Daily Archives: aprilie 28, 2013

disenchantment – disincanto – descântec

trilingual text

Image

for forgetfulness,
for the fate hypocritical, for colours broken under the eyelash
for the worship of pagan gods and exorcised veins
to get you out of my illness,
I crush you with a kiss the whisper on that you wanted
to you say me, at bad hour
I to live as well lived
one second the flower that… you soldering then at chest,
I to get drunk as well Nikita and I to cry your right heel,
on you to I drink you as on a poison, as a cure took by at witch,
I to you bite, as on a bread and
with blood converted into oblivion, destiny greedy, the sad drunkenness
I to get drunk as well Nikita
to you I write lyrics on the handkerchief and … to I fall asleep in sleep the chemical
then, awakened
just a chink of beaker carved from the breast, the left
again to drink, as well poor Nikita by bitter
and to thee I follow giddy name… in the hermetical verse
and by longing for you, to …I cry

(Nikita = it is about great Romanian poet N. Stanescu)

Image

per dimenticanza,
per destino ipocrita, per colori rotti sotto i cigli
per chinarsi alle divinità pagane e vene esorcizzate
per farti uscire dalla mia malattia,
schiaccio con un bacio il sussurro che volevi
dirlo a me, alle cattive ore
e vivrò come a vissuto
un secondo il fiore che … l’ha messo allora al seno,
per ubriacarmi, come Nikita, e di piangerti tallone destro,
ti bevo tutta a te come un veleno, come una cura presa dalla strega,
ti mordo come un pane e
con il sangue convertito in oblio, destino avido, la triste ebbrezza…
per ubriacarmi come Nikita
di scriverti versi sul fazzoletto e … addormentarmi nel sonno chimico
poi, risvegliato da
solo un tintinnio di bicchiere scolpito dal seno, del sinistro
poi bere ancora, così come povero Nikita, per amarezza
e seguirti stordito il tuo nome nei versi ermetici
e dalla nostalgia di te, sé ti piango

(Nikita = si tratta del grande poeta rumeno N. Stanescu)

Image
de uitare,
de ursită prefăcută, de culori sparte sub gene,
de închinări la zei păgâni şi exorcizate vene
să te scot din boala mea,
să-ţi strivesc cu un sărut şoapta pe care ai fi vrut
să o spui la ora rea
să trăiesc precum trăit-a
o secundă floarea care ai lipit-o atunci la piept,
să mă-mbăt precum Nichita şi să-ţi plâng călcâiul drept,
să te beau ca pe-o otravă, ca pe-un leac luat din babe,
ca din pâine să te muşc şi
cu sânge convertit în uitare, destin lacom, în beţie tristă
să mă-mbăt precum Nichita
să-ţi scriu versuri pe batistă şi… s-adorm, somn chimic
apoi, trezit
doar de-un clinchet de pahar cioplit din sân, acela stâng,
iar să beau precum băut-a de amar bietul Nichita
şi să-ţi fugăresc bezmetic numele în vers ermetic
şi de dorul tău să plâng
.


you are this child – tu sei questo bambino – tu eşti acest copil

trilingual text

Image
this child, killed today
by indifference,
by favorable economic gaps for namely someone,
by weapons increasingly too professional
by ambitions and scientific experiments,
by industrial progress and by excessive chemical transformation of foods,
by anti-human laws and by political decisions and strategic
part of the national security … it could have been
it could have been the doctor that you would be saved from death
it could have been the one, who would lead by the arm if you would have become blind due your modern gluttony,
it could have been the genius that humanity has imperious need
it could have been the priest that officiate your funerals
it could have been a holy… and also be
into all those who today condemn children to death…
social systems are built at the feet of God Money
the rest is an immense, immeasurable hypocrisy…
this baby killed today, it’s you
Image

questo bambino, ucciso oggi
dall’indifferenza,
dalle lacune economiche favorevoli a qualcuno,
dagli armi sempre troppo professionali
dalle ambizioni e gli esperimenti scientifici,
dal progresso industriale e dall’eccessiva trasformazione chimica del cibo,
dalle leggi antiumane e dalle decisioni politiche e strategiche
parte della sicurezza nazionale … avrebbe potuto essere
avrebbe potuto essere il medico che ti sarebbe salvato dalla morte
potrebbe essere stato chi avrebbe portarti per un braccio se diventassi cieco a causa della tua moderna ingordigia,
avrebbe potuto essere il genio che l’umanità ha imperioso bisogno
avrebbe potuto essere il sacerdote che officia i tuoi funerali
avrebbe potuto essere un santo … e anche esserlo
in tutti quelli che oggi condannano a morte i bambini …
gli sistemi sociali sono costruiti ai piedi di Dio Denaro
il resto è un immenso, incommensurabile ipocrisia …
questo bambino ucciso oggi, lo sei tu

Image

copilul acesta ucis astăzi
de indiferenţă,
de decalaje economice favorabile cuiva,
de arme tot mai profesionale,
de ambiţii şi de experimente ştiinţifice,
de progres industrial şi de chimizarea excesivă a hranei,
de legi anti-umane şi de decizii politice şi strategice,
ţinând de siguranţa naţională… putea fi
putea fi medicul care te-ar fi salvat de la moarte,
putea fi cel care te-ar duce de braţ, dacă vei orbi de moderna ta îmbuibare,
putea fi geniul de care umanitatea are imperioasă nevoie,
putea fi preotul care ţi-ar fi oficiat funeraliile,
putea fi un sfânt şi …totodată, putea fi
în toţi cei care astăzi condamnă copiii la moarte…
sistemele sociale se clădesc la picioarele Zeului Ban,
restul este o imensă, nemăsurată făţărnicie…
copilul acesta ucis astăzi eşti tu


antipathetic – antipatico – antipatic

trilingual text

cosmo 0  a long series of tentative, of the beautiful errors, silly,
of the small victories – that’s my way through verbs …
I do not increase them or, in some way, not diminish them
.
I got to wonder if
I live this life or she on me?
I’m just an endless string of intentions…
.
it trickle the cosmos through my fingers,
and in chest thin, thin … a thread by love runs through vertical
dissolve me and reconstructs me it with amazing speed…
.
the vibration it consumes latent
is a miracle and I will be dead sometime much more.. antipathetic.
than you are often, here alive

irradiato di luce

  una lunga serie di tentativi, dei begli errori, sciocche,
  delle piccole vittorie – questa è la mia strada attraverso i verbi …
  Io non li aumento in qualche modo e non li diminuisco
  .
  sono giunto a chiedermi se
  Io vivo questa vita, o lei a me?
  sono solo una serie infinita d’intenzioni …
  .
  si sta sciogliendo il cosmo attraverso le mie dita,
e nel petto… sottile, sottile un filo d’amore che attraversa verticalmente
mi dissolve e mi ricostruisce con velocità sorprendente …
.
le vibrazioni che si consuma latente
è un miracolo… ed io, fra qualche tempo, sarò un morto più antipatico …
di quanto vi sono spesso, qui vivo

transfagarasan

un şir lung de tatonări, de erori frumoase, stupide,
de mărunte izbânzi – iată drumul meu prin verbe…
nu îl sporesc şi nici cumva nu îl ştirbesc
.
am ajuns să mă întreb dacă
eu trăiesc viaţa sau ea pe mine?
mă simt doar un nesfârşit şirag de intenţii…
.
printre degete mi se prelinge cosmosul,
şi în piept subţire, subţire… un fir de iubire mă străbate vertical
dizolvând şi recompunând totul, cu uluitoare viteze…
.
vibraţia aceasta se consumă latent,
este un miracol,şi voi fi cândva un mort mult mai antipatic…
decât vă sunt deseori viu aici

get_81490907_web_349859


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: