Daily Archives: aprilie 2, 2013

The cat on wheels / Il gatto sulle ruote / pisica pe roţi

.

in mind of child 

Immagine

.

The Almighty God created everything … Perfect

If the wheel discovery, by man, is considered a thing so … extraordinary, epochal, revolutionizing civilization …

for me not seems still … a big deal …

.

to have been inevitably … necessary

would be put God, at least for a creature instead of wings, instead of legs some wheels

– my cat, for example, could have had wheels … How many with wheels creatures you seen?

.

Immagine

.

Il Dio Onnipotente ha creato tutto … perfetto…

Se la scoperta della ruota, dall’uomo, è considerata una cosa così … straordinaria, epocale, rivoluzionando la civiltà

per me non sembra tuttavia… un grande affare …

.

se era, cosi inevitabilmente … necessaria

avrebbe messo Lui, Dio, almeno per una creatura invece d’ali, invece di gambe alcune ruote

– il mio gatto, per esempio, potrebbe aver avuto le ruote …  Quanti creature con le ruote hai visto?

.

Immagine

.

Atotputernicul Dumnezeu a creat totul …Perfect

Dacă descoperirea roţii de către om este considerată o chestie atât de…  extraordinară, epocală, revoluţionând civilizaţia…   – mie nu mi se pare, totuşi …mare scofală…

să fi fost chiar aşa, inevitabil de …necesară,

ar fi pus El, Dumnezeu, cel puţin unei vieţuitoare, în loc de aripi, în loc de picioare nişte roţi

– pisica mea, de exemplu, ar fi putut avea …roţi  Câte vieţuitoare cu roţi ai mai văzut?

.

Immagine

.


like some sharp tools… / come degli strumenti taglienti… / ca nişte instrumente ascuţite…

.

please excuse my the poor translations

.

Image

.

we are pleased wounding

we always dreamed happiness on others account

claiming more, than to we wait, leaving us

even if they reach of wave of occurrences

to needs of others

selfish bad we burn any skill

life passes away from us

we are pleased to do evil and then

we cry, blame at fate.

.

there is no desire for self-sacrifice

just love behind a  „because”

humility of love, that might raise us, scares us

accustomed to be us too selfish, we thank the

only to receive again and again and again …

and we find in claiming the nests

.

one clip of eyelash and… end

life has crossed, all I got is a wastage

and we remain to believe that I was the just tools

on the road of those who knew live fully …

.

Image

.

siamo contenti ferirci

sempre sul conto degli altri sognare la nostra felicità

pretendere di più, attendere poco, lasciarci

nell’onda degli accaduti anche se urtino

le necessità di tutti

egoisti cattivi bruciando ogni capacità

la vita se ne va passando alla larga da noi

siamo contenti farci del male e poi

piangere e dare colpa al destino.

.

non c’è nessuna voglia di sacrificare il sé

amiamo solo dietro ad un perché

l’umiltà dell’amore, che ci alzerebbe, ci spaventa

educati d’essere sempre troppo orgogliosi, ci accontenta

solo ricevere ancora, ancora, ancora…

e cosi nelle nostre pretese troviamo dimora

.

un battito di ciglio e basta

la vita passò, che abbiamo ricevuto è spreco

o forse c’è da considerarci come strumenti

nella via di quelli che sappiano vivere pienamente…

.

Image

.

suntem mulţumiţi rănindu-ne

mereu în contul altora să ne visăm fericirea

pretinzând mai mult, aşteptând puţin, lăsându-ne

în valul întâmplărilor chiar dacă acestea ating

necesităţile celorlalţi

egoişti răi arzând orice îndemânare

viaţa trece departe de noi

suntem mulţumiţi să ne facem rău şi apoi

plângând să dăm vina pe soartă.

.

nu este nicio dorinţă de sacrificiu de sine

iubim doar în spatele unui „pentru că”

smerenia iubirii, care ar putea să ne-nalţe, ne sperie

deprinşi să fim prea egoişti, ne mulţumeşte

doar să primim iar şi iar şi iar…

şi ne găsim culculşul în pretenţii

.

un clipit de geană şi gata

viaţa trecu, tot ce-am primit e-o risipă

sau ne rămâne să ne considerăm c-am fost doar  instrumente

în calea celor care au ştiut trăi din plin…

.

Image

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: