Daily Archives: aprilie 6, 2013

we are butterflies / noi siamo farfalle / noi suntem fluturi

.

 Image

.

we are worms in the wound called Earth, we are butterflies

caught in the spider web, dial of sky

grizzled butterflies … and the mirrors hypocritical show us

the majestic owners of this Earth …

by at birth we have engraved in us the death

as a barcode to which all we try to remove it, somehow

with nails sticked till to the bone

we are,  so good and that we are, wrong longer perceive the verb to be

the love is not a sacrifice, but a pretension and a right

us anymore we divide in the tiers absurd, pretending to be us specialists in the something

we are,  so well that we are, what evil lurks us Death

by the surveillance cameras mounted everywhere into us

without right to privacy

we are, so well that we are,  butterflies in jeans, butterflies in miniskirt

butterflies with ear headphones and sunglasses

we are all caught up in the illusion of common flight …

should perhaps, wrest the canvas of heavens and to emigrate

with the Earth together toward the Sun

we are, and whatever we be,  is not just a random …

.

 Image

.

noi siamo vermi nella ferita chiamato Terra, siamo farfalle catturate

nella tela di ragno, nel quadrante del cielo

farfalle canute… e gli ipocriti specchi ci mostrano

come maestosi proprietari  di questa Terra …

dalla nascita abbiamo inciso in noi la morte

come un codice a barre a cui tutti cercano di rimuoverlo in qualche modo

con le unghie infficati fino all’osso

noi siamo, va bene così che siamo, che male percepiamo il verbo essere

l’amore non è più un sacrificio, ma una pretesa e un diritto

ci dividiamo in più livelli assurdi, facendo finta d’essere specialisti in qualcosa

noi siamo, va bene così che siamo, che male sta guardando a noi la Morte

dalle telecamere di sorveglianza montate dappertutto nel nostro corpo

senza diritto alla privacy

noi siamo, va bene così che noi siamo, farfalle in jeans, farfalle in minigonna

farfalle con le cuffie auricolari e occhiali da sole

siamo tutti coinvolti nell’illusione di volo comune …

dovrebbe forse, strappare la tela di cieli e di emigrare

con la Terra insieme verso il Sole

siamo, e qualunque cosa sia, non è solo per caso …

.

Image 

.

suntem viermii acestei răni numite Pământ, suntem fluturi

prinşi în pânza de păianjen, cadranul cerului,

fluturi cărunţi… iar oglinzile ipocrite ne arată

impetuoşi stăpâni ai Terrei…

încă de la naştere avem scijelită moartea în noi

ca un cod de bare pe care tot încercăm să-l răzuim cumva

cu unghiile înfipte până la oase

suntem, ce bine-i că suntem, ce rău mai percepem verbul a fi

iubirea nu ne este sacrificiu, ci doar o pretenţie, un drept

ne tot împărţim în ranguri absurde, considerându-ne specialişti în ceva

suntem, ce bine-i că suntem, ce rău ne mai pândeşte Moartea

prin camerele ei de supraveghiere montate pretutindeni în noi

fără drept la privacy

suntem, ce bine-i că suntem, fluturi în blugi, fluturi cu minijupă

fluturi cu căşti la urechi şi ochelari de soare

cu toţii prinşi în iluzia zborului comun…

ar trebui poate, să sfâşiem pânza cerului şi să emigrăm

cu tot cu Pământ înspre Soare

suntem, şi orice am fi nu-i doar o …întâmplare

.


Manifesto for a flower / Manifesto per un fiore / Manifest pentru o floare

.

Image

.

who among us is not excited about a flower?

drunkenness of color, perfection of forms, often breathtaking…

especially drunkenness of perfume

.

the flowers are nothing more than

sex to plants, imagine

another creature, more emotional and more poetic

like we humans

and break us sexual organs to make a gift

to the delight of their partners…

.

most beautiful flowers are nameless, that living

and if we humans we not have them break it ever

Planet Earth will become a paradise…

.

Image

.

chi di noi non è entusiasta di un fiore?

d’ubriachezza di colore, perfezione delle forme, spesso mozzafiato …

soprattutto, ubriachezza dei profumi

.

gli fiori non sono altro che

sesso delle piante, immaginatevi

ad un’altra creatura, più emozionante e più poetica

come noi umani

e di romperci gli organi sessuali per farsi un regalo

per la gioia dei loro partner …

.

gli più bei fiori sono senza nome, quelli vivi

e se noi umani non li romperemo mai …

Pianeta Terra diventerebbe il paradiso …

.

Image

.

pe cine nu emoţionează… o floare…!

beţia de culori, desăvârşirea formelor, adesea uluitoare…

dar mai ales beţia parfumurilor

.

florile nu sunt altceva decât

sexul plantelor, imaginaţi-vă

să fie o altă vieţuitoare, mult mai emotivă şi poetică

decât noi oamenii

şi să ne rupă organele sexuale pentru a le oferi în dar

spre bucuria partenerilor lor…

.

cele mai frumoase flori sunt cele nenumite, sunt cele vii

şi dacă noi oamenii nu le-am mai rupe…

Terra ar deveni planeta paradis …

.

Image

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: