Daily Archives: aprilie 21, 2013

metamorphosis … in the pain of childbirth / metamorfosi… nei dolori del parto / metamorfoze …în dureri de facere

trilingual text

Image
Motto: „It was probably a mistake to get urge the crowd to seek the happiness’s …!”
.
When you start making marks with a pen on your hand
is happiness? …
When you remember everything you’ve written at entrance examination,
but you not remember what you had for breakfast, is happiness? …
When „far” and „near” are all the same and
your girlfriends bitter smiling to you in photos that have become brown
and in the mirror always… another stranger greets you, is happiness? …
When you start to shut up by yourself – until yesterday it was silent in the duet…
and when do not more you remember …what means the mark that just was made on your hand … it’s
passing from one birth to another with astonishing frequency,
– from the perspective of Heaven
Image
Motto: „E ‘stato probabilmente un errore di esortare alla folla a cercarsi le felicità …!”

Quando s’inizia a fare dei segni con una penna sulla mano
è la felicità? …
Quando ti ricordi tutto quello che ha scritto all’esame d’ammissione,
ma non ti ricordi più quello che hai avuto alla colazione, è la felicità? …
Quando „lontano” e „vicino” è la stessa cosa… e
le tue donne ti sorridono amaro dalle foto diventati marrone
e nello specchio sempre un altro straniero ti saluta, è la felicità? …
Quando si tace da soli – fino ad ieri, si taceva nel duetto …
e quando non si sa che cosa significa il segno appena fatto sulla mano … è soltanto
il passaggio da una nascita all’altra con frequenza sorprendente,
– nella prospettiva del Cielo

Image
Motto: „probabil a fost o eroare să îndemni gloata să-şi caute fericirile…!”

Când începi să faci semne cu pixul pe mână
este fericirea?…
Când îţi aminteşti absolut tot ce-ai scris la examenul de admitere,
dar ai uitat ce-ai mâncat la micul dejun, este fericirea?…
Când „departe” şi „aproape” devin totuna şi
iubitele tale îţi surâd amar din fotografii înmaronite,
iar din oglinzi te salută mereu un alt străin, este fericirea?…
Când începi să taci de unul singur – până mai ieri se tăcea în duet…
şi când nu mai ştii ce înseamnă semnul abia făcut pe mână… e
trecerea dintr-o naştere într-alta cu frecvenţe uluitoare,
– privind din perspectiva Cerului


without doubts / senza dubbi / fără dubii

trilingual post
.

Image

for us to count our certainties, should we have
the chemical formula of love
the doubts carry us with hesitant steps, blind, forward
– often, we go forward; we look back
and if we could look back, up to the maximum, if we got even
right behind ourselves, here is the end of the horizon…
– look, what a small world… fits in your heart…
if we would have only the certainties, there would be little poetry
not an exclamation, or a mystery, or a fear, nor an emotion…
we would live constrained only by the rules of the present, continual
no past, no future… – here’s why I love my doubts…

Image

Per poter contare le nostre certezze, dovremmo avere
formula chimica dell’amore
Gli dubbi ci portano i passi esitanti, cieco, in avanti
– Spesso, andremo avanti guardando indietro
e se possiamo guardare indietro fino al massimo, si potrebbe arrivare anche
proprio dietro di noi, qui è la fine dell’orizzonte …
– guarda, che mondo piccolo … s’inserisce nel tuo cuore …!
Se avremo solo delle certezze, ci sarebbe poco di poesia
Né un’esclamazione, né un mistero né una paura, né un’emozione …
ci sarà vissuta vincolata dalle norme del presente continuo
senza passato, senza futuro … – Ecco perché amo i miei dubbi …

Image
să putem număra certitudini ne-ar trebui
formula chimică a iubirii
dubiile ne poartă paşii şovăitori, orbi, spre înainte
– deseori mergem înainte privind înapoi
şi dacă am reuşi să privim înapoi până la maxim, am ajunge chiar
chiar în spatele nostru, aici este capătul orizontului…
– ca să vezi ce mică este lumea… încape în inima ta…!
dacă am avea doar certitudini, nu ar mai fi strop de poezie,
nicio mirare, niciun mister, nicio frică, nicio emoţie…
am trăi constrânşi în normele unui prezent continuu
fără trecut, fără viitor… – motiv pentru care, eu îmi iubesc dubiile…


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: