Daily Archives: aprilie 22, 2013

infusions of confusions / infusioni di confusioni / infuzii de confuzii

trilingual text

.pamphlet
Image
.
the harlequin enters the scene, a solemn moment
he immediately noticed that in the room, full however, was not even a baby
stood motionless an eternity of a second, then
simultaneously tried to mimic and the flight and the humiliation
a sharp silence he had taken control of the universe
swallow the presumptive applause, swallow the alleged poetic gesture
unfinished …
the harlequin, frustrated, so decided to become a politician … and then
the people always confuse them both either the genuine harlequin
either politician … with clowns
.
or if not, voters are somehow … really clowns…

Image

l’Arlecchino entra in scena, un momento solenne
ha subito notato che nella stanza, piena però, non era nemmeno un bambino
rimase immobile un’eternità di un secondo, poi
contemporaneamente cercato di imitare sia il volo che l’umiliazione
un silenzio tagliente aveva preso il controllo dell’universo
ingoiava gli applausi presuntivi, ingoiava il presunto gesto poetico
incompiuto …
l’arlecchino, frustrato, così, ha deciso di diventare un politico … e poi
la gente ha sempre scambiato entrambi sia il genuino arlecchino
sia i politici … con dei pagliacci
.
o in caso contrario, gli elettori sono in qualche modo … i veri pagliacci…
.

Image

arlechinul intră în scenă, un moment solemn,
imediat el observă că în sala, plină totuşi, nu era nici măcar un copil
stătu neclintit eternitatea unei secunde apoi,
încercă să mimeze simultan şi zborul şi umilinţa
o linişte tăioasă puse stăpânire peste universul acesta
înghiţi prezumtivele aplauze, înghiţi prezumtivul gest poetic
neterminat…
arlechinul, frustrat, decise astfel să devină om politic… şi de atunci
lumea mereu îi confundă atât pe arlechinii veritabili
cât şi pe oamenii politici… cu măscăricii
.
sau dacă nu, alegătorii sunt cumva… adevăraţii măscărici
.


too big stake? / un rogo troppo grande? / o miză prea mare?

trilingual text

Image

Motto: perhaps, in the forest, trees do not quarrel
for the sap of the Earth
and the blade of grass is praying for light, more assiduously
than me
.
a door with two thresholds and between them… my life

I’m keeping with the nails by hopes, oscillating between failures and powerlessness
– This door, oh, to reach its handle
I have to climb on my own shoulders and to bet it all on only
what can be only… beyond
to defeat me into myself… every passion here, with humility,
juice of the earth… must seem to me bitter just because… only beyond
will it be transformed into honey…
and all this waste of sublime, from my surrounding, I have to ignore?

maybe, it is not the hope that is at stake, but, only the burning of, the smoke by facts
this gets us there, and not the intentions…

Image

Motto: forse, nella foresta, gli alberi non litigano
per la linfa della Terra
e il filo d’erba sta pregando per la luce, più assiduamente
di me
.
una porta con due soglie e tra loro … la mia vita
.
Mi tengo con le unghie di speranze, oscillando fra le sconfitte e d’incapacità
– Questa porta, oh, per raggiungere la maniglia
io devo salire sulle mie spalle… e di scommettere tutto soltanto su quello
che può essere … al di là
di sconfiggermi ogni passione qui, con umiltà,
mosto della terra deve sembrarmi amaro solo perché solo al di là
sarà trasformato in miele …
e tutto questo spreco di sublime, da mia circostante, io devo ignorare? …
.
può darsi, non la speranza è il rogo messo in gioco, ma, solo il bruciare, il fumo dai fatti
questo arriverà la su… e non le intenzioni …
.

Image

Motto: poate că, în pădure, copacii nu se ceartă
de la seva pământului
iar firul de iarbă se roagă pentru lumină mai asiduu
decât mine

.
o uşă cu două praguri şi între ele… viaţa mea
.
cu unghiile ţin de speranţe, pendulând între neîmpliniri şi neputinţe
– uşa aceasta, ah, pentru a ajunge la mânerul ei
trebuie să mă caţăr pe propii mei umeri şi să mizez totul
doar pe ce poate fi …dincolo
să-mi înfrâng orice pasiune aici, cu smerenie,
mustul pământului să-mi pară amar doar pentru ca abia …dincolo
să fie preschimbat în miere…
şi toată această risipă de sublim din preajmă să o ignor?…
.
poate că miza nu este speranţa ci arderea, doar fumul faptelor
ajunge acolo… nu şi cel al intenţiilor…
.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: