Daily Archives: aprilie 8, 2013

what to do / cosa c’è da fare / ce este de făcut…

.

 Image

.

I can, without a job, whatever

to enjoy the absolute – but still I’m not dead enough …

to beg – but I don’t have a story … and

„The outstretched hand that does not tell a story, not receiving alms” – said

the master Dinica (a good actor Romanian)

licking the windows of pizzerias with eyelids – risk of scratch the glass …

to sing in the subway – I know only of songs, who would now want to hear ?…

to sell my organs – the new owner would come back to return them

he will not know to live the suffering of a poet …

to steal … I blush and tremble legs … – I know, because I tried …

to commit suicide … – I’m already doing, with incredible frequency, writing,

with my body-graphite on the road always wrong

to retire into the desert in search of my true cross, alive – they’re not worthy

to enter into politics – it’s like living in the restroom… to below …

to run away like a dog that never dies at home – or

to fix in the eye with the daring courage,

those who have real difficulty to those try of the fate

and should be about three quarters of humanity

.

I know now that I do …

.

 Image

.

posso, senza un lavoro, qualsiasi cosa

di godere dell’assoluto – ma ancora non sono morto abbastanza …

di chiedere l’elemosina – ma ho non ho una storia… e

” La mano tesa che non racconta una storia, non riceve l’elemosina” – ha detto

Maestro Dinica (un bravo attore rumeno)

di leccare le vetrine delle pizzerie con le palpebre – rischio di graffiarli …

di cantare nella metropolitana – lo so soltanto delle canzonette, e chi avrebbe voglia di sentirli…?

di vendere i miei organi – il nuovo proprietario sarebbe tornato a ridarmele

non saprà vivere la sofferenza di un poeta …

di rubare … arrossisco e mi trema le gambe … – lo so, perché ho ​​provato …

di suicidarmi … – già faccio questo, con una frequenza incredibile, la scrittura,

il mio corpo-grafite sulla strada sempre sbagliata

di ritirarmi nel deserto, alla ricerca della mia vera croce, viva – ma, non sono degno

d’entrare in politica – è come vivere nel cesso … di sotto a…

di fuggire come un cane che mai non muore in casa – o

di fissare negli occhi, con il coraggio audacia,

coloro che hanno difficoltà reale, a quelli messi in prova di bruto dalla sorte,

e dovrebbe essere di circa tre quarti dell’umanità

.

adesso lo so che devo fare…

.

 Image

.

în lipsa unui job aş putea orice

să mă bucur de absolut – dar încă n-am murit destul…

să cerşesc – dar nu am o poveste şi

„mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primeşte pomană” – spunea

maestrul Dinică

să ling vitrinele pizzeriilor cu ploapa – risc să le zgârâi…

să cânt la metrou – ştiu doar romanţe şi cine ar mai asculta azi…?

să-mi vând organele – ar veni noul posesor să mi le dea înapoi

el neştiind precis să trăiască suferinţele unui poet…

să fur… roşesc şi-mi tremură picioarele… – ştiu, pentru că am încercat…

să mă sinucid… – oricum o fac, cu o frecvenţă uluitoare, scriind

cu trupul meu de grafit pe drumurile întotdeauna greşite…

să mă retrag în pustie, căutându-mi crucea vie – nu sunt demn

să candidez în politică – ar fi ca şi cum aş locui în closet… dedesubt

să alerg precum orice câine care nu moare acasă – sau

să privesc fix în ochi cu cel mai temerar curaj

pe cei care au necazuri reale, pe cei cu adevărat încercaţi rău de soartă

şi ar fi cam trei sferturi din umanitate

.

acum ştiu ce am de făcut

.  


the return of the gods – Part One / il ritorno degli dei – parte prima / întoarcerea zeilor – partea întâi

.

 Image

.

    Motto:  this world is created in the dream

                 this world will be killed by a dream, a nightmare

                 next world will be a dream

 

north wind descends with reddish dust

bitter salts spread on the hills, on the waters …

were returned in the world… the gods frustrated, killed sometime in magic

every newborn, every creature,  are just reflections of old mirrors

from south, innocent,  rises a prayer, thus, postpones the snake swallow the queue

the center of the ballroom, the old lady tries the new makeup

in vain,  the sins of youth catch up, imperious piety is required

the young women wish a prince, the same  … and will remain virgins

but, comes as a miracle, a cardinal point in addition

and all will follow the sign, learning his language entirely new

speculators will eat their hands, era of the exchange language will no longer be

.

do not be afraid, ye dream  …so it will be

.

 Image

.

Motto: questo mondo è stato creato nel sogno

            questo mondo sarà ucciso da un sogno, un incubo

            altro mondo sarà un sogno

 

vento del nord scende con polvere rossastra

sali amari sparsero sulle colline, sulle acque …

sono tornati nel mondo … gli dei frustrati, a volte uccisi nelle magie

ogni neonato, ogni creatura, sono solo riflessi di specchi antichi

dal sud, innocente, sorge una preghiera, così posticipa il serpente d’inghiottirsi la coda

al centro della sala da ballo, la vecchia signora cerca il nuovo trucco

invano, i peccati di gioventù la raggiungono, imperiosa pietà è necessaria

le giovani donne desiderano un principe, lo stesso … e rimarranno vergini

ma, arriva come un miracolo, un punto cardinale in aggiunta

e tutti seguiranno il segno, imparando il suo linguaggio del tutto nuovo

speculatori mangeranno le mani, l’era della lingua di scambio non sarà più

.

non abbiate paura, voi sognate … così sarà

.

Image 

.

   Motto:  lumea aceasta este creată în vis

                lumea aceasta va fi răpusă de un vis, un coşmar

                lumea următoare va fi de vis

 

de la nord coboară vântul în pulberi roşiatice

sare amară presară peste coline, peste ape…

s-au întors în lume zeii frustraţi, răpuşi cândva în magii

fiecare nou-născut, fiecare vietate, sunt doar reflexii oglinzilor vechi

de la sud urcă inocentă o rugă, amână astfel şarpelui înghiţirea cozii

în mijlocul sălii de dans, bătrâna încearcă farduri noi

în zadar, păcatele tinereţii o ajung, imperioasă pietate i se cere

toate cele tinere vor acelaşi prinţ… şi vor rămâne fecioare

dar vine ca un miracol un punct cardinal în plus

şi toţi îi vor urma semnul, învăţând o limbă întru totul nouă

spaculanţii îşi vor mânca mâinile, era limbajului schimbului a apus

.

nu vă temeţi, visaţi… aşa va fi

.

     


superhuman / sovrumano / neomeneşte

.

Image

.

the light of your eyes is syrup of stars

soft veil of water from your whisper, wraps me

your touch is deep vibration, sound emerged so …catch heights too up –

is the touch of soul, we not have body since when we love

we love, else, superhuman, we do love as two raindrops

we go together like two breezes of the wind among the crags

we eat like two flames embraced and we sleep into a sphere

cupping of hands of heaven, in bedding of the scent of musk  and of

plains after summer rain … – This love is unnatural

accustomed as I was so far only with social norms, label and claims,

not,  barely now we love or… just barely now  we were born

.

Image

.

la luce dei tuoi occhi è sciroppo di stelle

soffice velo d’acqua dal tuo sussurro, mi avvolge

il tuo tocco è vibrazione profonda, il suono emerso così, va su troppo alto –

è il tocco d’anima, non abbiamo più il corpo da, quando amiamo

ci amiamo, così, sovrumano, facciamo l’amore come due gocce di pioggia

andiamo insieme come due brezze del vento tra le rocce

mangiamo come due fiamme abbracciate e dormiamo in una sfera

coppa delle mani del cielo, nelle lenzuola del profumo di muschio e di

pianure dopo la pioggia d’estate … – Quest’amore è innaturale

abituati come siamo stati fino ad ora solo con le norme sociali, etichette e pretese,

no, appena ora amiamo o … appena adesso siamo nati

.

Image

.

lumina ochilor tăi,  sirop de stele

mă învăluie moale vălul de ape din şoapta ta

atingerea ta-i vibraţie adâncă, sunetul astfel ivit… prinde înălţimi prea sus –

este atingerea sufletului – trup nu mai avem decând ne iubim…

ne iubim altfel, neomeneşte,  facem dragoste precum stropii de ploaie

ne plimbăm împreună ca două pale de vânt printre piscuri

mâncăm ca două flăcări îmbrăţişate şi adormim într-o sferă

în căuşul palmelor cerului, în aşternutul de parfum de mosc şi de

câmpie după ploaia de vară… – este nefirească această iubire

obişnuiţi cum eram,  doar cu normele sociale, cu etichetă şi pretenţii,

nu, abia acum iubim… ba chiar abia acum ne-am născut


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: