Daily Archives: aprilie 29, 2013

please – per favore – vă rog frumos

trilingual text

strangeredemana

I beg you, someone to make my acquaintance with me, I do not know me…
Who are, between everyone… so many „myself”, who am I without the body?
Who is the body, when I go away from him … sometimes?
Hey, make quiet – I say for the same „myself” – ye will not longer crammed
someday you’ll find the door closed, door non-door …
– But now, I wonder, who writes here? too learned to be the one that only read
please, someone, to show me on myself, thank you, – thrilled / ex thrilled …

.
self3Vi prego, qualcuno di farmi conoscenza con me, io non mi conosco…
chi sono, tra tutti … tanti „io”, chi sono io senza il corpo?
Chi è il corpo, quando vado via da lui … a volte
ehi, silenzio – dico io per gli stessi „io” – non vi spingete così
un giorno troverete la porta chiusa, la porta non-porta …
– Ma, ora, mi chiedo, chi scrive qui? più imparato ad essere quello soltanto a leggere
per favore, qualcuno, di farmi presentare su me stesso, grazie, – lieto / s’lieto …
.

self1Vă rog, să-mi facă cineva cunoştinţă cu mine, nu mă ştiu…
Cine sunt dintre atâţi eu, cine sunt eu fără trup?…
Cine este trupul când eu mai plec din el… uneori?
Hei, faceţi linişte – le spun aceloraşi eu – nu vă mai îmbulziţi,
într-o zi o să găsiţi uşa închisă, uşa-neuşă…
– dar acum, oare cine scrie aici? …prea deprins să fiu cel care doar citeşte
vă rog frumos, cineva să mă prezinte mie, mulţumesc, încântat / descântat…


I am the robber – Io sono il ladrone – eu sunt tâlharul

trilingual text

candle aura  I am the robber
but, how I find out if are at the left or to your right? …
I’m the one that flips over world this the cup of venom, or
I’m the one forgiven, and I climb in paradise with thee? …
Thy resurrection, O Christ, disturbs the my meanings
from so much light, my blindness increases
how to I rejoice in this body of salt
how to I rejoice in my soul that descends hell…
I’m the robber …I took as a suppli, the courage by indifference
and I wore it with pride as a road, I thought I, the man,
I’m eternal, because they I’m the master to seconds …
that for the earth are his king and I can with the power
to learn, to defeat any mysteries and … oh,
I am the robber and… what I have kept of the stolen? …
I’m master of deceptions; I’m the owner the pain
and I wonder how to endured me so much the earth … – the bitter
my God, I find it that
I wear the masks, layers, layer of masks, my body
lights up me the light, to you revive me, for You… do not its hard…
if I was the one who asks you a miracle, you moved me, in the one whom
was believed
and if I’m somehow… humbled, but I not recognize me in the this humbled
take me with you, Jesus, in paradise,
I want to lose everything I stole, namely, the whole the bad knowledge
to you recognize me, Christ, I’m the robber…
lrastig1

Io sono il ladro

ma, come posso sapere se sono a sinistra o quello a destra? …
sono quello che ribalta sul mondo questa coppa di veleno, o
sono il perdonato, e salgo in paradiso con te? …
La tua risurrezione, o Cristo, disturba i miei significati
da tanta luce, la mia cecità aumenta
Come potrei gioire in questo corpo di sale
Come potrei gioire nella mia anima che scende all’inferno …
Sono il ladrone …ho preso come ogni ladro, il coraggio d’indifferenza
e ho indossato l’orgoglio come una strada, credevo che io, l’uomo,
Isono eterno, perché sono il padrone dei secondi…
che per questa terra sono il suo re, e posso con il potere
per imparare, per sconfiggere tutti i misteri e … oh,
Io sono il ladrone, ma… cosa ho conservato del rubato? …
Sono maestro di delusioni, io sono il proprietario del dolore
e mi chiedo come mi ha sopportato per così tanto la terra … – L’amaro
Dio mio, trovo che
Indosso le maschere, strati, strati di maschere, il mio corpo
accendimi la luce, risorgimi, per Te … non sarebbe difficile …
se io ero quello che ti chiedeva un miracolo, spostami, in colui chi
credeva
e se sono in qualche modo … umile, ma non mi riconosco nel questo umile
portami con te, Gesù, in paradiso,
vorrei perdere tutto quello che ho rubato, vale a dire, l’intera cattiva conoscenza
riconoscimi, Cristo, io sono il ladrone …

rast3

  eu sunt tâlharul
dar cum aflu dacă sunt de-a stânga ori de-a dreapta?…
eu sunt cel ce răstoarnă paharul de venin peste lume sau
sunt iertatul, raiul urcându-l împreună cu Tine?…
învierea Ta, Hristoase, îmi tulbură înţelesul,
de-atâta lumină orbirea mea creşte şi mă doboară
cum să mă bucur în trupul acesta de sare,
cum să mă bucur în sufletul meu ce coboară iadului…
eu sunt tâlharul… am luat ca un fur nepăsării curajul
şi l-am purtat cu trufie drept cale, credeam că eu, omul,
sunt veşnic pentru că sunt stăpânul secundei…
că pământului-i sunt rege şi că pot cu putere
să aflu, să-nving orice mistere şi… vai,
eu sunt tâlharul şi ce-am păstrat din furat?…
sunt stăpânul amăgirii, sunt proprietarul durerii
şi mă mir cum de ţărâna atât m-a răbdat… – amarul
Doamne, mi-e
că port măşti, straturi-straturi de măşti, trupul meu,
aprinde-mi lumina, înviază-mă, Ţie nu-ţi este greu…
dac-am fost cel ce-ţi cere o minune, mută-mă-n cel ce
credea
iar dacă sunt cumva şi… smerit, nu mă recunosc în cel smerit
ia-mă cu Tine, Iisuse, în rai
vreau să pierd tot ce-am furat, adică, întreg rău habarul
recunoaşte-mă, Hristoase, eu sunt tâlharul…


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: