Daily Archives: aprilie 26, 2013

life on fast forward – la vita veloce su avanti – viaţa pe derulare înainte

trilingual text

Image
I’m already in the summer
crystal vineyards complain I invoke a unique autumn…
insects, butterflies, hug me with tenderness,
a bee laughs sprawl on my nose, and thus
I see her as a huge winged cow…
a nettle already old touch me at the place where is missing coast
ask me about women
another butterfly… kisses me on eyelash… and blushing, flies quickly,
awaits him a small eternity …
somewhere near, cried me the Sea, with diminutive like my mother
and in the field toward the hills, gives in boiled the wheat…
same butterfly… sigh at my ear
hit in the wrong flower
or I not hit I seasons, same thing, they all pass in one day
.
and everything happens with a stunning rapidity
Image
io sono già in estate
vigneti di cristallo piangono, invoco un autunno unico …
insetti, farfalle, mi abbracciano con affetto, tenerezza,
un’ape con gambetti storte sta ridendo sul mio naso, e quindi
La vedo come una gran mucca alata …
un’ortica, già vecchia, mi sta tocca nel luogo in cui manca la costa
e mi chiede sulle donne
un’altra farfalla … mi baciò sul ciglio … e arrossendo, vola in fretta,
lo attende una piccola eternità …
da qualche parte vicino, mi gridò il mare, con il diminutivo come mia madre
e nel campo verso le colline, sta quasi lessando il grano…
stessa farfalla … sospirò al mio orecchio
si trova nel fiore sbagliato
o non ho colpito io le stagioni, la stessa cosa, che tutti passano in un giorno
.
e tutto avviene con una rapidità stupefacente
Image
deja mi-e vară
viile plâng cristal, eu invoc o toamnă unică…
gâzele, fluturii, mă îmbrăţişează duios,
o albină râde, crăcănându-se pe nasul meu şi astfel,
o văd vacă imensă înaripată…
o urzică, deja bătrână, îmi atinge locul coastei lipsă
mă întreabă despre femei
un alt fluture mă sărută pe o geană şi, roşind, pleacă iute,
îl aşteaptă mica lui veşnicie…
undeva pe aproape marea mă cheamă pe diminutiv ca şi mama
iar în lanul dinspre coline grâul dă în fiert…
acelaşi fluture suspină acum la urechea mea
a nimerit floarea greşită
sau eu anotimpul, totuna, ele toate trec într-o zi
.
şi totul se petrece cu o repeziciune uluitoare

Image


Thanks, everything is fine / Grazie, è tutto a posto / Mulţumesc, totul este bine…

trilingual text

Image

Thanks, everything is fine
even if bothers me the mirrors which are put
on walls always wrong …
.
I mix the colours in the heart of the night – my crucible
patched from the shards
and then I’m distilled the feelings until I remain desolated…
I see the Moon as a kiss and, this kiss… I would want a burnt offering for a god
that seems bored to listen to me … Hey, old man, I insist to I exist …!
.
During this time, the earth revolves without taking the insofar of my stride
you might say that people dance together, but each in his own music …
no mirror is not frank to show me how I hang of a sprig too thin…
how the wind, that we call… love, shakes me, I fall, leave me
trajectory of a leaves on the beautiful clay
.
I push the day, as a carload, to the hill shaded
and I take everything as it is
to I can say again… thank you, everything is fine

.

bine2

    Grazie, è tutto a posto
anche se mi dà fastidio gli specchi che sono messi
sulle pareti sempre sbagliati…
.
Mescolo i colori nel cuore della notte – il mio crogiolo
rattoppato dai cocci
e poi, sto distillando i sentimenti fino a, quando rimango desolato …
Vedo la Luna come un bacio e, questo bacio lo vorrei un sacrificio per un dio
che sembra annoiato ad ascoltarmi … Ehi, vecchio, io insisto a esistere …!
.
Nel frattempo, la terra gira senza prendere la misura della mia falcata
si potrebbe dire che, gli uomini danzano insieme, ma ognuno per la sua musica …
nessuno specchio non è sincero di mostrarmi come appendo di un rametto troppo sottile …
come il vento, che noi chiamiamo … amore, mi scuote, cado, mi lascia
traiettoria di una foglia sulla bell’argilla
.
Spingo il giorno, come un carico, per la collina ombrosa
e prendo ogni cosa così com’è
per poter’ dire di nuovo … grazie, è tutto a posto

.

bine3

  mulţumesc, totul este bine…
chiar dacă mă încomodează oglinzile care sunt aşezate
întotdeauna pe pereţi greşiţi…
.
îmi amestec culorile în inima nopţii – creuzet meu
încropit din cioburi
şi apoi distilez sentimentele până ce rămân pustiit…
ca pe un sărut văd Luna şi sărutul l-aş vrea ardere de tot unui zeu
ce pare plictisit să mă mai asculte… hei, bătrâne, insist să exist…!
.
în acest timp, pământul se învârte fără să ţină măsura pasului meu
ai zice că lumea dansează împreună, dar fiecare pe propria lui muzica…
nicio oglindă nu-i sinceră să-mi arate… cum atârn de-un ram prea subţire…
cum vântului căruia îi spun… iubire, mă scutură, cad, mă lasă
o traiectorie unei frunze pe ţărână frumoasă
.
împing ziua, ca pe un vagonet, spre colina umbroasă,
şi iau totul aşa cum vine
să pot iarăşi spune: mulţumesc, totul e bine…


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: