar,

the blackbirds from tree by steel, lonely in the neighborhood

for the rumbling of trams, ambulance sirens,

for ergonomic seat and extension cord from winter …that reaches

end of the hall of my apartment …derailed wagon style

for the hood from my jacket and the gel of pen

for detergent dishwashing and surround speakers and my collection of cosmetic on shelf

for free newspapers at the subway entrance and telescopic tooth pain

for the smell by the world and increasingly diluted colors

and the howling of wilderness… Doberman of the neighbor’s

for inertia of afternoon with core by imminent agony

and plastic cutlery

for pseudo-joy that greets me formally in the mirror

Lord, thank you for all that are seemingly trivial but cost me a fortune

for the tinkled by my left ear and artificial flowers of mini-garden under the window

Thanks Lord… for so much silence, silence … since I don’t hope

anything …

.

Imagine

.

Signore, ti ringrazio per le patatine fritte, i cetrioli in aceto,

i merli dell’albero d’acciaio, solitario nel quartiere

per il rombo dei tram, le sirene delle ambulanze,

per la sedia ergonomico e cavo di prolunga per quest’inverno … che raggiunge

in fondo al corridoio del mio appartamento … stile carro deragliato

per il cappuccio della mia giacca e il gel della penna

per il detersivo per piatti e diffusori surround e la mia collezione di cosmetici sullo scaffale

per i giornali gratuiti pressi all’ingresso della metropolitana e il dolore dei denti telescopico

per l’odore dal mondo e gli colori sempre più diluiti

e per il Dobermann di mio vicino,  abbaiando a …deserto …

per l’inerzia del pomeriggio con core d’imminente agonia

e posate di plastica

per pseudo-gioia che mi saluta formalmente allo specchio

Signore, grazie per tutte le cose che sono apparentemente banale, ma mi è costato una fortuna

per i tintinni dal mio orecchio sinistro e i fiori artificiali di mini-giardino sotto la finestra

Grazie Signore … per tanto silenzio, il silenzio … da quando io non voglio più

niente …

.

Imagine

.

Doamne, îţi mulţumesc pentru cartofii prăjiţi, catraveciorii în oţet,

mierlele din copacul de fier, singurul în cartier

pentru huruitul tramvaielor, sirenele ambulanţelor,

scaunul ergonomic şi prelungitorul iernii care ajunge până

la capătul holului apartamentului meu stil vagon deraiat

pentru gluga de la jachetă şi gelul din pix

detergentul de vase şi boxe surround şi colecţia de cosmetice de pe etajeră

pentru ziarele gratis de la intrarea la metrou şi durerea telescopică de măsea

pentru mirosul lumii şi culorile diluate din ce în ce

şi dobermanul vecinului urlând a pustiu

pentru inerţia după-amiezei cu miez de iminentă spaimă

şi tacâmurile din plastic

pentru pseudo bucuria oglinzii care mă salută formal

Doamne, îţi mulţumesc pentru tot ce-i aparent banal dar m-a costat o avere

pentru ţiuitul urechii stângi şi florile artificiale din mini-grădina de sub fereastră

Îţi mulţumesc pentru atâta linişte, linişte… decând nu mai sper

la nimic…  

.

Imagine

.


you have to tell me / tu mi devi dire / trebuie să-mi spui

.

Image

.

yesterday I was wondering where people go when he leaves

and how many eggs are in the nest of the cuckoo

and how many shoots will grow again in my  heart

how many by my years… will be poor nomads

how long shoeshine for another myself.

who treats me like a lackey

and pushes me in the bed sheets foreign

and the thresholds of the taverns were full

with … the lose time, you lose years

without money in your pocket

eloquently reciting for stray dogs

same poem cliché and dumb

in exchange for a cuddle and for a pretzel

Lord, I want to scream

Where people go when he leaves … but before,

how to I ask them, „Brother, sister, friend …please, stay „

.

I want to know … where people go when he leaves, but before all

Where are all those who consider themselves alive? …

.

This oil that flowing into the underground

which I think is down … in a tomb

crowded streets, bustling, inside / outside, in stores

with bags full of illusions …

I know, I’m just stunned

my heart is sprouting, it disturbs the Cuckoo’s Nest

.

and where they go … those who go, but you have to tell me

where are all those who consider themselves to alive? …

.

Image

.

Ieri mi chiedevo dove la gente va, quando se ne va

e quante uova sono nel nido del cuculo

e quanti germogli cresceranno ancora nel cuore

quanti degli miei anni saranno degli poveri nomadi

per quanto tempo ancora lucidare le scarpe all’altro sé.

che mi tratta come un lacchè

e mi spinge nelle lenzuola straniere

e sulle soglie delle piene taverne

con dei  …perdi tempo, perdi anni

in tasca senza denari

eloquente recitando ai cani randagi

stessa poesia cliché e stordita…

in cambio di una coccola e anche un salatino

Signore, mi viene strillare …

Dove la gente va, quando se ne va…  ma prima

come chiederli: „fratello, sorella, amico … rimani”

.

Vorrei sapere … dove la gente va quando se ne va, ma prima

Dove sono tutti coloro che si considerano vivi? …

.

Questo olio che fluisce verso le fosse della metropolitana

che mi sembra scendere  … in una tomba

strade affollate, brulicanti, dentro/fuori,  nei negozi

con sacchi pieni d’illusioni …

Lo so, sono proprio stordito

il cuore mi sta germogliando, disturba nido del cuculo

.

e dove vanno … quelli che vanno, ma tu mi devi dire

dove sono tutti coloro che si considerano di vivere? …

.

Image

.

ieri mă-ntrebam unde se duc cei care se duc

şi câte ouă mai sunt în cuibul de cuc şi câţi lăstari

vor mai creşte inimii azi, câţi dintre anii mei vor mai fi

bieţi nomazi

cât voi mai lustrui pantofii celuilat eu care mă tratează

ca pe-un lacheu şi mă împinge-n aşternuturi străine

şi pe pragul bodegilor pline cu de-alde…

pierde-vară şi pierde-an, în buzunare fără vreun ban,

cu elocinţă câinilor vagabonzi recitând acelaşi poem clişeu şi bolând

în schimbul unui alint şi măcar un covrig – Doamne, îmi vine să strig…

Unde se duc cei care se duc, dar mai întâi cum să le cer

,,frate, soră, prieten… rămâi”

.

…vreau să aflu unde se duc cei care se duc, dar mai întâi

Unde sunt toţi cei care se consideră… vii?…

.

uleiul acesta care se scurge în gurile de metrou ce-mi pare

coborând de-a dreptul… într-un cavou

aglomeraţia străzilor, forfota, intră-iese din magazine

cu iluzii având sacoşele pline… – ştiu, sunt năucul cel mai năuc

mi-e inima lăstărind, deranjez cuibul de cuc şi se duc… cei care se duc, dar tu…

musai să-mi spui unde sunt toţi cei care… se consideră vii.

.

Image

.


Mechanical of Earth / Meccanica della Terra / Mecanica Pământului

.

Image

.

our blood is just a grease

for bearings in the belly of the Earth

to be able to rotate impetuous

.

our life lasts only as … open / close the eyelids Death

the most perfect mechanical …

.

love is the creak of gear wheels … music of the Earth

.

Image

.

il nostro sangue è solo un grasso

per i cuscinetti nella pancia della Terra

per essere in grado di ruotare impetuoso

.

la nostra vita dura solo quanto …apre/chiude le palpebre La Morte

il più perfetto meccanico …

.

l’amore è  il cigolio di ruote dentate … la musica della Terra

.

Image

.

sângele nostru este doar un ulei pentru

rulmenţii din burta Pământului

să se poată învârti impetuos

.

viaţa noastră durează câtz închide/deschide pleoapa Moartea

cel mai desăvârşit mecanic…

.

iubirea este scârţâitul roţilor dinţate… muzica Pământului

.

Image

.


The cat on wheels / Il gatto sulle ruote / pisica pe roţi

.

in mind of child 

Immagine

.

The Almighty God created everything … Perfect

If the wheel discovery, by man, is considered a thing so … extraordinary, epochal, revolutionizing civilization …

for me not seems still … a big deal …

.

to have been inevitably … necessary

would be put God, at least for a creature instead of wings, instead of legs some wheels

– my cat, for example, could have had wheels … How many with wheels creatures you seen?

.

Immagine

.

Il Dio Onnipotente ha creato tutto … perfetto…

Se la scoperta della ruota, dall’uomo, è considerata una cosa così … straordinaria, epocale, rivoluzionando la civiltà

per me non sembra tuttavia… un grande affare …

.

se era, cosi inevitabilmente … necessaria

avrebbe messo Lui, Dio, almeno per una creatura invece d’ali, invece di gambe alcune ruote

– il mio gatto, per esempio, potrebbe aver avuto le ruote …  Quanti creature con le ruote hai visto?

.

Immagine

.

Atotputernicul Dumnezeu a creat totul …Perfect

Dacă descoperirea roţii de către om este considerată o chestie atât de…  extraordinară, epocală, revoluţionând civilizaţia…   – mie nu mi se pare, totuşi …mare scofală…

să fi fost chiar aşa, inevitabil de …necesară,

ar fi pus El, Dumnezeu, cel puţin unei vieţuitoare, în loc de aripi, în loc de picioare nişte roţi

– pisica mea, de exemplu, ar fi putut avea …roţi  Câte vieţuitoare cu roţi ai mai văzut?

.

Immagine

.


phoenix of stone / phoenix di pietra / phoenix de piatră

.

Image

.

the commercial language makes us dishonest…

to we reinvent greetings heart

„Hello” a free smile, a generous gesture

„Hello” by ceding a instead in the bus

– risking the even to we stay standing all …and empty seats

„Hello” most beautiful memories when

we were helped absolutely disinterested …at difficult

to we reinvent the oneself, Phoenix of stone …we are …

statues vivante, dizzy…

simply to be good, nor it would be difficult

at the wedding of life not to be nobody missing …

The Earth would become Sun and God

would return home, here, where we are close

to we lose and…  one the second paradise.

.

Image

.

il linguaggio commerciale ci rende disonesti

reinventiamoci il saluto del cuore

„Ciao” di un sorriso gratuito, un gesto generoso

„Ciao” di un lasciarci posto nel bus

– rischiando anche di rimanere tutti in piedi… e i posti vuoti

„Ciao” di… ricordi più belli quando

siamo stati aiutati assolutamente disinteressato …nelle difficoltà

reinventiamoci se stessi, Phonix di pietra che siamo …

statue vivante, confuse …

semplicemente siamoci buoni, non sarebbe difficile

alla nozze della vita non sia mancante nessuno…

e la Terra diventerà un Sole e Dio

tornerà a casa, qui, dove siamo quasi

per perderci… anche il secondo paradiso

.

Image

.

limbajul comercial ne face necinstiţi

să reinventăm salutul inimii

„bună ziua” unui surâs gratuit, unui gest generos

„bună ziua” unui loc cedat în autobuz

– chiar cu riscul de a sta cu toţii în picioare… şi scaunele goale

„bună ziua” aminitirilor cele mai frumoase când

am fost ajutaţi la greu în mod absolut dezinteresat…

să reinventăm sinele, phonix de piatră ce suntem…

statui umblătoare, buimace…

să fim pur şi simplu buni, nu ar fi greu

la nunta vieţii să nu fie niciunul absent…

Pământul ar deveni un Soare iar Dumnezeu

s-ar întoarce acasă, aici, unde suntem cât pe ce

să pierdem şi …cel de-al doilea paradis

.

Image

.


a kiss / un bacio / un sărut

.

Image

.

on blue planet, tear of Lord, we are salt
creators of solitude
unlove the time with the illusion of immortality
we are religious in mirror, and we nourish with the dry hopes…
a savior of humanity sleeps in each of us
.
planet is now a balloon of blue gum
needle of our intentions just about to deflate – salt will dissipate
and will be food The Death … too mooring rope
.
we can not take each other’s burdens, but …
if we could least … ease the way … looks here, I start now
in the air with a kiss

.

Image

.

sul pianeta azzurro, lacrima di Dio, noi siamo sale

creatori di solitudine

disamiamo il tempo, con l’illusione d’immortalità,

ci siamo religiosi nello specchio, ci nutriamo con le speranze secche …

un salvatore dell’umanità dorme in ognuno di noi

.

pianeta è ora una bolla di gomma azzurra

l’ago delle nostre intenzioni sta pronto per sgonfiarlo – il sale si diffonderà

e sarà il cibo per La Morte … troppo amaro

.

non può prendere uno i pesi degli altri, ma …

se possiamo almeno … spianare la strada … guarda qui, io comincio adesso

in aria con un bacio

.

Image

.

pe planeta albastră, lacrima Domnului, îi suntem sare

creatori de solitudine

deziubim timpul având iluzia nemuririi

religioşi oglinzilor ne nutrim cu speranţe seci…

un salvator al umanităţii doarme în fiecare dintre noi

.

planeta este astăzi un balon din gumă albastră

acul intenţiilor noastre dă să-l spargă – sarea se va risipi

iar bucatele Morţii vor fi prea amare

.

nu ne putem lua unul altuia povara, dar…

de ne-am putea măcar netezi calea… eu, uite, încep acum

în aer, cu un sărut

.

Image

.


„scribble… of love” / „bigliettini d’amore” / „bileţele de dragoste”

.

Image

.

I write the as for first time…

every  lyrical intent enter into strings that

betrays emotion,  like I write for the …mistress

.

each letter… increase exaggerated, and raise my hand too far up

me raise up

are now become as a comma, which does not find its place in the strings

.

Image

.

scrivo come se fosse per la prima volta

ogni intenzione lirica entra nelle stringhe cui

tradisce le emozioni come scriverei alla donna amata

.

ogni lettera cresce esagerato, mi alza la mano troppo in su

alza pure me…

sono diventato quanto una virgola, che non trova il suo posto nelle stringhe

.

Image

.

scriu ca şi cum ar fi întâia oară

fiecare intenţie lirică intră în şiruri care

trădează emoţia de parcă aş scrie iubitei…

.

fiecare literă creşte exagerat, îmi saltă mâna prea sus

mă ridică

sunt devenit acum cât o virgulă, care nu-şi găseşte locul său în şiruri

.

Image

.


The Sower / Il Seminatore / Semănătorul

.

Image

.

It all started as a sneeze or

as a glance in passing, gesture unfinished

.

I left my heart on paper and a wind out of the blue,

to closed the copybook…

.

the lights him pierced in outward, and since then I have not found peace

the road, before of imminent step, was just of thresholds

.

in right hand I was holding tight … alive letters of the alphabet

I threw them towards the sky as a sower

.

I indrawn with both hands, with teeth,

of the copybook, for open it,  to catch at least a sign,

to germinate then, in his white earth, a poem

or my heart …

.

any poem is just a reflection of what is written

forever up there, in the sky, so I was just a sower

of shards of mirrors? …

.

Image

.

tutto iniziò come uno starnuto o come

uno sguardo sfuggente, gesto incompiuto

.

ho lasciato il mio cuore sulla carta e un vento all’improvviso,

mi chiusi il quaderno …

.

le luci lo trafisse verso l’esterno, e da allora non ho più trovato la pace

la via, prima del passo imminente, era fatta solo di soglie

.

nella mano destra tenevo stretto … lettere dell’alfabeto vivi

le ho buttate verso il cielo come… un seminatore

.

tiravo con entrambe le mani, con i denti,

del quaderno, per aprirlo, per prendere almeno un segno,

e germinare poi, nella sua terra bianca, una poesia

o il mio cuore …

.

ogni poesia è solo un riflesso di ciò che è scritto

per sempre lassù, in cielo, e così, sono stato solo un seminatore

di schegge di specchi? …

.

Image

.

totul a început ca un strănut sau

ca o privire în treacăt, gest ne dus la capăt…

.

am lăsat inima pe foaie şi un vânt, din senin,

mi-a închis caietul…

.

lumini străpungea spre înafară, şi de atunci n-am mai găsit liniştea

drumul, dinaintea pasului iminent, era doar praguri

.

în mâna dreaptă ţineam strânse… litere vii,

le-am aruncat spre cer precum semănătorul

.

trăgeam cu mâinile amândouă, cu dinţii,

de caiet, să-l deschid, să prindă şi el măcar o literă,

să încolţească apoi, în ţărâna lui albă, un poem

sau inima mea…

.

orice poem este doar o oglindire a ceea ce este scris

de-a pururi acolo sus, deci n-am fost decât semănătorul

cioburilor de oglinzi?…

.

Image

.


è morto …Franco Califano…

.

http://www.ilmessaggero.it/SPETTACOLI/MUSICA/califano_morto_sistina/notizie/262007.shtml

.

Image

.

Image

.

Citando IL MESSAGGERO   –  ROMA – Franco Califano è morto nella sua casa ad Acilia. 

.

,

.

.


the forsaking / l’abbandono … / părăsire…

.

 Image

.

spend the hill … a procession,  slipping through soft clay

and wind that is round

it’s heading slowly to seas the salt into the depths of amnesia

and forgiveness

this wedding without godparents has  the guests,  bizarre statues

just the gaze remained hard,  to break through beyond the horizon rough

.

procession gathered hastily ..  are poor my memories, hostile,  wastage of

bitterness, when she seemed abundance in the my youth, with his yoke lofty

Now, in wandering continuously going, satiated of bitter in cold gourd, painted inside

only with lime

.

the shadow of this sad exodus,  that murmured requiem… is my body

emptied of meaning, by the wants and every passion, former a roar yesterday

– just clay,  is something concrete into this shriveled picture

the procession, even would take a upwards,  also in the clay would walk again

because as here and is in the heaven

and then,  what would more hope … what to hope longer?

.

Image

.

trascorre la collina … processione scivolando tra fango morbido

e vento tondo 

si sta dirigendo lentamente verso i mari di sale, nelle profondità d’amnesia

e di perdono

questo matrimonio senza padrini ha come invitati delle statue bizzarre

soltanto lo sguardo è rimasto per sfondare oltre…il ruvido orizzonte …

.

la processione radunata in fretta, sono i miei poveri ricordi, ostili, spreco

dell’amarezza, quando sembrava abbondanza alla gioventù, con il suo grandioso giogo

Ora, girovagando, continua ad andare, stanchi d’amaro dal teschio freddo dentro dipinto

solo di calce

.

l’ombra di questo triste esodo che mormora il requiem… è il mio corpo

svuotata di significato, desideri e ogni passione, un fragore ieri

– soltanto argilla è qualcosa di concreto in questo quadro avvizzito

la processione anche se andasse al in su,  camminerebbe nell’argilla di nuovo

perché è come qui… anche nel cielo

e allora che cosa aspetterebbe  … a che potrò sperare io? …

.

Image

.

petrece dealul… alaiul,  lunecând prin clisa moale

şi prin vânt rotund

se-ndreaptă lent spre mări de sare în adâncuri de amnezie

şi iertare

această nuntă fără naşi are statui bizare drept nuntaşi

căci doar privirea a rămas mai tare să străpungă dincolo de aspra zare…

.

alaiul adunat în pripă sunt biete amintiri ostile, risipă

amarului, pe vremea când părea belşug tinereţii, punând măreţu-i jug

acum, în pripegie se tot duc, sătule de amar în tigva rece spoită dinăuntru

doar cu var

.

umbra acestui trist exod ce murmură ca la prohod e trupul meu

golit de sens, de vreri şi orice patimă, un vuiet ieri,

– doar clisa, huma, e ceva concret acestui scorojit tablou

şi chiar în sus de ar porni alaiul tot în humă va păşi din nou

fiindcă-i precum aici şi-n cer 

şi-atunci la ce-ar spera… la ce să sper?!…

.

Image

.


imminent flight / volo imminente / zborul iminent

.

Image

.

just roasted the seeds of dreams become good

of  morning to crunch alone, on empty heart …

the cold sweat at the secondary needle of the clock gives them the salt

.

I just found out that the first infarction has a taste of

first love (when you kissed her… often times than the she knew)

and… begin to you grow a kind of wings … but not on the shoulders …

.

I just found out that in the peak of secondary needle … is eternity,

indeed, it is a bit ‘wrong … when dreams

always crunch it greedy, with fist, suddenly …

.

I just have a strange joy …  I will learn to fly

and… then there will be a long time … without a stopping point …

.

Image

.

soltanto tostati i semi dei sogni …diventano buoni

la mattina a sgranocchiare da solo, a stomaco vuoto

il sudore freddo della lancetta secondario li dà il sale

.

ho appena scoperto che il primo infarto ha un sapore di

primo innamoramento (quando l’ha baciavi… più volte che lei sapeva …)

e cominciano a crescerti una sorta d’ali … ma non sulle spalle …

.

ho appena scoperto che nella punta dell’ago secondario… è l’eternità,

in effetti, sta un po’ storta… quando i sogni

sempre li stai sgranocchiare avido, con il pugno, improvvisamente …

.

ho solo una strana gioia … imparerò a volare

e poi ci sarà un lungo tempo …senza un punto di sosta …

.

Image

.

doar coapte sunt bune seminţele visurilor

dimineaţa să ronţăi singur, pe inima goală…

sudoarea rece a secundarului le dă sarea

.

abia am aflat că primul infarct are gustul

primei îndrăgostiri (când o sărutai de mai multe ori decât ştia ea…)

şi-ncep să-ţi crească un fel de aripi… dar nu pe umeri…

.

abia am aflat că în vârful acului secundarului stă veşnicia,

eh, stă un pic cam şuie când visurile

mereu le ronţăi lacom, cu pumnul, deodată…

.

am o singură bucurie stranie… voi învăţa să zbor

şi nu va fi apoi multă vreme …loc de popas

.

Image

.


Stretch out your hand / Stendi la mano! / Întinde mâna ta

.

Image

.

See? … Every drop of rain

has a different colour, as though raining with dreams…

Hear? … seems …a staves musical. But, this song

is not for ear …

.

because it rains from Earth towards Sky

with clean prayers

and with desires of lovers …the same thing

.

stretch your hand, come on, you can touch the sky

up there, somewhere, in the vastness,

souls barefoot … trampling in milk of a new day …

.

Image

.

Vedi? … Ogni goccia di pioggia

ha un colore diverso, come se piovesse con dei sogni …

Senti? …  sembrerebbe un pentagramma… Ma questa canzone

non è per  l’orecchio …

.

perché piove dalla Terra verso il Cielo

con le preghiere puri

e gli desideri degli innamorati, ugualmente…

.

stendi la mano, dai, puòi toccare il cielo

lassù, da qualche parte, nell immensità,

le anime scalze… camminano nel latte di nuovo giorno …

.

portativ

Vezi?… Fiecare strop de ploaie

are culoare diferită, de parcă plouă cu vise…

Auzi?…  Pare un portativ însă cântecul acesta

nu-i pentru ureche…

.

pentru că plouă dinspre Pământ spre Cer

cu rugăciuni curate

şi cu dorinţele îndrăgostiţilor, totuna-i…

.

întinde mâna ta, hai, poţi atinge cerul

acolo sus, undeva, în imensitate,

inimi desculţe păşesc în laptele noii zile…

.

Image

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: