Monthly Archives: martie 2013

„scribble… of love” / „bigliettini d’amore” / „bileţele de dragoste”

.

Image

.

I write the as for first time…

every  lyrical intent enter into strings that

betrays emotion,  like I write for the …mistress

.

each letter… increase exaggerated, and raise my hand too far up

me raise up

are now become as a comma, which does not find its place in the strings

.

Image

.

scrivo come se fosse per la prima volta

ogni intenzione lirica entra nelle stringhe cui

tradisce le emozioni come scriverei alla donna amata

.

ogni lettera cresce esagerato, mi alza la mano troppo in su

alza pure me…

sono diventato quanto una virgola, che non trova il suo posto nelle stringhe

.

Image

.

scriu ca şi cum ar fi întâia oară

fiecare intenţie lirică intră în şiruri care

trădează emoţia de parcă aş scrie iubitei…

.

fiecare literă creşte exagerat, îmi saltă mâna prea sus

mă ridică

sunt devenit acum cât o virgulă, care nu-şi găseşte locul său în şiruri

.

Image

.


we do not see, but… / noi non vediamo, ma… / noi nu vedem, însă…

.

Image

.

God we gives at every moment… Like … 

Dio ci dà in ogni momento … Mi Piace …

Dumnezeu ne dă în fiecare clipă… Îmi place

.

Image.

.

 


The Sower / Il Seminatore / Semănătorul

.

Image

.

It all started as a sneeze or

as a glance in passing, gesture unfinished

.

I left my heart on paper and a wind out of the blue,

to closed the copybook…

.

the lights him pierced in outward, and since then I have not found peace

the road, before of imminent step, was just of thresholds

.

in right hand I was holding tight … alive letters of the alphabet

I threw them towards the sky as a sower

.

I indrawn with both hands, with teeth,

of the copybook, for open it,  to catch at least a sign,

to germinate then, in his white earth, a poem

or my heart …

.

any poem is just a reflection of what is written

forever up there, in the sky, so I was just a sower

of shards of mirrors? …

.

Image

.

tutto iniziò come uno starnuto o come

uno sguardo sfuggente, gesto incompiuto

.

ho lasciato il mio cuore sulla carta e un vento all’improvviso,

mi chiusi il quaderno …

.

le luci lo trafisse verso l’esterno, e da allora non ho più trovato la pace

la via, prima del passo imminente, era fatta solo di soglie

.

nella mano destra tenevo stretto … lettere dell’alfabeto vivi

le ho buttate verso il cielo come… un seminatore

.

tiravo con entrambe le mani, con i denti,

del quaderno, per aprirlo, per prendere almeno un segno,

e germinare poi, nella sua terra bianca, una poesia

o il mio cuore …

.

ogni poesia è solo un riflesso di ciò che è scritto

per sempre lassù, in cielo, e così, sono stato solo un seminatore

di schegge di specchi? …

.

Image

.

totul a început ca un strănut sau

ca o privire în treacăt, gest ne dus la capăt…

.

am lăsat inima pe foaie şi un vânt, din senin,

mi-a închis caietul…

.

lumini străpungea spre înafară, şi de atunci n-am mai găsit liniştea

drumul, dinaintea pasului iminent, era doar praguri

.

în mâna dreaptă ţineam strânse… litere vii,

le-am aruncat spre cer precum semănătorul

.

trăgeam cu mâinile amândouă, cu dinţii,

de caiet, să-l deschid, să prindă şi el măcar o literă,

să încolţească apoi, în ţărâna lui albă, un poem

sau inima mea…

.

orice poem este doar o oglindire a ceea ce este scris

de-a pururi acolo sus, deci n-am fost decât semănătorul

cioburilor de oglinzi?…

.

Image

.


è morto …Franco Califano…

.

http://www.ilmessaggero.it/SPETTACOLI/MUSICA/califano_morto_sistina/notizie/262007.shtml

.

Image

.

Image

.

Citando IL MESSAGGERO   –  ROMA – Franco Califano è morto nella sua casa ad Acilia. 

.

,

.

.


the forsaking / l’abbandono … / părăsire…

.

 Image

.

spend the hill … a procession,  slipping through soft clay

and wind that is round

it’s heading slowly to seas the salt into the depths of amnesia

and forgiveness

this wedding without godparents has  the guests,  bizarre statues

just the gaze remained hard,  to break through beyond the horizon rough

.

procession gathered hastily ..  are poor my memories, hostile,  wastage of

bitterness, when she seemed abundance in the my youth, with his yoke lofty

Now, in wandering continuously going, satiated of bitter in cold gourd, painted inside

only with lime

.

the shadow of this sad exodus,  that murmured requiem… is my body

emptied of meaning, by the wants and every passion, former a roar yesterday

– just clay,  is something concrete into this shriveled picture

the procession, even would take a upwards,  also in the clay would walk again

because as here and is in the heaven

and then,  what would more hope … what to hope longer?

.

Image

.

trascorre la collina … processione scivolando tra fango morbido

e vento tondo 

si sta dirigendo lentamente verso i mari di sale, nelle profondità d’amnesia

e di perdono

questo matrimonio senza padrini ha come invitati delle statue bizzarre

soltanto lo sguardo è rimasto per sfondare oltre…il ruvido orizzonte …

.

la processione radunata in fretta, sono i miei poveri ricordi, ostili, spreco

dell’amarezza, quando sembrava abbondanza alla gioventù, con il suo grandioso giogo

Ora, girovagando, continua ad andare, stanchi d’amaro dal teschio freddo dentro dipinto

solo di calce

.

l’ombra di questo triste esodo che mormora il requiem… è il mio corpo

svuotata di significato, desideri e ogni passione, un fragore ieri

– soltanto argilla è qualcosa di concreto in questo quadro avvizzito

la processione anche se andasse al in su,  camminerebbe nell’argilla di nuovo

perché è come qui… anche nel cielo

e allora che cosa aspetterebbe  … a che potrò sperare io? …

.

Image

.

petrece dealul… alaiul,  lunecând prin clisa moale

şi prin vânt rotund

se-ndreaptă lent spre mări de sare în adâncuri de amnezie

şi iertare

această nuntă fără naşi are statui bizare drept nuntaşi

căci doar privirea a rămas mai tare să străpungă dincolo de aspra zare…

.

alaiul adunat în pripă sunt biete amintiri ostile, risipă

amarului, pe vremea când părea belşug tinereţii, punând măreţu-i jug

acum, în pripegie se tot duc, sătule de amar în tigva rece spoită dinăuntru

doar cu var

.

umbra acestui trist exod ce murmură ca la prohod e trupul meu

golit de sens, de vreri şi orice patimă, un vuiet ieri,

– doar clisa, huma, e ceva concret acestui scorojit tablou

şi chiar în sus de ar porni alaiul tot în humă va păşi din nou

fiindcă-i precum aici şi-n cer 

şi-atunci la ce-ar spera… la ce să sper?!…

.

Image

.


imminent flight / volo imminente / zborul iminent

.

Image

.

just roasted the seeds of dreams become good

of  morning to crunch alone, on empty heart …

the cold sweat at the secondary needle of the clock gives them the salt

.

I just found out that the first infarction has a taste of

first love (when you kissed her… often times than the she knew)

and… begin to you grow a kind of wings … but not on the shoulders …

.

I just found out that in the peak of secondary needle … is eternity,

indeed, it is a bit ‘wrong … when dreams

always crunch it greedy, with fist, suddenly …

.

I just have a strange joy …  I will learn to fly

and… then there will be a long time … without a stopping point …

.

Image

.

soltanto tostati i semi dei sogni …diventano buoni

la mattina a sgranocchiare da solo, a stomaco vuoto

il sudore freddo della lancetta secondario li dà il sale

.

ho appena scoperto che il primo infarto ha un sapore di

primo innamoramento (quando l’ha baciavi… più volte che lei sapeva …)

e cominciano a crescerti una sorta d’ali … ma non sulle spalle …

.

ho appena scoperto che nella punta dell’ago secondario… è l’eternità,

in effetti, sta un po’ storta… quando i sogni

sempre li stai sgranocchiare avido, con il pugno, improvvisamente …

.

ho solo una strana gioia … imparerò a volare

e poi ci sarà un lungo tempo …senza un punto di sosta …

.

Image

.

doar coapte sunt bune seminţele visurilor

dimineaţa să ronţăi singur, pe inima goală…

sudoarea rece a secundarului le dă sarea

.

abia am aflat că primul infarct are gustul

primei îndrăgostiri (când o sărutai de mai multe ori decât ştia ea…)

şi-ncep să-ţi crească un fel de aripi… dar nu pe umeri…

.

abia am aflat că în vârful acului secundarului stă veşnicia,

eh, stă un pic cam şuie când visurile

mereu le ronţăi lacom, cu pumnul, deodată…

.

am o singură bucurie stranie… voi învăţa să zbor

şi nu va fi apoi multă vreme …loc de popas

.

Image

.


Stretch out your hand / Stendi la mano! / Întinde mâna ta

.

Image

.

See? … Every drop of rain

has a different colour, as though raining with dreams…

Hear? … seems …a staves musical. But, this song

is not for ear …

.

because it rains from Earth towards Sky

with clean prayers

and with desires of lovers …the same thing

.

stretch your hand, come on, you can touch the sky

up there, somewhere, in the vastness,

souls barefoot … trampling in milk of a new day …

.

Image

.

Vedi? … Ogni goccia di pioggia

ha un colore diverso, come se piovesse con dei sogni …

Senti? …  sembrerebbe un pentagramma… Ma questa canzone

non è per  l’orecchio …

.

perché piove dalla Terra verso il Cielo

con le preghiere puri

e gli desideri degli innamorati, ugualmente…

.

stendi la mano, dai, puòi toccare il cielo

lassù, da qualche parte, nell immensità,

le anime scalze… camminano nel latte di nuovo giorno …

.

portativ

Vezi?… Fiecare strop de ploaie

are culoare diferită, de parcă plouă cu vise…

Auzi?…  Pare un portativ însă cântecul acesta

nu-i pentru ureche…

.

pentru că plouă dinspre Pământ spre Cer

cu rugăciuni curate

şi cu dorinţele îndrăgostiţilor, totuna-i…

.

întinde mâna ta, hai, poţi atinge cerul

acolo sus, undeva, în imensitate,

inimi desculţe păşesc în laptele noii zile…

.

Image

.


radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Impresii din călătorie

it's a wonderful world ...

Pe Prichici

...cuvintele se întindeau ca șirurile de furnici

drunkdreamer

For in dreams , we enter a world that's entirely our own.

MNI Photography

wedding | portraiture | events

Critical Dispatches

Reports from my somewhat unusual life

V. Mior Gavrilan, un neîmblânzit

aici despre anti/de/socializare, apostazie, mizantropie, nihilism, neniism, miorism sau despre iluzia libertăţii

%d blogeri au apreciat: